Теоретичні засади управління фінансами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Визначено поняття «фінанси». Досліджено, що в умовах ринкової економіки для ефективного управління фінансовими ресурсами необхідно забезпечення діяльності підприємства оптимальним обсягом фінансових ресурсів, раціональне їх використання, максимізація прибутку й забезпечення підвищення ринкової вартості підприємства. В умовах ринкової економіки актуальними стають питання вдосконалення управління процесами виробництва, ефективного використання фінансових, трудових, матеріальних ресурсів. Для вирішення таких завдань керівникам підприємств необхідні знання економіки, технології виробництва, фінансів.
RU: Определено понятие «финансы». Исследовано, что в условиях рыночной экономики для эффективного управления финансовыми ресурсами необходимо обеспечение деятельности предприятия оптимальным объемом финансовых ресурсов, рациональное их использование, максимизация прибыли и обеспечение рыночной стоимости предприятия. В условиях рыночной экономики актуальными становятся вопросы усовершенствования управления процессами производства, эффективного использования финансовых, трудовых, материальных ресурсов. Для решения таких задач руководителям предприятий необходимы знания экономики, технологии производства, финансов.
EN: The concept «finance» is defined. It is investigated that in conditions of the market economy for effective management of financial resources the provision of enterprise activities with optimal amount of the financial resources, their rational use. the profit maximization, and the provision of market cost of enterprise are necessary. In conditions of the market economy the issues of improvement of management of production processes, efficient use of financial, labor and material resources become urgent. To solve such problems, the enterprise administrations should be aware of the knowledge of economics, production technologies, and finance.
Description
Keywords
фінанси, ринкова економіка, фінансові ресурси, трудові ресурси, финансы, рыночная экономика, финансовые ресурсы, трудовые ресурсы, finance, market economy, financial resources, labor resources, КЕТ
Citation
Мирошник, Н. В. Теоретичні засади управління фінансами / Н. В. Мирошник // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізничн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 27. – С. 253–256. – DOI: 10.15802/stp2009/14315.