Ontological Support for Harmonization and Integration of Ukrzaliznytsia Information Systems Data

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро
Abstract
ENG: Purpose. The development strategy of Ukrzaliznytsia includes the following areas: integration and standardiza-tion of information systems, increasing the truthfulness of data and automating business processes. The integration of railway information systems is possible by ontological means without changing their structure. In this work, the main aim is the analysis of existing transportation ontological developments and determination of approaches to the application of related domains developments to the objectives of Ukrzaliznytsia’s development. Methodology. On-tological developments are systematized according to the type and format of their resources, the level of data inte-gration, and the goals of ontology-based software. Methods of system analysis are used. Findings. The analysis showed that European Union railway transport ontologies are used to integrate infrastructure description data, train timetables, and others. At the same time, insufficient attention is paid to the regulatory support of the transportation process. There are software tools for annotating texts, extracting knowledge from tables and developing ontologies, but they are not used to support the Ukrainian railway transportation process. It has been determined that the actual problem is normative documentation annotation to establish a link between the ontology and the regulation texts. Originality. The basis for achieving the development goals of Ukrzaliznytsia by ontological means was laid, using the analysis and systematization of existing ontological developments of transport and related domains. The possi-bilities of using ontological means in railway transport are scientifically substantiated for: formalization of regulato-ry support; data transformations; data integration; checking the consistency of information systems data and regula-tions. Practical value. The work made it possible to identify the most significant ontological projects in transport. The foundations for the implementation of the conceptualization of the tabular representation of knowledge and the development of an ontology for the integration of models of railway subsystems have been laid.
UKR: Мета. Стратегія розвитку АТ «Укрзалізниця» передбачає такі напрями: інтеграція та стандартизація ін-формаційних систем, підвищення достовірності даних та автоматизація бізнес-процесів. Інтеграція інформа-ційних систем залізниці можлива онтологічними засобами без зміни їхньої структури. У цій роботі постав-лено за основну мету проаналізувати наявні онтологічні розробки на транспорті та визначити підходи до застосування розробок суміжних галузей для задач розвитку АТ «Укрзалізниця». Методика. Виконано сис-тематизацію онтологічних розробок відповідно до типу та формату їх ресурсів, рівня інтеграції даних, цілей програмного забезпечення, заснованого на онтології. Використано методи системного аналізу. Результати. Аналіз показав, що онтології на залізничному транспорті Євросоюзу використовують для інте-грації даних опису інфраструктури, розкладу поїздів тощо. Водночас недостатньо уваги приділяють норма-тивному забезпеченню перевізного процесу. Існують програмні засоби для анотування текстів, отримання знань із таблиць та розробки онтологій, але їх не застосовують для підтримки перевізного процесу на заліз-ничному транспорті України. Визначено, що актуальним завданням є анотування нормативної документації для встановлення зв’язку між онтологією та текстами інструкцій. Наукова новизна. Закладено основу для досягнення цілей розвитку АТ «Укрзалізниця» онтологічними засобами, із застосуванням аналізу та систе-матизації наявних онтологічних розробок транспортної та суміжних галузей. Науково обґрунтовано можли-вості використання на залізничному транспорті онтологічних засобів для: формалізації нормативного забез-печення; перетворення даних; інтеграції даних; перевірки узгодженості даних інформаційних систем та ін-струкцій. Практична значимість. Робота дозволила виявити найважливіші онтологічні проєкти на транс-порті. Закладено основи для концептуалізації табличного представлення знань та розробки онтології для інтеграції моделей підсистем залізниці
Description
L. Zhuchyi: ORCID 0000-0002-9209-7262;
Keywords
ontology, system analysis, railway, knowledge base, conceptualization, онтологія, системний аналіз, залізниця, база знань, концептуалізація, КІТ
Citation
Zhuchyi L. I. Ontological Support for Harmonization and Integration of Ukrzaliznytsia Information Systems Data. Наука та прогрес транспорту. 2022. № 1 (97). С. 32–49. DOI: 10.15802/stp2022/265335.