Підвищення безпеки руху за рахунок впровадження засобів технічного діагностування локомотивів в експлуатації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Дипломна магістерська робота складається з 3 розділів та загальних висновків. Робота включає 8 рисунків та 4 таблиці. Загальний обсяг дипломного проекту становить 55 сторінок. Кількість використаних літературних джерел – 17. Об'єктом досліджень є засоби технічного діагностування рухомого складу. В магістерській роботі: - проаналізовано загальний стан проблеми використання засобів технічного діагностування для забезпечення безпеки руху, запнопоновано методичні основи технічного діагностування рухомого складу та сформулювано діагностичну задачу у математичній формі; - на основі моделі причинно-наслідкових зв’язків виникнення дефектів рухомого складу розроблено пропозиції з впровадження бортових систем технічного діагностування локомотивів; - на основі світового досвіду впровадження станціонарних систем діагностування локомотивів запропоновано такі системи до впровадження на залізничному транспорті України.
ENG: Degree Master's work consists of three chapters and overall conclusions. The work includes 8 figures and 4 tables The total amount of the degree project is 55 pages. The amount of used literature sources – 17. The object of research is the means of the rolling stock technical diagnostics. In the master's thesis: - the general state of the problem of using technical diagnostic tools to ensure traffic safety was analyzed, the methodological foundations of technical diagnostics of rolling stock were proposed, and the diagnostic problem was formulated in mathematical form; - on the basis of the model of cause-and-effect relationships of the occurrence of defects in rolling stock, proposals were developed for the implementation of on-board systems for technical diagnostics of locomotives; - on the basis of the world experience of the implementation of stationary locomotive diagnostic systems, such systems are proposed for implementation in the railway transport of Ukraine.
Description
Keywords
надійність, безпека, технічне діагностування, метод Байєса, reliability, safety, technical diagnostics, Bayesian method, ВКР, КЛ
Citation
Буката І. В. Підвищення безпеки руху за рахунок впровадження засобів технічного діагностування локомотивів в експлуатації : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273–Залізничний транспорт / наук. керівник О. Б. Очкасов ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2024. 55 с.