Is our Collection Enough or Underutilized? A Citation Analysis of Master’s Theses in the Field of Education (presentation)

No Thumbnail Available
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
EN: The strength of the collection whether print or e-resources depends on how well we can cater to the needs of our users. Although we can’t provide a complete and very extensive collection, we can study the current resources so we can fully maximize what we have and pin-point the areas where we need to improve. This study will employ citation analysis to trace the student’s information needs and to monitor the types of sources they use whether they utilize the print and/or e-resources collection of the library. This is an attempt to review the journal titles referenced by the students in their graduate thesis. The librarians will verify the authoritativeness of the material versus the amount of suspected predatory journals included in the reference list. The study will also be the basis to improve and further develop the library’s e-resource collection.
UK: Якість колекції, незалежно від того, друковані чи електронні ресурси використовуються, залежить від того, наскільки добре ми можемо задовольнити потреби наших користувачів. Хоча ми не можемо надати повну і дуже велику колекцію, ми можемо вивчити поточні ресурси, щоб максимально розширити, що ми маємо, і чітко визначити сфери, де нам потрібно вдосконалитись. У цьому дослідженні використовується аналіз цитування для відстеження інформаційних потреб студентів та моніторингу типів джерел, якими вони користуються, друковані джерела / або електронні ресурсів бібліотеки. Це спроба переглянути заголовки журналів, на які посилаються студенти у дипломних роботах. Бібліотекарі перевірять достовірність матеріалу порівняно з кількістю підозрюваних хижацьких журналів, включених до списку використаних джерел. Дослідження також є основою для вдосконалення та подальшого розвитку колекції електронних ресурсів бібліотеки.
RU: Качество коллекции, независимо от того, печатные или электронные ресурсы используются, зависит от того, насколько хорошо мы можем удовлетворить потребности наших пользователей. Хотя мы не можем предоставить полную и очень большую коллекцию, мы можем изучить текущие ресурсы, чтобы максимально расширить, что мы имеем, и четко определить сферы, где нам нужно усовершенствоваться. В этом исследовании используется анализ цитирования для отслеживания информационных потребностей студентов и мониторинга типов источников, которыми они пользуются, печатные источники / или электронные ресурсов библиотеки. Это попытка просмотреть заголовки журналов, на которые ссылаются студенты в дипломных работах. Библиотекари проверят достоверность материала по сравнению с количеством подозреваемых хищнических журналов, включенных в список использованных источников. Исследование также является основой для совершенствования и дальнейшего развития коллекции электронных ресурсов библиотеки.
Description
Keywords
citation analysis, master’s theses, e-resources, e-journal usage, collection assessment, аналіз цитування, магістерські роботи, електронні ресурси, використання електронних журналів, оцінка колекції, анализ цитирования, магистерские работы, электронные ресурсы, использование электронных журналов, оценка коллекции
Citation
Yap, J. M. Is our Collection Enough or Underutilized? A Citation Analysis of Master’s Theses in the Field of Education : [презентація] / J. M. Yap, A. Kozhayeva // University Library at a New Stage of Social Communications Development : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 3–4 жовтня 2019 р. / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна [та ін.]. – Дніпро, 2019.