Оцінка наслідків кондуктивного впливу тягової мережі 27.5 кВ на якість електроенергії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Дипломна робота виконана на 65 сторінках, містить 38 ілюстрацій, 7 таблиць та 11 використаних джерел. В дипломній роботі виконано аналіз видів спотворень погіршення якості електроенергії. Проведені види електромагнітних перешкод. Також згадана історія розвитку системи електропостачання змінного струму: походження і в яких країнах застосовується. Окрім цього вказані номінальні значення напруг, яких потрібно дотримуватися. Застосуванням фазоповоротного пристрою для спосібу живлення нетягових споживачів дозволяє підвищити якість електропостачання, зменшуючи несиметрію та несинусоїдність напруги. За допомогою програмного комплексу «iSET» можна виконати розрахунок режимних показників системи тягового електропостачання для залізниць постійного та змінного струму. Було проведено дослідження живлення залізничного транспорту і районних споживачів. Дослідженням обґрунтовано, що роздільне живлення тягового і районного навантаження за допомогою двох трансформаторів забезпечує відповідність показників несиметрії та спотворення синусоїдності напруги встановленим вимогам. Мета роботи – дослідження процесів, які протікають в тяговій мережі змінного струму та впливають на якість електроенергії. Об’єкт розробки – кондуктивні перешкоди в системі тягового електропостачання змінного струму. Метод дослідження – використання активних та обмінних характеристик; розрахунок методом фазних координат.
ENG: The bachelor's thesis consist of 65 pages, contains 38 illustrations, 7 tables and 11 sources. In the thesis, an analysis of the types of distortions in the deterioration of the quality of electricity was performed. Conducted types of electromagnetic interference. Also mentioned is the history of the development of the alternating current power supply system: its origin and in which countries it is used. In addition, the nominal values of the voltages, which must be observed, are specified. The use of a phase-reversing device for the method of powering non-traction consumers makes it possible to improve the quality of power supply, reducing asymmetry and non-sinusoidal voltage. With the help of the "iSET" software complex, it is possible to calculate the mode indicators of the traction power supply system for direct and alternating current railways. A study of the power supply of railway transport and regional consumers was conducted. The research substantiates that the separate power supply of traction and district load with the help of two transformers ensures compliance of the indicators of asymmetry and distortion of the sinusoid of the voltage with the established requirements. The purpose of the work is to study the processes that occur in the alternating current traction network and affect the quality of electricity. The object of development is conductive interference in the AC traction power supply system. The research method is the use of active and exchangeable characteristics; calculation by the method of phase coordinates.
Description
Keywords
кондуктивний вплив, система електропостачання змінного струму, спотворення якості електричної енергії, методи дослідження, conductive influence, alternating current power supply system, distortion of the quality of electric energy, research methods, ВКР, КІСЕ
Citation
Борейко Н. О. Оцінка наслідків кондуктивного впливу тягової мережі 27.5 кВ на якість електроенергії : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 141 – електроенергетика, електроенергетика та електромеханіка / наук. керівник Д. О. Босий ; Укр. держ. ун-т науки і техн. Дніпро, 2022. 65 с.