Підвищення надійності колісних пар рухомого складу в післяремонтний період відповідно до вимог інтероперабельності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська дипломна робота на тему «Підвищення надійності колісних пар рухомого складу в післяремонтний період відповідно до вимог інтерперабельності», вступу, чотирьох розділів, висновків, списку літератури із 12 найменувань, писку умовних скорочень. Загальний обсяг роботи складає 78 сторінки. Актуальність проблеми. В сучасних умовах євроінтеграції України необхідно приділити значну увагу взаємодії рухомого складу з рухомим складом європейських країн. Взаємодія залізниць включає в себе відповідність колії, рухомого складу, стандартів безпеки, електрифікації, інфраструктури та інше. Також і ремонтна база та база обслуговування рухомого складу має відповідати вимогам інтерперабельності які затвердженні у відповідних нормативних документах. Одним з найвідповідальніших елементів рухомого складу є його ходова частина, а саме колісні пари, які постійно взаємодіють з верхньою будовою колії, що безпосередньо впливає на безпеку руху. Тому в даній роботі виконаний аналіз несправностей колісних пар, розглянуті вимоги до колісних пар в різних європейських країнах та виконаний розрахунок надійності колісних пар після ремонту. Об'єктом дослідження у магістерській дипломній роботі є процес формування колісних пар після ремонту у відповідності до вимог інтерперабельності. Предметом дослідження є методи ремонту та формування колісних пар рухомого складу у відповідності до нормативних документів та стандартів. Метою роботи є розрахунок параметрів колісної пари рухомого складу в післяремонтний період з урахуванням європейських норм. Для досягнення мети поставлені такі задачі: − виконати огляд та аналіз несправностей колісних пар; − огляд сучасних європейських вимог до колісних пар різних типів; − виконати розрахунок міцності елементів колісної пари. Методи дослідження. Для вирішення сформульованих завдань використано сучасні методи математичного та тривимірного твердотільного моделювання. При моделюванні і розрахунку міцності пресової посадки та міцності осі після обточування використовувався програмний пакет SolidWorks Simulation. Матеріал дослідження. Розрахунки виконанані на основі вимог інтерпорабельності «Analysis of the basic parameters for maintaining the technical and operational compatibility of the 1520 mm and 1435 mm gauge rail systems at the commonwealth of independent states (cis)-european union (eu) border subsystem: rolling stock. Passenger carriages». Наукове значення. Наукова значущість роботи полягає у розрахунку колісних пар що експлуатуються на території України згідно вимог інтерпорабельності. Даний метод дослідження можна застосовувати для будь-яких типів рухомого колісних рухомого складу. Практична значимість. Практична значимість полягає у покращенні технології ремонту колісних пар рухомого складу з урахуванням умови міцності. Положення, які виносяться на захист. Огляд та аналіз методів формування колісних пар. Вимоги до колісних пар в європейських країнах. Розробка математичної твердотільної моделі колісної пари.
ENG: Master's thesis on "Improving the reliability of rolling stock wheelsets in the post-repair period in accordance with the requirements of interoperability", introduction, four chapters, conclusions, a list of references of 12 titles, a list of abbreviations. The total volume of the work is 78 pages. The relevance of the problem. In the current conditions of Ukraine's European integration, it is necessary to pay considerable attention to the interaction of rolling stock with the rolling stock of European countries. Interaction of railways includes compliance with the track, rolling stock, safety standards, electrification, infrastructure, etc. Also, the repair and maintenance facilities of rolling stock must meet the interoperability requirements approved in the relevant regulatory documents. One of the most critical elements of rolling stock is its chassis, namely wheel sets, which constantly interact with the track superstructure, which directly affects traffic safety. Therefore, this work analyzes wheel set failures, considers the requirements for wheel sets in different European countries, and calculates the reliability of wheel sets after repair. The object of research in the master's thesis is the process of forming wheel sets after repair in accordance with the requirements of interoperability. The subject of the research is the methods of repair and formation of rolling stock wheelsets in accordance with regulatory documents and standards. The aim of the study is to calculate the parameters of the rolling stock wheelset in the post-repair period, taking into account European standards. To achieve this goal, the following tasks have been set: - to review and analyze wheel set failures; - review modern European requirements for wheel sets of various types; - to calculate the strength of the wheelset elements. Research methods. Modern methods of mathematical and three-dimensional solid modeling were used to solve the formulated problems. The SolidWorks Simulation software package was used to model and calculate the strength of the press fit and the strength of the axle after turning. Material and methods. The calculations were performed on the basis of the interoperability requirements of "Analysis of the basic parameters for maintaining the technical and operational compatibility of the 1520 mm and 1435 mm gauge rail systems in the commonwealth of independent states (cis)-european union (eu) border subsystem: rolling stock. Passenger carriages". Scientific significance. The scientific significance of the work lies in the calculation of wheel sets operated on the territory of Ukraine in accordance with the requirements of interoperability. This research method can be applied to any type of rolling stock. Practical significance. The practical significance is to improve the technology of repairing wheel pairs of rolling stock, taking into account the strength condition. Provisions submitted for defense. Review and analysis of methods of wheel set formation. Requirements for wheel sets in European countries. Development of a mathematical solid model of a wheel set.
Description
Keywords
колісна пара, формування, ремонт, міцність, пресова посадка, інтерпорабельність, колія, рухомий склад, wheelset, molding, repair, strength, press fit, interoperability, track, rolling stock, ВКР, КЛ
Citation
Панчишин А. В. Підвищення надійності колісних пар рухомого складу в післяремонтний період відповідно до вимог інтероперабельності : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник Д. В. Бобирь ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2024. 78 с.