Деякі аспекти використання категоріально-понятійного апарату при вивченні історії руху Опору в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Запорізький національний університет, Запоріжжя
Abstract
UKR: У статті здійснено спробу проаналізувати деякі елементи категоріально-понятійного апарату, який використовується сучасними українськими дослідниками при вивченні історії руху Опору в Україні. З‘ясовано, що після здобуття державної незалежності України, для позначення всього комплексу антифашистської боротьби в науковому середовищі поступово утвердився термін «рух Опору». Разом з тим, триває дискусія навколо використання таких категорій, як «антифашистський» та «антинацистський», «ОУН-УПА» та «ОУН і УПА». Доведено, що ці терміни необхідно використовувати паралельно, в залежності від поставлених дослідником завдань, а не протиставляти один одному.
RUS: В статье предпринята попытка проанализировать некоторые элементы категориально-понятийного аппарата, используемого современными украинскими исследователями при изучении истории движения Сопротивления в Украине. Установлено, что после обретения государственной независимости Украины, для обозначения всего комплекса антифашистской борьбы в научной среде постепенно утвердился термин «движение Сопротивления». Вместе с тем, продолжается дискуссия вокруг использования таких категорий, как «антифашистский» и «антинацистский», «ОУН-УПА» и «ОУН и УПА». Доказано, что эти понятия необходимо использовать параллельно, в зависимости от поставленных исследователем задач, а не противопоставлять друг другу.
ENG: The article attempts to analyze some elements of the categorical apparatus used by modern Ukrainian researchers in studying the history of the Resistance movement in Ukraine. It is established that after the acquisition of the state independence of Ukraine, the term "resistance movement" gradually became established in the scientific community to denote the whole complex of anti-fascist struggle in the scientific community. At the same time, the discussion continues around the use of such categories as "anti-fascist" and "anti-Nazi", "OUN-UPA" and "OUN and UPA". It is proved that these definitions should be used in parallel, depending on the tasks set by the researcher, and not opposing each other.
Description
М. Слободянюк: ORCID: 0000-0003-2218-0818
Keywords
історіографія, категоріально-понятійний апарат, ОУН-УПА, рух Опору, антифашистська боротьба, историография, категориально-понятийный аппарат, ОУН-УПА, движение Сопротивления, антифашистская борьба, historiography, categorical apparatus, OUN-UPA, Resistance movement, anti-fascist struggle, КУГПІС
Citation
Слободянюк, М. А. Деякі аспекти використання категоріально-понятійного апарату при вивчені історії руху Опору в Україні / М. А. Слободянюк // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 48. – С. 261–265.