Статті КУГПІС

Permanent URI for this collection

RU: Статьи
EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 38
 • Item
  Особливості художнього розкриття теми голодомору в україномовній поезії Канади
  (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Хмельницький, 2016) Накашидзе, Ірина Сергіївна
  UKR: У статті розглянуто особливості художнього втілення теми голодомору у творчості поетів української діаспори Канади – І. Темертея, О. Гай-Головка, О. Смотрича, Б. Мазепи. Визначено, що окреслена тема тісно переплітається з біографіями митців. Досліджено основні образи, що надають ліричним творам трагічного пафосу.
 • Item
  Лірика О. Зуєвського: особливості художнього вираження образу України-батьківщини
  (ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, 2016) Накашидзе, Ірина Сергіївна
  UKR: У статті досліджуються особливості художнього розкриття образу України-батьківщини у ліриці О. Зуєвського – україномовного поета Канади другої половини ХХ ст. Насамперед поет звертається до розкриття пейзажних образів, які співвідносяться з традиційними образами української літератури. У О. Зуєвського вони часто набирають символічного та метафоричного значення, як, наприклад, образи водних артерій України. Під час дослідження виявлено, що важливе місце у змалюванні образу України-батьківщини у творчості О. Зуєвського посідають мотиви туги за рідним краєм, неповернення на батьківщину, нездійсненності мрії та ін. Проте вони не є домінуючими у ліриці поета.
 • Item
  Канонічні жанри епохи cередньовіччя в ліриці Яра Славутича
  (2017) Накашидзе, Ірина Сергіївна
  UKR: У статті проаналізовані канонічні жанри, що походять з епохи середньовіччя, у творчості українського поета з Канади Яра Славутича. Це дослідження є продовженням низки публікацій про класичні жанри лірики поета і є концептуальним у вивченні жанрової своєрідності поезії української діаспори другої половини ХХ ст. Виявлено, що у творчості Яра Славутича найменше представлені жанри романсу і мадригалу (по одному віршу), найбільше – тріолет. Поет розширив традиційну тематику жанрів мадригалу та тріолета, увівши східну тематику. У жанрах романсу та кантати він звертається до теми «другої» (знайденої) батьківщини, окреслює особливості менталітету українців, протиставляючи їх представників інших народностей Канади. У жанрах ронделі та тріолету, що вимагають чіткої строфічної та ритмічної побудови, Яр Славутич дотримався усіх канонів, ствердивши їх придатність до умов української поетичної словесності та образності. Аналіз середньовічних жанрів підтвердив, що вірші Яра Славутича відзначаються звуковим багатством, свіжістю поетичної мови, різноманітністю ритміки, досконалістю форми.
 • Item
  До питання про періодизацію антинацистського руху опору в Україні
  (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам'янець-Подільський, 2016) Слободянюк, Микола Анатолійович
  UKR: У статті розглядається проблема періодизації радянського руху Опору в Україні, а також антинацистського руху Опору в Україні загалом. Автор аналізує основні точки зору учених на періодизацію антинацистської боротьби, які склалися в історіографії. На думку дослідника, не можна погодитися з офіційно прийнятою в СРСР схемою періодизації радянського партизанського руху, яка відповідала загальній періодизації Великої Вітчизняної війни. Ця періодизація не враховує важливі чинники, які суттєво впливали на перебіг «малої війни». Найбільше уваги у статті приділяється виробленню та врахуванню критеріїв, які мають застосовуватися при розробці розгорнутої сучасної періодизації руху Опору або окремих його складових. Насамкінець, автор пропонує відповідний набір критеріїв та власну схему періодизації антинацистського руху Опору в Україні.
 • Item
  Психологічний мікроклімат радянського підпілля Києва (1941-1943рр.)
  (Кам’я нець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’я нець-Подільський, 2018) Слободянюк, Микола Анатолійович
  UKR: У статті здійснено спробу відтворити психологічний мікроклімат та особисті взаємини у середовищі радянських підпільників Києва у 1941-1943 рр. Підкреслено, що це дослідження дасть змогу краще розуміти ментальні особливості і мотивація, соціальні практики, повсякденність, моделі поведінки і стратегії виживання у підпільних організаціях і групах не тільки Києва, а й інших місцевостей України. Наголошено, що у питанні вивчення історії Другої світової війни в цілому та історії антинацистського руху Опору зокрема все більш актуальними і перспективними з наукової точки зору стають дослідження різноманітних аспектів, пов’язаних з історичною антропологією та історичною психологією. Розробка цього напряму започаткована істориками СРСР, однак заідеологізованість радянської науки обмежувала коло досліджуваних питань та впливала на об’єктивність їх висвітлення. Сучасні українські науковці суттєво розширили межі історико-антропологічних та історико-психологічних пошуків. Разом з тим, значне коло питань все ще залишається недостатньо опрацьованим. На основі широкого кола документів встановлено, що помилки у кадровій політиці, німецькі репресії, масові провали підпільних організацій, загальна атмосфера розгубленості і страху на тлі поразок Червоної армії призвели до проявів пасивності і прямої непокори, малодушності, зради, а також до напруженої, стресової психологічної атмосфери серед підпільників. Керівники підпільних організацій постійно стикалися з порушенням правил конспірації, несумлінним виконанням завдань, суперництвом і самовольством з боку підлеглих, особистими конфліктами членів організацій, плітками, змовами, пияцтвом, розпустою, злодійством і привласненням матеріальних цінностей. Часто саме особиста неприязнь і негативні моральні якості членів підпілля призводили до провалів. Разом з тим, одна і та ж людина в особистих відносинах могла показувати себе не з кращого боку, але в боротьбі з окупантами часто виявляла позитивні якості характеру. Незважаючи на численні приклади негативної поведінки підпільників, стали відомими чимало випадків їх стійкої і героїчної поведінки, любові до своєї Батьківщини.
 • Item
  Ономастичні засоби творення художнього образу міста у ліриці Ольги Пресіч
  (Университетско издателство «Св.св. Кирил и Методий», Велико Търново, 2018) Накашидзе, Ірина Сергіївна
  UKR: У статті досліджуються ономастичні засоби створення художнього образу міста в ліриці Ольги Пресіч – українсько-канадської поетеси. Визначено, що центральним місце у її творчості посідає столиця України – Київ. Це характерно для україномовної еміграційної поезії як прояв самоідентифікації. Зображення міста відбувається головним чином через топонімічні назви вулиць, будівель тощо. Виявлено, що в текстах віршів Ольги Пресіч також представлені світові назви, що допомагає вписати образ Батьківщини у світовий контекст.
 • Item
  Уведення в науково-педагогічну діяльність (препринт)
  (ПП "Ліра ЛТД", Дніпро, 2018) Іваненко, Валентин Васильович; Кривчик, Геннадій Георгійович; Накашидзе, Ірина Сергіївна
  UK: У посібнику розглянуто сучасні методологічні основи проведення науково-дослідних студій, передусім з історичних дисциплін. Надані вказівки щодо узагальнення й оприлюднення результатів досліджень у наукових виданнях. Також вміщено поради щодо методики проведення навчальних занять зі студентами. Розраховано на студентів старших курсів, аспірантів, молодих науковців і викладачів історичних та інших гуманітарних дисциплін вищих навчальних закладів.
 • Item
  Школа професора Пойди
  (ПФ Стандарт-Сервіс, Дніпро, 2018) Кривчик, Геннадій Георгійович
  UK: Присвячується моєму Вчителю, професору Д.П. Пойді як видатному педагогу і наставнику, керівнику кафедри вітчизняної історії, самобутній і непересічній особистості, чудовій людині, а також моїм колегам і друзям - його учням і оточенню 1970-1980-х рр.
 • Item
  Сімейні орієнтири жінки кінця XX – початку XXI ст. (на матеріалі збірки новел Євгенії Кононенко «Повії теж виходять заміж»)
  (Національний університет "Острозька академія", Острог, 2018) Накашидзе, Ірина Сергіївна
  UK: У статті аналізуються сімейні орієнтири жінки у збірці новел Є. Кононенко «Повії теж виходять заміж». Характери героїнь розкриваються у контексті соціально-політичного становища у країні та низці подій у особистому житті. У кожної жінки є свої сімейні цінності, пов’язані із вихованням у родині, впливом суспільства. Відповідно до цього виокремлюються декілька іпостасей жінки, найяскравішими з яких є дружина, коханка, мати, повія, свекруха.
 • Item
  Вторинна номінація як спосіб творення жаргонної лексики працівників залізничного транспорту
  (Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2018) Лагдан, Світлана Петрівна; Григоренко, Андрій Дмитрович
  UK: Жаргонна лексика характерна для мовлення не лише окремих соціальних груп. Нею послуговуються в усному виробничому спілкуванні й працівники багатьох галузей. Предметом дослідження цієї статті є жаргонна лексика працівників залізничного транспорту, утворена за допомогою вторинної номінаціі. Цей спосіб належить до найдавніших способів термінотворення, в його основі лежить метафоричне перенесення асоціації з певними реаліями навколишньої дійсності. У творенні жаргонної лексики залізничників зазнали вторинного переосмислення загальновживані слова здебільшого на підставі зовнішньої схожості. Найбільш поширеними є зооніми, антропоніми та предмети побуту. Специфікою залізничних жаргонізмів є також їх творення за звуковою чи буквеною схожістю найменувань серій транспортних засобів.
 • Item
  Структурні моделі аналітичних термінів із компонентом «вагон» (на матеріалі термінології залізничного транспорту)
  (Сумской государственный университет, 2018) Лагдан, Світлана Петрівна
  UK: Серед способів творення галузевих термінів найбільш поширеним є синтаксичний. Перевага термінологічних словосполучень над термінами-словами полягає в їх здатності виражати більш складні поняття. У статті термінологічні словосполучення галузі залізничного транспорту проаналізовані в новому ракурсі. Досліджені структурні моделі аналітичних термінів із компонентом «вагон», серед яких виділені найбільш продуктивні. В аналітичних термінах компонент «вагон» виступає або головним словом, ядром словосполучення, або залежним словом. Проте позиція компонента може змінюватися під час творення словосполучень вищого порядку. За структурою аналітичні терміни бувають дво-, три-, чотири- й багатокомпонентні. Найбільш поширеними є дво- і трикомпонентні терміни. Для двокомпонентних термінів із лексемою «вагон» у головній позиції найпродуктивнішою є модель «прикметник (дієприкметник) + іменник». Двокомпонентні терміни з лексемою «вагон» у залежній позиції творяться виключно за моделлю «іменник + іменник». Серед трикомпонентних переважають терміни з лексемою «вагон» у залежній позиції. Продуктивними моделями їх творення є «прикметник + іменник + іменник» та «іменник + іменник + іменник». Продуктивність компонента «вагон» у термінотворенні пояснюється тим, що він належить до вузькоспеціальних термінів і позначає один з основних залізничних транспортних засобів.
 • Item
  Складання міжнародних терміноелементів та національних основ (на матеріалі термінології залізничного транспорту)
  (Міжнародний гуманітарний університет, Одеса, 2018) Лагдан, Світлана Петрівна
  UK: Стаття присвячена характеристиці гібридних складних термінів галузі залізничного транспорту, до складу яких входять міжнародні терміноелементи та національні основи. За кількістю словотвірних елементів такі терміни бувають дво-, три-, й чотирикомпонентні. З’ясовано структуру термінів-композитів, їх морфологічну належність. Проаналізовано продуктивність міжнародних терміноелементів, що стоять у препозиції чи постпозиції, у поєднанні з національними основами. Визначено кількісний склад гібридних термінів.
 • Item
  Оcновні загальнонаукові методи дослідження в історичних науках
  (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Центр соціально-політичних досліджень, 2017) Кривчик, Геннадій Георгійович
  UK: У статті розглянуто питання про застосування двох пар основних загальнонаукових методів пізнання – аналізу і синтезу, індукції та дедукції – в історичних дослідженнях. Наведено приклади використання означених методів видатними вітчизняними істориками. Стверджується, що аналітичний метод, який означає розбирання, розчленування цілого на складові частини, допомагає виокремлювати в об’єкті історичного дослідження передусім такі проблеми, як розвиток економічних і політичних відносин, внутрішньої і зовнішньої політики держави, культурні процеси, а також питання політичної, громадської, науково-педагогічної, просвітницької, підприємницької (тощо) діяльності історичної особи. Щодо синтезу, то застосування цього методу в історичних науках передбачає визначення предмету дослідження (явища), відбір необхідного фактичного матеріалу та розкриття предмету дослідження за наміченим сюжетом. Індукція передбачає перехід у процесі пізнання від окремого знання до загального, від накопичених у процесі пізнання достовірних окремих фактів до встановлення певних закономірностей історичного процесу, формулювання законів, які, у свою чергу, сприяють пізнанню окремих явищ, фактів, процесів, тобто слугують основою дедукції – переходу від загального до окремого. Тим самим дедуктивний метод значно полегшує і прискорює процес історичного дослідження та забезпечує зображення певного історичного явища на тлі загальних історичних процесів.
 • Item
  Методологічні принципи як норми етичного і професійного кодексу історика
  (Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, Дніпро, 2018) Кривчик, Геннадій Георгійович
  UK: Показано взаємозв’язок основних етичних норм із загальнонауковими й спеціальними історичними методологічними принципами, уточнено визначення й наведено приклади застосування останніх, вміщено критику щодо порушення етики й наукової методології.
 • Item
  Риси неокласицизму в україномовній поезії Канади другої половини ХХ ст.
  (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів, 2018) Накашидзе, Ірина Сергіївна
  UK: У статті досліджуються риси неокласицизму у ліриці Яра Славутича, О. Зуєвського, Р. Кедра. З’ясовано, що на становлення поетів-емігрантів вплинула творчість київських неокласиків. У ході дослідження виділені такі риси неокласицизму як звернення до класичних форм та античних образів і сюжетів.
 • Item
  На шляху до наукової творчості
  (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара , Дніпро, 2017) Іваненко, Валентин Васильович; Кривчик, Геннадій Георгійович; Накашидзе, Ірина Сергіївна
  UKR: Розглянуто методику проведення наукових досліджень і написання наукових робіт, а також усного оприлюднення результатів наукових досліджень студентів, що здійснюються під керівництвом викладачів. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів.
 • Item
  Грецькі компоненти в термінології залізничної галузі
  (Ніжинський державний університет імені М. Гоголя, 2017) Лагдан, Світлана Петрівна
  UK: Стаття присвячена характеристиці термінів залізничної галузі, до складу яких входять міжнародні кореневі компоненти грецького походження. З 'ясовано структуру термінів, особливості іх сполучення з іншомовними основами. Проаналізовано продуктивність грецьких компонентів у термінотворенні.
 • Item
  Мовні поради щодо правильного слововживання
  (Державне підприємство “Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту” (ДП “ДОСЗТ”), Дніпро, 2017) Бочарова, Олена Олександрівна
  UK: У статті подаються поради щодо культури мовлення сучасного фахівця.
 • Item
  Методологічний підхід до науково-дослідної роботи студентів як фактор розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців
  (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Переяслав-Хмельницький, 2017) Накашидзе, Ірина Сергіївна
  UKR: У статті обґрунтовується необхідність залучення студентів до науково-дослідної роботи відповідно до вимог вищої школи та чинного законодавства. Пропонуються шляхи ознайомлення студентів із методологією проведення наукових досліджень.
 • Item
  Порівняльний метод у історичних науках та навчанні
  (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара , Дніпропетровськ, 2017) Кривчик, Геннадій Георгійович
  UK: У статті показано роль, можливості, правила використання порівняльного методу в історичних дослідженнях та викладанні історичних дисциплін у вищій школі. Стверджується, що порівняльний метод дає можливість глибше усвідомити сутність історичних явищ і процесів, адже об’єктивну оцінку з позицій історизму можна дати тільки в порівнянні з іншими як у просторі, так і в часі. Крім того, здійснюючи дослідження із застосуванням порівнянь, історик змушений виходити за межі певної вузької теми, він залучає ширший емпіричний матеріал і зрештою розширює свій науковий кругозір і творчий діапазон. Виступаючи в якості важливого дидактичного методу, порівняння забезпечує наочність викладання історії й сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу, закріпленню раніше здобутих знань.