Грецькі компоненти в термінології залізничної галузі

Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Ніжинський державний університет імені М. Гоголя
Abstract
UK: Стаття присвячена характеристиці термінів залізничної галузі, до складу яких входять міжнародні кореневі компоненти грецького походження. З 'ясовано структуру термінів, особливості іх сполучення з іншомовними основами. Проаналізовано продуктивність грецьких компонентів у термінотворенні.
RU: Статья посвящена характеристике терминов железнодорожной отрасли, в состав которых входят международные корневые компоненты греческого происхождения. Определено структуру терминов, особенности их сочетания с иностранными основами. Проанализировано продуктивность греческих компонентов в терминообразовании.
EN: The article is considered the description of the terms of the railwaу iпdиstry, which іпсlиdе intematioпal root сотропепts of Greek origiп. The strиctиre of terms, pecиliarities of their conjиgation with foreign-langиage bases is clarified. The performaпce of Greek componeпts in terminology is analyzed.
Description
С. Лагдан: ORCID 0000-0003-0148-5911
Keywords
грецькі кореневі компоненти (ГКК), термінологія залізничної галузі, терміни-композити, словотвірна модель, греческие корневые компоненты (ГКК), терминология железнодорожной отрасли, термины-композиты, словообразовательная модель, Greek root components (GRC), terminology of the railway industry, terms-coтposites, word-formation тоdеl, КУГПІС
Citation
Лагдан, С. П. Грецькі компоненти в термінології залізничної галузі / С. П. Лагдан // Література та культура Полісся. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Ніжин, 2017. – Вип. 86, № 8. – С. 178–185.