Дослідження та оптимізація процесу перевезення вантажів залізничним транспортом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: Мета. Існуюча система організації руху на залізницях України майже не дає можливості впровадження сучасних логістичних методів доставки вантажів та зменшення витрат на перевезення. Необхідний пошук альтернативних схем організації руху, які дадуть можливість як підвищити конкурентоспроможність залізничного транспорту, так і зменшити витрати на перевезення вантажів. Методика. Запропонований метод формування диференційованих мас поїздів базується на визначенні економії вагоно-годин накопичення за умови скорочення нормативної маси поїзда на певну величину, що залежить від інтенсивності вагонопотоку на призначенні. Результати. Встановлено, що для скорочення тривалості простою вагонів під накопиченням більш доцільно використовувати диференційовані вагові норми для різних призначень, оскільки інші методи не завжди дають адекватні результати. Наукова новизна. Запропонована методика дає можливість встановити раціональні вагові норми поїздів для різних напрямків. Практичне значення. Використання диференційованих норм ваги поїздів дає можливість скоротити простій вагонів під накопиченням на технічних станціях, що в свою чергу вплине на тривалість виконання перевезення, зменшить кількість випадків порушення строку доставки вантажів та здешевить перевезення.
RUS: Цель. Существующая система организации движения на железных дорогах Украины практически не дает возможности внедрения современных логистических методов доставки грузов и сокращения затрат на перевозки. Необходим поиск альтернативных схем организации движения, которые дадут как возможность повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта, так и сократить затраты на перевозки грузов. Методика. Предложенный метод формирования дифференцированных масс поездов базируется на определении вагоно-часов накопления при условии сокращения нормативной массы поезда на некоторую величину, которая зависит от интенсивности вагонопотока на назначении. Результаты. Установлено, что для сокращения продолжительности простоя вагонов под накоплением более целесообразно использовать дифференцированные грузовые нормы для разных назначений, поскольку другие методы не всегда дают адекватные результаты. Научная новизна. Предложенная методика дает возможность установить рациональные грузовые нормы поездов для различных направлений. Практическое значение. Использование дифференцированных норм массы поездов дает возможность сократить простой вагонов под накоплением на технических станциях, что в свою очередь повлияет на продолжительность выполнения перевозки, сократит количество случаев нарушения срока доставки грузов и удешевит перевозку.
ENG: Goal. The existing system of traffic management on the railways of Ukraine practically da is the possibility of introducing modern logistics methods of delivery and reduce the cost of transportation. Need to search for alternative traffic management schemes, which will give an opportunity to increase the competitiveness of rail transport and reduce the cost of transportation of goods. Methods. The proposed method of forming differentiated masses of trains based on the definition of wagon-hours of storage provided reduce regulatory train weight by an amount that depends on the intensity of the wagon at the destination. Results. It was established that in order to reduce the duration of demurrage during the accumulation of more appropriate to use differentiated freight rates for different purposes, as other methods do not always give adequate results. Scientific novelty. The proposed method makes it possible to establish a rational-functional freight trains standards for different directions. Practical significance. The use of differentiated norms weight trains allows to reduce the accumulation of wagons for easy on technical stations, which in turn will affect the duration of the transport from-fold the number of cases of violation of terms of delivery and reduce the cost of transportation.
Description
А. Окороков: ORCID 0000-0002-3111-5519
Keywords
конкурентоспроможність, вагова норма, вагоно-години, тривалість накопичення, конкурентоспособность, весовая норма, вагоно-часы, продолжительность накопления, competitiveness, weighted norm, wagon-hours, the duration of storage, КУЕР
Citation
Яневич, В. З. Дослідження та оптимізація процесу перевезення вантажів залізничним транспортом / В. З. Яневич, А. М. Окороков // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 73–79. – DOI: 10.15802/tstt2014/35999.