Випуск 07 (ТСТП)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Аналіз доцільності застосування точкових регуляторів швидкості вагонів на вітчизняних сортувальних гірках
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Назаров, Олексій Анатолійович
  UKR: Виконано аналіз доцільності застосування точкових регуляторів швидкості вагонів на вітчизняних сортувальних гірках. За результатами дослідження встановлено та проаналізовано залежності між ухилом колії та потрібною щільністю розташування точкових регуляторів швидкості вагонів. Обґрунтовано висновок про недоцільність використання точкових вагонних уповільнювачів на малих ухилах у стрілочній зоні сортувальних гірок з нормативним профілем. Сортувальні гірки, розраховані у відповідності до чинних правил і норм проектування, не доцільно обладнувати системами розподіленого регулювання швидкості відчепів без реконструкції профілю спускної частини гірки. Розроблений метод розрахунку схеми розташування точкових вагонних уповільнювачів та спеціального профілю сортувальних гірок, що пропонується обладнати системою розподіленого регулювання швидкості відчепів.
 • Item
  Проблема забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Сидоренко, Ганна Григорівна; Никифорова, Олена Анатоліївна; Рябцева, Н. П.
  UK: Проаналізовано динаміку дорожньо-транспортних подій та проведено аналіз стану травматизму на залізничних переїздах України за останні роки. Виявлено, що основною причиною дорожньо-транспортних подій на залізничних переїздах є грубі порушення водіями автотранспорту правил проїзду залізничних переїздів. Розглянуто питання зниження ризику аварійності при взаємодії різних видів транспорту. В умовах подальшої інтенсифікації залізничного транспорту все більше уваги необхідно приділяти проблемі забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах, яку може забезпечити комплексне використання ряду організаційних, навчальних та технічних заходів, впровадження нового та модернізація існуючого обладнання і особливо будівництво шляхопроводів. Описано методи оцінки безпеки руху на залізничних переїздах. На основі аналізу літературних даних визначено основні напрямки забезпечення зниження ризику травматизму на залізничних переїздах.
 • Item
  Застосування методів багатокритеріальної оптимізації для вирішення задачі розподілу вагонів по вантажним фронтам
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Чибісов, Юрій Віталійович; Шульга, Ю. С.
  UK: В реальних задачах вибору найбільш пріоритетного рішення, що виникають на практиці, як правило, присутні кілька критеріїв оптимальності. Під багатокритеріальною задачею найчастіше розуміють не власне вербальний опис задачі, а її модель, а саме: багатокритеріальна задача – це математична модель прийняття оптимального рішення за декількома критеріями. Ці критерії можуть відображати оцінки різних якостей об'єкта або процесу, з приводу яких приймається рішення. У статті розглядаються задачі з використанням комплексного векторного критерію, за допомогою якого можна досягти максимального ефекту, при цьому необов'язково досягнення екстремуму у всіх функціях. В методах, заснованих на згортанні критеріїв, з декількох локальних критеріїв формується один. Рішення, яке отримане в результаті оптимізації такого критерію, можна вважати ефективним. Ще одним методом, який дозволяє розв'язувати багатокритеріальні задачі та отримувати при цьому ефективне рішення, є метод послідовних поступок. До недоліків методу можна віднести такі: малому приросту коефіцієнтів відповідає великий приріст функції, тобто рішення задачі не є стійким; необхідність визначення вагових коефіцієнтів і ступеню їх значимості (нормування критеріїв). Таким чином, у статті виконано аналіз існуючих методів розв'язку багатокритеріальних задач оптимізації. Розглянуто задачу розподілу вагонів по вантажним фронтам залізничної станції у багатокритеріальній постановці. Виконано порівняння рішень, отриманих різними методами. Виконано аналіз недоліків та переваг кожного з розглянутих методів багатокритеріальної оптимізації.
 • Item
  Дослідження та оптимізація процесу перевезення вантажів залізничним транспортом
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Яневич, Віталій Захарович; Окороков, Андрій Михайлович
  UKR: Мета. Існуюча система організації руху на залізницях України майже не дає можливості впровадження сучасних логістичних методів доставки вантажів та зменшення витрат на перевезення. Необхідний пошук альтернативних схем організації руху, які дадуть можливість як підвищити конкурентоспроможність залізничного транспорту, так і зменшити витрати на перевезення вантажів. Методика. Запропонований метод формування диференційованих мас поїздів базується на визначенні економії вагоно-годин накопичення за умови скорочення нормативної маси поїзда на певну величину, що залежить від інтенсивності вагонопотоку на призначенні. Результати. Встановлено, що для скорочення тривалості простою вагонів під накопиченням більш доцільно використовувати диференційовані вагові норми для різних призначень, оскільки інші методи не завжди дають адекватні результати. Наукова новизна. Запропонована методика дає можливість встановити раціональні вагові норми поїздів для різних напрямків. Практичне значення. Використання диференційованих норм ваги поїздів дає можливість скоротити простій вагонів під накопиченням на технічних станціях, що в свою чергу вплине на тривалість виконання перевезення, зменшить кількість випадків порушення строку доставки вантажів та здешевить перевезення.
 • Item
  Ефективність формування двогрупних поїздів в оперативних умовах організації вагонопотоків
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Мазуренко, Олександр Олександрович; Кудряшов, Андрій Вадимович
  UKR: Наявність значної конкуренції зі сторони автомобільного транспорту та необхідність залучення більшої кількості клієнтів спонукають керівництво залізничного транспорту шукати заходи щодо зниження затрат на перевезення вантажів та підвищення якості роботи. В першу чергу повинні розглядатися такі заходи, які не потребують додаткових капітальних витрат на їх впровадження. Удосконалення системи організації вагонопотоків є перспективним напрямком підвищення ефективності роботи залізничного транспорту в сучасних умовах функціонування. Одним з найбільш ефективних методів удосконалення є застосування оперативного управління організацією вагонопотоків при використанні формування двогрупних поїздів. Для більш повного урахування оперативної ситуації запропоновано термін «оперативність» застосовувати в момент, коли виникає можливість формування двогрупного поїзда з урахуванням прогнозу надходження вагонів на дані попутні призначення плану формування поїздів за визначений проміжок часу. Розглянуто вплив формування двогрупних поїздів на базі одногрупних призначень плану формування в оперативних умовах на основні показники експлуатаційної роботи технічних станцій залізничного напрямку. Визначені витрати на організацію вагонопотоків в оперативних умовах для різних підходів до оперативного призначення двогрупних поїздів. Показано ефективність такого підходу до управління організацією вагонопотоків з урахуванням основних впливаючих факторів. Результати досліджень показали, що до питання управління процесом поїздоутворення в оперативних умовах необхідний комплексний підхід, що передбачає визначення ефективності формування кожного окремого двогрупного поїзда з урахуванням витрат всього залізничного напрямку, а не тільки головної технічної станції. Крім цього, в роботі доведено, що технологія обслуговування двогрупного поїзда на попутній технічній станції в значній мірі впливає на витрати по організації вагонопотоків у поїзди. При цьому доведено, що в оперативному управлінні необхідно враховувати вплив таких основних факторів як потужність вагонопотоків та наявність необхідності зміни поїзних локомотивів. Подальше удосконалення системи організації вагонопотоків можливе за рахунок розгляду комбінації більшої кількості попутних призначень плану формування, пошуку та урахування більшої кількості впливаючих факторів, урахування економії витрат за рахунок скорочення обігу вагона. Також необхідно передбачити можливість впровадження даних рішень в автоматизовані робочі місця відповідного оперативного персоналу на різних рівнях управління поїздоутворенням та використання існуючих на залізниці баз даних.
 • Item
  Типология конфликтов, возникающих при обслуживании пассажиров железнодорожным транспортом
  (Дніпропетровcький національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровcьк, 2014) Коробьева, Руслана Геннадиевна; Лобань, О. О.
  RUS: Каждый конфликт на производстве, в быту, сфере досуга и на транспорте возникает по конкретным причинам и при определенных условиях. В целях предупреждения многочисленных конфликтов, возникающих в общественной жизни, необходимо выявление и изучение их причин. В статье приводятся результаты проведѐнного анкетирование среди пассажиров на вокзале Днепропетровск. Анализ показал, что основными причинам возникновения осознанного недовольства пассажиров является: недолжное качество предлагаемых услуг; неверное или неполное информирование клиентов об особенностях предстоящей поездки; осознание явной низкой ценности приобретенной услуги. При этом, число клиентов железнодорожного транспорта, которые обращаются с жалобой, но остаются лояльными потребителями пассажирских услуг железнодорожного транспорта, составляет около 35 %. Значительная часть пассажиров не находя поддержки своему неудовольствию, перестают пользоваться рядом услуг железной дороги или уходят конкурентам. Таким образом, из-за невнимательного отношения к недостаткам, замеченным и высказанным пассажиров, неумения урегулировать конфликтные ситуации теряется и часть прибыли.
 • Item
  Оптимизация конструкции плана путевого развития горочных горловин
  (Дніпропетровcький національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровcьк, 2014) Колесник, Антон Игоревич; Дробецкая, Е. П.
  RU: В данной статье разработана методика определения оптимальной конструкции горочной горловины по критерию минимума строительной длины ее путевого развития. Оптимизация параметров горловины по указанному критерию позволит сократить стоимость ее строительства и дальнейшей эксплуатации. Как показал анализ существующих методов оценки качества проектирования путевого развития горочных горловин, они не в полной мере характеризуют данный объект, поскольку не учитывают многие особенности строительства и эксплуатации сортировочных горок. Установлено, что на длину горловины влияют параметры участков сопряжения на сортировочных путях, которые, в свою очередь, зависят от места размещения замедлителей парковой тормозной позиции. Оптимизация конструкции горловины выполняется при условии размещения парковой тормозной позиции на прямом участке пути за основной сопрягающей кривой; при этом параметры участков сопряжения на каждом пути оптимизируются таким образом, чтобы парковые тормозные позиции в пучке располагались на минимальном расстоянии от вершины горки. Кроме того, на конструкцию участков сопряжения влияют углы поворотов спускной части горки. Все множество допустимых углов спускной части горки, при которых конструкция горловины соответствует нормативным требованиям, может быть представлено многоугольником на координатной плоскости. В дальнейшем из области допустимых углов определяются их конкретные значения, при которых строительная длина горочной горловины минимальна. Как показали исследования, для обеспечения минимальной длины горловины необходимо выбирать такие величины углов поворотов спускной части, которые принадлежат верхней границе области допустимых углов, при этом потребность рельсо-шпальной решетки сокращается на 6-8 %. Предложенный метод может быть использован как при новом строительстве, так и во время реконструкции существующих сортировочных горок.
 • Item
  Організація передпроектного обстеження залізничних станцій та вузлів
  (Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Козаченко, Дмитро Миколайович; Вернигора, Роман Віталійович; Горбова, Олександра Вікторівна
  UKR: Метою статті є опис побудови методики проведення передпроектного обстеження об’єкту, що підлягає інформатизації. Методика ґрунтується на вивченні предметної області об’єктів інформатизації. Передпроектне обстеження виконується спеціально виділеною робочою групою, що складається з представників організації, яка здійснює обстеження, і провідних співробітників організації замовника обстеження. Збір інформації може здійснюватись різними методами, що відрізняються рівнем формалізації. До таких методів належить анкетування, виробнича екскурсія, ведення щоденника робочого часу, фотографування робочого дня та ін. На підставі обраних методів дослідження обираються методи збору матеріалів обстеження етапність та шляхи їх використання. Обробка матеріалів обстеження здійснюється відповідно до розроблених методик обстеження. Після проведення збору інформації про об’єкт обстеження виконується її обробка, узагальнення та аналіз. В результаті побудована методика дозволить формалізувати процес передпроектного обстеження залізничних станцій та вузлів, удосконалити процеси взаємодії виконавця та замовника, підвищити якість і достовірність зібраної інформації, зменшити вартість робіт на етапі вивчення технологічного процесу станції чи вузла.
 • Item
  Дослідження процесу постачання сировини на металургійне підприємство
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Журавель, Вячеслав Вікторович
  UK: Мета. Залізничний транспорт промислових підприємств є однією із основних ланок процесу пересування вантажо- та вагонопотоків для забезпечення сталої роботи металургійних підприємств. Дослідження процесу постачання сировини (агломерату) на металургійне підприємство у сучасних умовах функціонування економіки України є актуальною задачею сьогодення. Методика. Для дослідження параметрів розподілу випадкових величин (склад вертушок, які надходять на гірничо-збагачувальний комбінат у порожньому стані, змінні та добові обсяги завантаження вагонів і відправлення вертушок, інтервали прибуття та відправлення вертушок) використано методи математичної статистики. Для отримання показників функціонування станцій гірничо-збагачувального комбінату використано імітаційне моделювання роботи даних станцій. Результати. Встановлено, що порожні вертушки можуть надходити на станцію Ю за різними варіантами. Встановлено, що змінні та добові обсяги завантаження вагонів і відправлення вертушок, інтервали прибуття та відправлення вертушок є випадковими величинами. Виконано комплексне імітаційне моделювання роботи станцій гірничо-збагачувального комбінату, на підставі якого визначено завантаження елементів станції Ю, встановлено середню тривалість знаходження на комбінаті вертушки для перевезення агломерату, що вироблений агломераційним цехом № 1, і середній обіг вертушки для перевезення агломерату, що вироблений агломераційним цехом № 2, а також їх непродуктивні простої. Практична значимість. Урахування стохастичного характеру чинників підвищує адекватність імітаційного моделювання роботи станцій та покращує якість отриманих показників. Висновки. Визначено параметри розподілу випадкових величин обсягів завантаження вагонів і відправлення вертушок із агломератом, інтервалів їх прибуття та відправлення. Встановлено, що інтервали прибуття та відправлення вертушок розподілено за законом Ерланга. На підставі комплексного імітаційного моделювання процесу функціонування станцій гірничо-збагачувального комбінату встановлено наявність резерву колійного розвитку станції Ю, а також потужності вивізних і маневрових засобів комбінату для забезпечення обсягів роботи, які передбачаються на перспективу
 • Item
  Можливості використання штучних нейронних мереж при прогнозуванні поїзної роботи залізничних напрямків
  (Дніпропетровcький національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровcьк, 2014) Вернигора, Роман Віталійович; Єльнікова, Лідія Олегівна
  UKR: Ефективне оперативне планування перевізного процесу повинне базуватись на точному прогнозі надходження поїздів, вагонів, локомотивів, вантажів тощо. Цей прогноз можна реалізувати за допомогою сучасного математичного методу – апарату штучних нейронних мереж. Нейронні мережі мають такі властивості як адаптивне навчання, самоорганізація, узагальнення, обчислення в реальному часі та стійкість до перебоїв. Основними сферами застосування нейронних мереж є апроксимація функцій, асоціативна пам'ять, стиснення даних, розпізнавання та класифікація, оптимізаційні задачі, керування складними процесами та прогнозування. Складовими елементами формального нейрону являються х1, х2, …, хn – вхідні сигнали мережі, кожний з яких характеризується своєю вагою w1, w2, …, wn відповідно. Суматор Σ підсумовує вхідні сигнали, функція активації f описує правило переходу нейрона при надходженні нових сигналів. За архітектурою зв'язків нейромережі можуть бути згруповані в два класи: мережі прямого поширення, в яких графи не мають петель, і рекурентні мережі, або мережі зі зворотними зв'язками. Під навчанням нейромережі мається на увазі налаштування архітектури мережі і ваг зв'язків для ефективного виконання завдання. Методи навчання можна розділити на дві групи: з учителем та без учителя. Нейромережі можна використати для оперативного прогнозу моментів прибуття поїздів на технічні станції на основі відомих параметрів відправлення поїздів: інформації про час відправлення з сусідньої технічної станції, масу поїзда та даних про сезонну та тижневу нерівномірність. При розробці нейромережі для вирішення певної задачі слід розглянути декілька варіантів, що відрізняються, наприклад, кількістю нейронів у шарах, кількістю прихованих шарів тощо. Основними показниками, за якими можна виконати порівняння обраних архітектур нейромереж, можуть бути такі параметри як мінімальна похибка, а також високий коефіцієнт кореляції між фактичними та розрахованими даними. Таким чином, штучні нейронні мережі можуть бути широко використані при розробці систем оперативного керування рухом поїздів, оскільки дозволяють отримати точний прогноз з врахуванням багатьох факторів та є відносно простими для розробки.
 • Item
  Совершенствование методов технико-экономической оценки эффективности перевозки грузов отправительскими маршрутами
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Верлан, Анатолий Иванович; Пинчук, Елена Петровна; Журавель, Ирина Леонидовна
  RUS: Цель. Целью работы является разработка методов экономического стимулирования грузоотправителей к повышению уровня отправительской маршрутизации при перевозках массовых грузов железнодорожным транспортом. Методика. Использованы методы теории организации эксплуатационной работы железных дорог и технико-экономического анализа. Результаты. Разработана методика, предполагающая включение в Сборник тарифов таблицы понижающих коэффициентов на маршрутные отправки при формировании отправительских маршрутов из порожних или груженых вагонов. Практическая значимость. Внедрение понижающих коэффициентов на маршрутные отправки, определенных по предложенной методике, создаст экономические стимулы для развития подъездных путей, а также даст клиентуре железных дорог возможность оказывать услуги по формированию отправительских маршрутов на конкурентной основе. Выводы. Предложена методика оценки величины понижающего коэффициента к тарифу при перевозке грузов отправительскими маршрутами. Определено влияние, которое оказывает маршрутизация отправляемых вагонопотоков на работу станций общего и необщего пользования, осуществляющих формирование маршрутов. Получены зависимости стоимости услуг по формированию отправительских маршрутов от величины суточного вагонопотока маршрутизируемого назначения.
 • Item
  Комплексное проектирование продольного и поперечного профиля сортировочных горок
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2014) Березовый, Николай Иванович; Малашкин, Вячеслав Витальевич; Божко, Николай Павлович
  RUS: Качество и безопасность процесса расформирования составов на сортировочных горках зависит от большого количества факторов. При комплексном проектировании продольного и поперечного профиля сортировочных горок необходимо рассматривать достаточно противоречивые вопросы, требующие в каждом конкретном случае решений, обоснованных с помощью технико-эксплуатационных и экономических расчетов. Поперечный профиль земляного полотна сортировочных парков проектируется, как правило, пилообразным. При этом в междупутьях с наименьшими отметками располагаются продольные водоотводные лотки. Уклоны поперечных элементов земляного полотна зависят от типов почв и для глинистых почв составляют 0,02. Разность отметок земляного полотна по оси крайних путей пучка из восьми путей составляет при этом 0,74 м. Применение же в пределах одного пучка двускатного профиля земляного полотна с целью уменьшения указанной разницы приведет к необходимости размещения продольных водоотводных лотков между пучками, что значительно увеличит стоимость строительства. Максимальная разность отметок головок рельсов крайних путей одного пучка может быть достигнута при максимальных уклонах элементов по одному из них и минимальных по другому. Эта разница составляет порядка 0,14 м. Соблюдение уклонов поперечных элементов земляного полотна и отметок головок рельсов сортировочных путей в пределах одного пучка приводит к необходимости увеличения толщины балластного слоя с увеличением разницы между отметкой головки рельса и отметкой земляного полотна. Перенос парковой тормозной позиции ближе к последним разделительным стрелкам вызывает необходимость их размещения в общем котловане. При этом отметки головок рельсов в поперечном сечении путей в местах установки замедлителей должны быть одинаковыми. Для реализации такого решения необходимо по верху земляного полотна укладывать слой дренирующего грунта с характеристиками, позволяющими иметь горизонтальную поверхность. Это позволяет максимально снизить стоимость водоотводных сооружений и запроектировать сортировочные пути за последними разделительными стрелками с одинаковыми отметками по уровню головки рельса.