Організація передпроектного обстеження залізничних станцій та вузлів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: Метою статті є опис побудови методики проведення передпроектного обстеження об’єкту, що підлягає інформатизації. Методика ґрунтується на вивченні предметної області об’єктів інформатизації. Передпроектне обстеження виконується спеціально виділеною робочою групою, що складається з представників організації, яка здійснює обстеження, і провідних співробітників організації замовника обстеження. Збір інформації може здійснюватись різними методами, що відрізняються рівнем формалізації. До таких методів належить анкетування, виробнича екскурсія, ведення щоденника робочого часу, фотографування робочого дня та ін. На підставі обраних методів дослідження обираються методи збору матеріалів обстеження етапність та шляхи їх використання. Обробка матеріалів обстеження здійснюється відповідно до розроблених методик обстеження. Після проведення збору інформації про об’єкт обстеження виконується її обробка, узагальнення та аналіз. В результаті побудована методика дозволить формалізувати процес передпроектного обстеження залізничних станцій та вузлів, удосконалити процеси взаємодії виконавця та замовника, підвищити якість і достовірність зібраної інформації, зменшити вартість робіт на етапі вивчення технологічного процесу станції чи вузла.
RUS: Целью статьи является описание построения методики проведения предпроектного обследования объекта, подлежащего информатизации. Методика основывается на изучении предметной области объектов информатизации. Предпроектное обследование выполняется специально выделенной рабочей группой, состоящей из представителей организации, осуществляющей обследование, и ведущих сотрудников организации заказчика обследования. Сбор информации может осуществляться различными методами, отличаются уровнем формализации. К таким методам относится анкетирование, производственная экскурсия, ведения дневника рабочего времени, фотографирование рабочего дня и др. На основании выбранных методов исследования избираются методы сбора материалов обследования этапность и пути их использования. Обработка материалов обследования осуществляется согласно разработанных методик обследования. После проведения сбора информации об объекте обследования выполняется ее обработка, обобщение и анализ. В результате построеная методика позволит формализовать процесс предпроектного обследования железнодорожных станций и узлов, усовершенствовать процессы взаимодействия исполнителя и заказчика, повысить качество и достоверность собранной информации, уменьшить стоимость работ на этапе изучения технологического процесса станции или узла.
ENG: Purpose of this article is to describe the construction methods of the pre inspection facilities subject information. The technique is based on a field of objects informatyzatsiyi. Pre-installation inspection is performed a dedicated working group consisting of representatives of an organization involved in the survey, and key employees of the customer survey. Information gathering can be done by different methods, different levels of formalization. These methods include surveying, product tour, keeping a diary of work, photographing working hours etc. Based on the selected research methods are selected methods of collecting materials inspection stages and ways to use them. Materials Processing examination performed in accordance with procedures developed by the survey. After gathering information about the object of the survey carried out by its processing, synthesis and analysis. The result is based methodology will formalize the process of pre inspection of railway stations and junctions, improving the processes of interaction between artist and customer to raise the quality and reliability of the collected information, to reduce the cost of work on the stage of learning process station or node.
Description
Д. Козаченко: ORCID 0000-0003-2611-1350; Р. Вернигора: ORCID 0000-0001-7618-4617; О. Горбова: ORCID -0000-0002-5612-2715
Keywords
технологічний процес, залізнична станція, залізничний вузол, виробничі процеси, аналітика, передпроектне обстеження, технологический процесс, железнодорожная станция, железнодорожный узел, производственные процессы, аналитика, предпроектное обследование, technological process, a railway station, railway junction, production processes, analyst, preproject survey, КСВ, НДЧ, КІТ, КУЕР
Citation
Козаченко, Д. М. Організація передпроектного обстеження залізничних станцій та вузлів / Д. М. Козаченко, Р. В. Вернигора, О. В. Горбова // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 27–32. – DOI: 10.15802/tstt2014/35985.