Оцінка показників надійності пристроїв СЦБ (комплексна)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Кваліфікаційна робота бакалавра виконана на 43 сторінках, містить 11 ілюстрацій та 17 використаних джерел. У роботі показано, що найбільші параметри потоку відмов мають колійний генератор ГПУ та колійний приймач ПП. Це зумовлено тим, що вони складаються з електронних компонентів, які мають досить високі параметри потоків відмов відносно, наприклад релейної техніки. Для зменшення параметру потоку відмов комплекту апаратури ТРК можна провести дублювання окремих вузлів ГПУ та ПП чи провести їх повне дублювання. В роботі приведено розрахунок показників надійності комплекту апаратури ТРК. Визначено загальний параметр потоку відмов, середній наробіток до відмови, дослідження впливу параметру потоку відмов на коефіцієнт готовності та ймовірність знаходження у непрацездатному стані. З’ясовано, що зростання параметру потоку відмов призводить до зниження коефіцієнта готовності, а зростання потоку відновлення навпаки збільшує коефіцієнт готовності.. Мета роботи: п оцінка показників надійності пристроїв СЦБ, зокрема комплекту апаратури ТРК системи автоблокування АБТЦ. Об’єкт дослідження: пристрої СЦБ, зокрема комплекту апаратури ТРК системи автоблокування АБТЦ.
ENG: The bachelor's qualification work is completed on 43 pages, contains 11 illustrations and 17 used sources. It is shown in the work that the largest parameters of the flow of failures have the GPU track generator and the PP track receiver. This is due to the fact that they consist of electronic components that have fairly high failure flow parameters relative to, for example, relay equipment. In order to reduce the parameter of the flow of failures of the TRK equipment set, it is possible to duplicate individual nodes of the GPU and PP or to duplicate them completely. The work presents the calculation of the reliability indicators of the TRK equipment set. The general parameters of the flow of failures, the average working time before failure, the study of the influence of the parameters of the flow of failures on the readiness factor and the probability of being in an inoperable state are determined. It was found that an increase in the failure flow parameter leads to a decrease in the readiness factor, and an increase in the recovery flow, on the contrary, increases the readiness factor. The purpose of the work: to evaluate the reliability indicators of the SCB devices, in particular, the set of equipment of the TRK system of the auto-blocking system of the ABTC. The object of the study: devices of the Central Security Service, in particular, a set of equipment of the TRK system of the auto-blocking system of the ABTC.
Description
Keywords
надійність, інтенсивність відмов, параметр потоку відмов, потік відновлення, коефіцієнт готовності, reliability, failure intensity, failure flow parameter, recovery flow, availability ratio, ВКР, КАТ
Citation
Младзіновський С. С. Оцінка показників надійності пристроїв СЦБ (комплексна) : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 151 – автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології / наук. керівник В. І. Щека ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2023. 43 с.