Вдосконалення конструкцій рухомого складу для перевезення контейнерів залізничним транспортом

Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Мета. Зростання обсягів залізничних контейнерних перевезень, конкуренція з автомобільним перевізниками створюють передумови для пошуку нових шляхів організації перевезень. Аналіз технічної інформації показує, що в даний час до 80% міжнародних перевезень великих вантажів здійснюється при використанні контейнерів, які дозволяють організувати доставку товарів з впровадженням різних видів транспорту. Тому метою даного дослідження є розробка технічних рішень удосконалення конструкції рухомого складу залізниць для перевезення контейнерів. Методика. Перевезення вантажів в великотоннажних контейнерах – один з перспективних напрямків розвитку залізничного транспорту. Постійне зростання обсягу таких перевезень збільшує потребу в спеціалізованих вагонах-платформах. Тому методика дослідження складається з аналізу переваг та недоліків існуючих конструкцій спеціалізованих вагонів платформ для перевезення контейнерів та розробка технічних рішень конструкції рухомого складу для транспортування контейнерів з використанням сучасних матеріалів та перспективних технологій машинобудування. Результати. Запропоновано інноваційні конструкції вагонів-платформ для транспортування контейнерів, розроблених ПКТБ ДНУЗТ, що враховують як відпрацьовані технічні рішення, так і перспективні напрацювання в галузі залізничного машинобудування. Наукова новизна. Удосконалено імітаційні моделі та розрахункові схеми вагонів платформ для перевезення контейнерів залізничним транспортом, які на відміну від існуючих, дозволяють враховувати не тільки конструктивні особливості та схеми розташування контейнерів, а й ступінь впливу технології виготовлення основних конструктивних елементів. Практична значимість.Розроблені технічні рішення з удосконалення вагонів платформ для перевезення контейнерів залізничним транспортом можуть бути застосовані при постановці на виробництво нових моделей вагонів на машинобудівних підприємствах та при модернізації існуючих конструкцій при ремонті.
RU: Цель. Рост объемов железнодорожных контейнерных перевозок, конкуренция с автомобильными перевозчиками создают предпосылки для поиска новых путей организации перевозок. Анализ технической информации показывает, что в настоящее время до 80 % международных перевозок крупных грузов осуществляется при использовании контейнеров, которые позволяют организовать доставку товаров с использованием различных видов транспорта. Поэтому целью данного исследования является разработка технических решений усовершенствование конструкции подвижного состава для перевозки контейнеров. Методика. Перевозки грузов в крупнотоннажных контейнерах – одно из перспективных направлений развития железнодорожного транспорта. Постоянный рост объема таких перевозок увеличивает потребность в специализированных вагонах-платформах. Поэтому методика исследования состоит из анализа преимуществ и недостатков существующих конструкций специализированных вагонов платформ для перевозки контейнеров и разработка технических решений конструкции подвижного состава для транспортировки контейнеров с использованием современных материалов и перспективных технологий машиностроения. Результаты. Предложены инновационные конструкции вагонов-платформ для транспортировки контейнеров, разработанных ПКТБ ДНУЖТ, учитывающие как отработанные технические решения, так и перспективные наработки в области железнодорожного машиностроения. Научная новизна. Усовершенствована имитационные модели и расчетные схемы вагонов платформ для перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, которые в отличие от существующих, позволяют учитывать не только конструктивные особенности и схемы расположения контейнеров, но и степень влияния технологии изготовления основных конструктивных элементов. Практическая значимость. Разработанные технические решения по совершенствованию вагонов платформ для перевозки контейнеров железнодорожным транспортом могут быть применены при постановке на производство новых моделей вагонов на машиностроительных предприятиях и при модернизации существующих конструкций при ремонте.
EN: Purpose. The growth of rail container traffic and competition with road carriers create prerequisites for finding new ways to organize transportation. Analysis of technical information shows that at present up to 80% of international transport of large goods carried out using containers that allow you to organize the delivery of goods using different types of transport. Therefore, the purpose of this study is to develop technical solutions to improve the design of rolling stock for the transport of containers. Methodology. Transportation of goods in large-tonnage containers is one of the perspective directions of development of railway transport. The constant growth of such transportation increases the need for specialized wagon-platforms. Therefore, the research methodology consists of analyzing the advantages and disadvantages of existing structures of specialized carriages for the transport of containers and developing technical solutions for the construction of rolling stock for the transport of containers using modern materials and advanced engineering technologies. Findings. The innovative designs of carriages-platforms for the transport of containers, developed by PDTB DNURT, considered, taking into account both the worked out technical solutions and the perspective developments in the field of railway engineering. Originality. Improved simulation models and calculation schemes of railway carriages for the transport of containers by rail, which, unlike existing ones, allow us to take into account not only the design features and the layout of the containers, but also the degree of influence of the manufacturing technology of the main structural elements. Practical value. Developed technical solutions to improve platform for transportation of containers by rail can used in the formulation for the production of new models of cars at machine-building enterprises and the modernization of existing models during repairs.
Description
Ю. Кебал: ORCID 0000-0003-1788-3076, С. Мямлін: ORCID 0000-0002-9204-4435
Keywords
залізничний транспорт, контейнерні перевезення, рухомий склад залізниць, вагони-платформи, железнодорожный транспорт, контейнерные перевозки, подвижной состав железных дорог, вагоны-платформы, railway transport, the container transporting, railway rolling stock, platform cars, ПКТБ ТСТП І ШС
Citation
Кебал, Ю. В. Вдосконалення конструкцій рухомого складу для перевезення контейнерів залізничним транспортом / Ю. В. Кебал, С. М. Кондратюк, С. С. Мямлін // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2018. – Вип. 15. – С. 33–41. – DOI: 10.15802/tstt2018/150196.