Випуск 15 (ТСТП)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Удосконалення технології формування поїздів на станції Нижньодніпровськ-Вузол за рахунок формування групових поїздів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Папахов, Олександр Юрійович; Матвієнко, Христина Володиміровна
  UKR: В даній статті розглянуто проблему високих показників простою вагонів на станції Нижньодніпровськ-Вузол, зокрема розглянуті показники простою транзитного вагона з переробкою. В результаті розрахунків було виявлено, що даний показник перевищує встановлені норми. Тому запропоновано знизити загальний простій вагонів на станції за рахунок формування групових поїздів з застосуванням методу формування групових поїздів і методів імітаційного моделювання. Моделюванням встановлено, що у розглянутих умовах більш доцільно формувати групові поїзди без постійної ваги груп і розкладу по вибраним напрямкам. Моделювання середнього простою під накопиченням на станції Нижньодніпровськ-Вузол показало, що формування групових поїздів дозволяє суттєво зменшити простій вагона під накопиченням. В результаті, формування групових поїздів на розглянутих напрямках дозволить знизити завантаження колій сортувального парку станції, підвищити надійність виконання термінів доставки вантажів і знизити обіг вагонів, в тому числі і вагонів належності ЦТЛ до встановлених норм.
 • Item
  Підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту за рахунок розвитку транспортних коридорів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Окороков, Андрій Михайлович; Журавель, Ірина Леонідівна; Журавель, Вячеслав Вікторович; Журавель, Антон Вячеславович; Федоряка, Ольга Геннадіївна
  UKR: Мета. Світові тенденції подальшого збільшення обсягів міжнародних перевезень обумовлюють актуальність підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту за рахунок подальшого розвитку існуючої мережі транспортних коридорів. Методика. Для дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку міжнародних транспортних коридорів (МТК) на Євро-Азійському простору в умовах формування глобальної транснаціональної залізничної мережі, а також основних проблем функціонування прикордонних переходів застосовано системний аналіз. Регресійний аналіз використаний для дослідження динаміки показників функціонування МТК і побудови відповідних регресійних моделей. Результати. Досліджено динаміку показників функціонування МТК, побудовано регресійні моделі та розроблено схему національної мережі транспортних коридорів України з урахуванням особливостей рельєфу місцевості. Наукова новизна. Одержані в результаті дослідження результати дозволяють підвести наукове підґрунтя під вибір тих об’єктів інфраструктури, вдосконалення яких забезпечить підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту країни в цілому.Практична значимість. Отримані результати можна застосувати для виявлення зон тяжіння промислових районів і крупних населених центрів до основних напрямків МТК і відповідно для обґрунтування найбільш доцільних об’єктів інфраструктури, що вимагають подальшого вдосконалення.
 • Item
  Анализ развития пассажирского железнодорожного комплекса в странах ЕС
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Коробьева, Руслана Геннадиевна
  RUS: Цель. Целью работы является исследование влияния процессов реформирования рынка транспортных услуг на условия организации пассажирских железнодорожных перевозок в Европейском Союзе. Методика. Исследования выполнены на основании анализа литературных источников и отчетных данных о пассажирских перевозках в странах Европейского Союза. Результаты. Анализ условий работы железных дорог стран-участниц Европейского Союза показал, что основные направления развития железнодорожных пассажирских перевозок в Европейском Союзе связаны с обеспечением роста доли рельсового транспорта на рынке, а также улучшением взаимодействия железнодорожных транспортных систем отдельных государств. Реформирование системы обеспечения железнодорожных пассажирских перевозок осуществляется на межгосударственном уровне в разрезе развития всей транспортной системы Европейского Союза. Динамика статистических показателей работы транспорта свидетельствует об увеличении доли железнодорожного транспорта в пассажирских перевозках. Украина имеет сходные задачи со странами Европейского Союза в сфере пассажирских перевозок, однако ее реформирование рассматривается изолированно как внутриотраслевая проблема, что приводит к ухудшению показателей использования железнодорожного транспорта на рынке перевозок пассажиров.
 • Item
  Напрямки удосконалення перевезення зернових вантажів в Україні залізнчиним транспортом
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Мурадян, Олег Володимирович; Олег, Вячеслав Володимирович
  UK: Мета. Метою статті є дослідження методів організації перевезень зернових вантажів залізничним транспортом, що використовуються у світі та аналіз можливості їх застосування в Україні. Методика.Дослідження виконані на основі методів аналізу стану розвитку процесів перевезення зернових вантажів в Україні та в інших державах, а також можливості їх впровадження в нашій країні. Результати. В роботі проаналізовані основні методи перевезення зернових вантажів різними видами транспорту за кордоном та в Україні. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній наведено дослідження методів організації перевезень зернових вантажів, що використовуються у світі та аналіз можливості їх застосування в Україні. Практична значимість. Практична значимість роботи полягає у тому, що її результати можуть бути використані для удосконалення логістичних схемам доставки зерна у морські порти.
 • Item
  Вдосконалення конструкцій рухомого складу для перевезення контейнерів залізничним транспортом
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Кебал, Юрій Вікторович; Кондратюк, С. М.; Мямлін, Сергій Сергійович
  UK: Мета. Зростання обсягів залізничних контейнерних перевезень, конкуренція з автомобільним перевізниками створюють передумови для пошуку нових шляхів організації перевезень. Аналіз технічної інформації показує, що в даний час до 80% міжнародних перевезень великих вантажів здійснюється при використанні контейнерів, які дозволяють організувати доставку товарів з впровадженням різних видів транспорту. Тому метою даного дослідження є розробка технічних рішень удосконалення конструкції рухомого складу залізниць для перевезення контейнерів. Методика. Перевезення вантажів в великотоннажних контейнерах – один з перспективних напрямків розвитку залізничного транспорту. Постійне зростання обсягу таких перевезень збільшує потребу в спеціалізованих вагонах-платформах. Тому методика дослідження складається з аналізу переваг та недоліків існуючих конструкцій спеціалізованих вагонів платформ для перевезення контейнерів та розробка технічних рішень конструкції рухомого складу для транспортування контейнерів з використанням сучасних матеріалів та перспективних технологій машинобудування. Результати. Запропоновано інноваційні конструкції вагонів-платформ для транспортування контейнерів, розроблених ПКТБ ДНУЗТ, що враховують як відпрацьовані технічні рішення, так і перспективні напрацювання в галузі залізничного машинобудування. Наукова новизна. Удосконалено імітаційні моделі та розрахункові схеми вагонів платформ для перевезення контейнерів залізничним транспортом, які на відміну від існуючих, дозволяють враховувати не тільки конструктивні особливості та схеми розташування контейнерів, а й ступінь впливу технології виготовлення основних конструктивних елементів. Практична значимість.Розроблені технічні рішення з удосконалення вагонів платформ для перевезення контейнерів залізничним транспортом можуть бути застосовані при постановці на виробництво нових моделей вагонів на машинобудівних підприємствах та при модернізації існуючих конструкцій при ремонті.
 • Item
  Перспективи мультимодальних перевезень небезпечних вантажів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Журавель, Ірина Леонідівна; Журавель, Вячеслав Вікторович; Онацька, Анастасія Юріївна; Журавель, Антон Вячеславович; Мушта, Ольга Василівна; Журавель, Вікторія Василівна
  UKR: Мета. Метою роботи є дослідження проблем і перспектив розвитку мультимодальних перевезень небезпечних вантажів за участю залізничного транспорту України за умови дотримання допустимого рівня безпеки. Методика. Під час дослідження використано методи аналізу та синтезу для вивчення основних положень наукових публікацій щодо стану та перспектив мультимодальних перевезень небезпечних вантажів з подальшим їх порівнянням та узагальненням, а також діючої нормативної бази в умовах використання різних видів транспорту. Результати. Удосконалення нормативної бази та елементів технологічного ланцюга мультимодального перевезення небезпечних вантажів дозволить підвищити якість обслуговування клієнтів залізничного транспорту, залучити додаткові вантажопотоки та підвищити рівень безпеки. Наукова новизна. Одержані в результаті дослідження результати дозволяють підвести наукове підґрунтя щодо вибору доцільних способів удосконалення технології мультимодальних перевезень небезпечних вантажів, що забезпечить підвищення ефективності функціонування залізничної галузі в цілому. Практична значимість. Отримані результати дозволяють обґрунтувати найбільш доцільні шляхи вдосконалення нормативної бази та технології мультимодальних перевезень небезпечних вантажів.
 • Item
  Имитационное моделирование процесса расформирования многогруппных составов на двусторонней горке малой мощности
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Бобровский, Владимир Ильич; Сковрон, Игорь Ярославович; Дорош, Андрей Сергеевич; Демченко, Евгений Борисович; Малашкин, Вячеслав Витальевич; Болвановская, Татьяна Валентиновна
  RUS: Цель. Целью работы является улучшение качества процесса расформирования многогруппных составов на горках малой мощности вспомогательного двустороннего сортировочного устройства. Методика. Исследование процесса расформирования составов на сортировочной горке выполнялось посредством имитационного моделирования. Результаты. Получены результаты исследования условий разделения отцепов расчетной группы на горках малой мощности, оборудованных одной или двумя тормозными позициями. Научная новизна. Усовершенствована имитационная модель процесса расформирования составов за счет изменения системы управления движением отцепов, что, в отличие от существующих моделей, позволяет выбрать оптимальный режим торможения отцепов на горках малой мощности. Практическая значимость. Разработанная методика поиска оптимальных режимов торможения отцепов на горках малой мощности может применяться при проектировании специализированных сортировочных устройств с целью повышения качества расформирования многогруппных составов.
 • Item
  Сучасний стан та перспективи розвитку комбінованих перевезень в Україні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Березовий, Микола Іванович; Малашкін, Вячеслав Віталійович; Лаушник, Світлана В.
  UKR: В статті виконано аналіз історії розвитку інтермодальних перевезень, виконано опис основних етапів становлення та розвитку інтермодальних перевезень: локального розвитку, контейнеризації та логістичної інтеграції. Виконано аналіз структури концепції інтермодального переміщення вантажів з виділенням двох основних схем інтермодальних перевезень: «океанської» та «континентальної». На прикладі взаємодії портового контейнерного терміналу ТОВ «Трансінвестсервіс», розташованого в малому Аджаликському лимані, та магістральної залізничної мережі ПАТ «Укрзалізниця» проілюстровано перетин ринкових сегментів інтермодальних перевезень за основними їх схемами – «океанською» та «континентальною». Виконано аналіз динаміки зміни обсягів перевалки контейнерів морськими портами України та обґрунтовано тенденції у зміні цих обсягів. Виконано аналіз базових сервісів транспортно-експедиторського обслуговування, що надаються контейнерними перевізниками клієнтам. Проаналізовано динаміку зміни українського показник зв’язку з системою лінійного судноплавства (Liner Shipping Connectivity Index), який щорічно розраховується ЮНКТАД і характеризує ступінь інтегрованості національних економік у світову систему інтермодальних контейнерних перевезень.Розглянуто досвід реалізації спільного проекту ПАТ «Укрзалізниця» в особі філії ЦТС «Ліски», MAERSK LINE, ТОВ «Трансінвестсервіс», а також АСК «Укррічфлот» по відкриттю щотижневих контейнерних залізничних маршрутів між ТОВ «Трансінвестсервіс» та контейнерними терміналами у містах Київ, Дніпро, Тернопіль та Харків.Сформульовано основні висновки по напрямках розвитку та впровадження в Україні комбінованих перевезень та участі у них залізничного транспорту.
 • Item
  Удосконалення інтелектуальної моделі керування поїзною роботою парку приймання сортувальної станції
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Бардась, Олександр Олександрович
  UK: Мета. Метою даної роботи являється удосконалення нейромережевої моделі вибору колії приймання поїзда на сортувальну станцію за рахунок декомпозиції нейронної мережі на сукупність взаємопов’язаних блоків, кожен із яких вирішує окреме елементарне завдання. Методика. Модель вибору колії приймання поїзда сформовано на основі штучної нейронної мережі. Формування вектора вхідних параметрів пропонується виконувати на основі даних АСК ВП УЗ-Є. З метою спрощення процедури навчання нейромережевої моделі пропонується виконати декомпозицію нейронної мережі із виділенням блоку прогнозування руху, блоку прогнозування звільнення колій парку приймання та блоку визначення ступенів пріоритетності колій приймання. Результати. Представлена удосконалена нейромережева модель дозволяє враховуючи прогноз прибуття поїздів та прогноз розвитку ситуації в парку приймання, визначати раціональні колії для приймання поїздів. За рахунок виділення окремих елементарних завдань, що вирішуються нейромережевою моделлю, був виконаний поділ суцільної нейронної мережі на окремі блоки, кожен із яких відповідальний за окреме завдання. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в спрощенні процедури навчання нейромережевої моделі вибору колії приймання поїзда на сортувальну станцію, що досягається за рахунок декомпозиції нейронної мережі на окремі блоки, кожен із яких вирішує окреме елементарне завдання. Практична значимість. Практична значимість отриманих результатів полягає в тому, що представлена модель може бути використана при створенні системи підтримки прийняття рішень ДСП парку приймання при виконанні поїзної та маневрової роботи.