Статті ПКТБ ПМРСК і ШС

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 31
 • Item
  Математична модель нестаціонарного теплообміну пасажирського вагона з системою опалення
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Білошицький, Едуард Васильович
  UK: Мета. Існуючі математичні моделі нестаціонарних теплових процесів у пасажирському вагоні не в повній мірі відображають процеси, що відбуваються при використанні системи опалення. Крім того, нестаціонарні теплові процеси найчастіше досліджувалися в стаціонарному режимі, коли потоки та параметри теплового контуру постійні та не залежать від часу. У зв’язку з появою більш ефективних технічних рішень системи життєзабезпечення виникла потреба й у створенні нового математичного апарату, який давав би змогу врахувати ці особливості та їх вплив на перебіг нестаціонарних теплових процесів протягом усього рейсу. Мета даної роботи – створення математичної моделі теплового режиму пасажирського вагона з системою опалення, що враховує нестаціонарність теплових процесів. Методика. Для реалізації поставленої задачі методом моделювання була створена система диференціальних рівнянь, які описують нестаціонарні теплові процеси при опаленні пасажирського вагона; для розв’язання складеної системи рівнянь використовувався метод елементарних балансів. Результати. Розроблено розрахунковий алгоритм та створено комп’ютерну програму для моделювання перехідних теплових процесів у пасажирському вагоні локомотивної тяги, що дозволяє враховувати різні конструктивні рішення системи життєзабезпечення пасажирських вагонів та здійснювати моделювання нестаціонарних теплових процесів на будь-якому етапі рейсу. Наукова новизна. Вперше розроблено математичну модель теплових процесів у вагоні з системою опалення, що дозволяє, на відміну від існуючих моделей, досліджувати нестаціонарність теплотехнічного стану в салоні вагона за різних умов експлуатації та порівнювати роботу різних систем життєзабезпечення з точки зору їх конструктивних рішень. Практична значимість. Розроблена математична модель нестаціонарного теплового режиму пасажирського вагона з системою опалення для оцінки ефективності нестаціонарних перехідних температурних станів у приміщеннях пасажирського вагону з урахуванням особливостей конструкції системи опалення та нормативних вимог. Це дозволяє здійснювати розробку й реалізацію оптимальних технічних характеристик приладів опалення та побудову алгоритму керування їх роботою відповідно до умов експлуатації, у тому числі з урахуванням теплової інерції вагону при перехідних режимах роботи системи опалення шляхом математичного моделювання.
 • Item
  Вдосконалення конструкцій рухомого складу для перевезення контейнерів залізничним транспортом
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Кебал, Юрій Вікторович; Кондратюк, С. М.; Мямлін, Сергій Сергійович
  UK: Мета. Зростання обсягів залізничних контейнерних перевезень, конкуренція з автомобільним перевізниками створюють передумови для пошуку нових шляхів організації перевезень. Аналіз технічної інформації показує, що в даний час до 80% міжнародних перевезень великих вантажів здійснюється при використанні контейнерів, які дозволяють організувати доставку товарів з впровадженням різних видів транспорту. Тому метою даного дослідження є розробка технічних рішень удосконалення конструкції рухомого складу залізниць для перевезення контейнерів. Методика. Перевезення вантажів в великотоннажних контейнерах – один з перспективних напрямків розвитку залізничного транспорту. Постійне зростання обсягу таких перевезень збільшує потребу в спеціалізованих вагонах-платформах. Тому методика дослідження складається з аналізу переваг та недоліків існуючих конструкцій спеціалізованих вагонів платформ для перевезення контейнерів та розробка технічних рішень конструкції рухомого складу для транспортування контейнерів з використанням сучасних матеріалів та перспективних технологій машинобудування. Результати. Запропоновано інноваційні конструкції вагонів-платформ для транспортування контейнерів, розроблених ПКТБ ДНУЗТ, що враховують як відпрацьовані технічні рішення, так і перспективні напрацювання в галузі залізничного машинобудування. Наукова новизна. Удосконалено імітаційні моделі та розрахункові схеми вагонів платформ для перевезення контейнерів залізничним транспортом, які на відміну від існуючих, дозволяють враховувати не тільки конструктивні особливості та схеми розташування контейнерів, а й ступінь впливу технології виготовлення основних конструктивних елементів. Практична значимість.Розроблені технічні рішення з удосконалення вагонів платформ для перевезення контейнерів залізничним транспортом можуть бути застосовані при постановці на виробництво нових моделей вагонів на машинобудівних підприємствах та при модернізації існуючих конструкцій при ремонті.
 • Item
  Конструктивний аналіз та перспективи розвитку бункерних вагонів для перевезення зернових
  (ТОВ «Рухомий склад», Харків, 2018) Фомін, Олексій Вікторович; Мурашова, Наталія Геннадіївна; Воропай, В. С.
  UK: Виконаний аналіз сучасного стану парку вагонів-хоперів для перевезення зерна в Україні. Висвітлені конструкційні особливості вагонів-хоперів різного типу, визначена конструктивна досконалість зерновозів (з сімейства бункерних вагонів-хоперів) та перспективи її розвитку. Запропонований кузов нового покоління «краплеподібної» форми зі збільшеним об'ємом за рахунок максимально якісного використання розрахункового габариту.
 • Item
  Визначення ефективності функціонування круглих труб як несівних складових вагоноконструкцій
  (ДП "ДОСТ", м. Дніпро Державне підприємство «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту», 2018) Фомін, Олексій Вікторович; Мурашова, Наталія Геннадіївна; Пасічник, В. В.; Влад, О. М.
  UK: В роботі наведено особливості та результати проведених досліджень з впровадження круглих труб у якості несучих елементів модуля кузова залізничних вантажних вагонів.
 • Item
  Ієрархічний аналіз модульної декомпозиції кришок люків напіввагонів
  (ТОВ «Арована Інвест», Дніпро, 2018) Фомін, Олексій Вікторович; Мурашова, Наталія Геннадіївна; Міщук, І. Р.; Юхнівський, В. В.
  UK: В роботі представлено особливості та результати структурно- параметричних досліджень базових виконань кришок люків напіввагонів. При цьому були обрані конструкції зі заклепковим та зварювальним з’єднанням петель. Для зазначених конструкцій розроблені відповідні блочно-ієрархічні описання у вигляді «І» - дерев.
 • Item
  Спектр заходів з подовження терміну служби несівної системи напіввагонів
  (ДП "ДОСТ", м. Дніпро Державне підприємство «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту», 2018) Фомін, Олексій Вікторович; Мурашова, Наталія Геннадіївна; Клочко, Г. В.; Шумбар, М. А.
  UK: З метою подовження терміну експлуатації напіввагона, який підлягає виключенню із інвентарного парку за терміном служби або технічного стану кузова, запропоновано заходи щодо модернізації напіввагона шляхом заміни кузова на новий.
 • Item
  Синопсис варіаціного описання кришок люків універсальних напіввагонів
  (ДП "ДОСТ", м. Дніпро Державне підприємство «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту», 2018) Фомін, Олексій Вікторович; Мурашова, Наталія Геннадіївна; Борович, Р. О.; Литвиненко, А. С.
  UK: В роботі представлені особливості формалізованого описання будови варіаційного описання (у вигляді «І-АБО» – дерева) кришки люка напіввагонів.
 • Item
  Розгляд руйнувань від втоми вагонних матеріалів
  (ДП "ДОСТ", м. Дніпро Державне підприємство «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту», 2018) Фомін, Олексій Вікторович; Мурашова, Наталія Геннадіївна; Цимбалюк, А. В.; Чудінович, А. О.
  UK: В статті представлено особливості та результати дослідженого розвитку втомних руйнувань вагонних матеріалів. Так в роботі наведено: фактори, що впливають на границю витривалості деталей вагонів; вплив зовнішніх факторів на міцність деталей вагона; вплив концентрації напружень; вплив абсолютних розмірів поперечного перерізу деталі; вплив виду деформації деталі й асиметрії циклу; вплив температури; залежність міцності від часу; вплив строку служби деталі та режиму навантаження; Отримані результати будуть корисними для фахівців пов’язаних з проектуванням, виготовленням , ремонтом та модернізацією вантажних вагонів.
 • Item
  Mathematical Model of Unsteady Heat Transfer of Passenger Car with Heating System
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Biloshytskyi, Eduard V.
  EN: Purpose. The existing mathematical models of unsteady heat processes in a passenger car do not fully reflect the thermal processes, occurring in the car wits a heating system. In addition, unsteady heat processes are often studied in steady regime, when the heat fluxes and the parameters of the thermal circuit are constant and do not depend on time. In connection with the emergence of more effective technical solutions to the life support system there is a need for creating a new mathematical apparatus, which would allow taking into account these features and their influence on the course of unsteady heat processes throughout the travel time. The purpose of this work is to create a mathematical model of the heat regime of a passenger car with a heating system that takes into account the unsteady heat processes. Methodology. To achieve this task the author composed a system of differential equations, describing unsteady heat processes during the heating of a passenger car. For the solution of the composed system of equations, the author used the method of elementary balances. Findings. The paper presents the developed numerical algorithm and computer program for simulation of transitional heat processes in a locomotive traction passenger car, which allows taking into account the various constructive solutions of the life support system of passenger cars and to simulate unsteady heat processes at any stage of the trip. Originality. For the first time the author developed a mathematical model of heat processes in a car with a heating system, that unlike existing models, allows to investigate the unsteady heat engineering performance in the cabin of the car under different operating conditions and compare the work of various life support systems from the point of view their constructive solutions. Practical value. The work presented the developed mathematical model of the unsteady heat regime of the passenger car with a heating system to estimate the efficiency of unsteady, transitional temperature states in passenger cars, taking into account the design features of the heating system and the regulatory requirements. This allows the development and implementation of optimal technical characteristics of heating appliances and the construction of an algorithm for controlling their operation in accordance with operating conditions, taking into account the thermal inertia of the car in the transitional modes of heating, on the basis of mathematical modeling.
 • Item
  Перспективи розвитку вузькоколійних залізниць Закарпаття. Науково-технічні рішення у забезпеченні гірських вантажних перевезень
  (Центр iнформацli•транспорту Украiни, ТОВ « Цифрова типографія», Харків, 2017) Мямлін, Владислав Віталійович; Палій, Юрій Федорович; Пшенько, Валерій Олександрович; Кебал, Іван Юрійович
  UKR: Відновлення і ефективне функціонування гірських залізниць колії 750 мм у Карпатському регіоні України не тільки доступне для реалізації, а ще й економічно необхідне для західних регіонів країни. Розвиток гірських перевезень вимагає, насамперед, вдосконалення конструкцій вузькоколійного рухомого складу для створення певних умов вантажних перевезень.
 • Item
  Інноваційні технології для тилового забезпечення військ
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Мямлін, Сергій Віталійович; Кебал, Юрій Вікторович; Северин, Олександр Петрович; Яковлєв, Сергій Олександрович; Шаптала, Олександр Іванович
  UKR: Мета. Всебічне та постійне тилове забезпечення військ вважається одним із основних факторів успішного ведення бойових дій будь-якою державою. Зміни геополітичної та воєнно-стратегічної ситуації в Європі спричинили зміни у збройних силах держав, у тому числі й у тиловому забезпеченні, що обумовлює необхідність пошуку нових, більш ефективних шляхів вирішення завдань тилового забезпечення під час сучасного бою. Це актуально сьогодні й для Збройних Сил України. Тому метою роботи є розгляд (з точки зору втілення в практику) інновацій у тиловому забезпеченні силових структур держави, які постають у вигляді нового, вдосконаленого продукту: модульних комплексів, що включають в себе різні блок-контейнери (кухня-їдальня, душова, пральня, блок-пост, амбулаторія та інші). Вони різко змінять у майбутньому якість побуту військовослужбовців під час виконання бойових завдань у зонах надзвичайних ситуацій та при участі у збройних конфліктах. Методика. В основу методики покладені суттєві заходи щодо вдосконалення системи тилового забезпечення в найближчому майбутньому. Вони полягають у реорганізації існуючої системи тилового забезпечення Збройних Сил та створенні модульних структур, які легко адаптуються та призначаються надалі для виконання конкретних завдань. Результати. Авторами пропонується комплект конструкторської документації на блок-контейнер польових пральні та душової. Також розробляються технологічні модулі бойового (блок-пост), тилового (кухня-їдальня), медичного (пересувна амбулаторія) значення та інші. Наукова новизна. Однією з особливостей реформ, які проводяться в Збройних Силах України, є їх наукове обґрунтування. Для теоретичного забезпечення, розробки й обґрунтування перспективних ідей щодо поліпшення життєзабезпечення військовослужбовців при тривалому розміщенні в польових умовах вперше пропонується використання блок-контейнерів – мобільних багатофункціональних приміщень. Практична значимість. Враховуючи, що військово-політичне керівництво України розглядає тилове забезпечення військ як одну із складових всебічного забезпечення збройних сил у мирний та воєнний час, використання запропонованих ідей із поліпшення побуту військ дозволить сформувати новий вигляд системи матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України.
 • Item
  Международный саммит по вагонному хозяйству
  (ТОВ " Рухомий склад", Харків, 2017) Мямлин, Сергей Витальевич
  RU: В статье рассматриваются итоги недавней международной комиссии по вагонному хозяйству железнодорожных администраций Стран Содружества Независимых Государств, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики. Приведены некоторые статистические данные об итогах эксплуатации парка грузовых вагонов и о некоторых вопросах, рассмотренных на вагонной комиссии.
 • Item
  Совершенствование конструкции подвижного состава узкоколейных железных дорог
  (ТОВ "Рухомий склад", Харків, 2017) Мямлин, Сергей Сергеевич; Кебал, Иван Юрьевич
  RU: В статье представлены результаты выполнения опытно-конструкторских работ по совершенствованию конструкции подвижного состава узкоколейных железных дорог. Предложены конструктивные решения грузовых и пассажирских вагонов, а также двухосных тележек для перевозки грузов и пассажиров по железным дорогам узкой колеи, а также для туристических перевозок. Данные разработки учитывают современные машиностроительные технологии и требования безопасности движения. Конструкции грузовых и пассажирских вагонов узкой колеи подготовлены для внедрения и последующей эксплуатации.
 • Item
  Influence of Structural Parameters of Low-Carbon Steel on Electric Arc Burning
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Vakulenko, Ihor O.; Plitchenko, Serhii; Murashova, Nataliia H.
  EN: Purpose. The article is aimed to evaluate the influence of structural parameters of low-carbon steel on arcing process.Methodology. The values of the micro- and substructure characteristics of the electrode wire metal were changed by varying the parameters of heat treatment and cold deformation by drawing. The degree of plastic deformation was obtained by drawing blanks from different initial diameter to final dimension of 1 mm. The thermal treatment was carried out in electric chamber furnace of the SNOL-1,6.2,5.1/11-IZ type. The temperature was measured by chromel-alumel thermocouple and the electromotive force was determined using the DC potentiometer. In order to obtain the substructure of different dispersion degree the steel (after quenching from temperatures and tempering at 650°C for 1 hour) was subjected to cold drawing to reduction 17 – 80%. To form structure with different ferrite grain size the steel after drawing was annealed at 680°C for 1 hour. The microstructure was examined under a light and electron transmission microscope UEMV-100K at the accelerating voltage 100 kV. The grain and subgrain sizes were evaluated using the methodologies of quantitative metallography. A welding converter of the PSG-500 type was used to study the arc welding process of direct and reverse polarities. Findings. The experimentally detected value of the welding current, which depends on the degree of deformation during wire drawing, under conditions of stable arc burning of direct polarity is about an order of magnitude lower than the calculated value. Similar difference was found for the arc of reverse polarity: the experimental value of the welding current is 5...6 times less than the calculated value. Dependence analysis shows that, regardless of the polarity of the welding arc, a good enough agreement between the calculated and experimental values of the welding current is limited to deformations of 60%. For deformation degrees of more than 60%, the differences are explained by qualitative changes in the dislocation cell structure. Originality. In the conditions of stable arcing of different polarity for the electrode of low-carbon steel, an extreme dependence of welding current on the degree of cold plastic deformation was observed. Practical value. Influence of ferrite grain size of electrode wire on the value of welding current is much greater than that from substructure presence.
 • Item
  Моніторинг сучасного рівня розвитку безпеки руху вітчизняної інфраструктури
  (ТОВ «Арована Інвест», Дніпро, 2017) Фомін, Олексій Вікторович; Мурашова, Наталія Геннадіївна; Швець, Анжела Олександрівна; Щупик, Н. О.; Полежаєва, А. Х.
  UK: Залізничний транспорт займає провідне місце у задоволенні потреб економіки та населення України в перевезеннях, є важливим фактором забезпечення соціально-економічного зростання і зміцнення обороноздатності держави, розвитку її зовнішньоекономічних зв’язків. З урахуванням цього, в статті представлено результати моніторингу рівня розвитку інфраструктури відповідних регіонів, визначені слабкі місця та наведено практичні рекомендації з підвищення безпеки руху на залізницях України.
 • Item
  Ways to Manage Heating Inertia
  (Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, 2017) Biloshytskyi, Eduard V.
  EN: Purpose. The research paper proposes to estimate the effect of heat inertia of the water heating system, in transient operation modes, on the temperature condition in the passenger car, as well as to offer technical solutions intended to reduce the heating system inertia effect and to maintain a stable temperature condition in the passenger car premises in transitional modes of the heating system. Methodology. The author developed the method for controlling the heat transfer of heating system pipes with the help of regulating casing. To control the heating system and the heat transfer of heating pipes, two types of temperature control sensors were used in the passenger car: certain sensors interacted with regulatory casings, while the others interacted with high-voltage tubular heating element control devices. To assess the efficiency of heat interchange regulation of heating pipes and the heating system control, with installed regulating casings, the operation of the heating system with regulating casings and two types of sensors was mathematically modelled. Mathematical modelling used the experimental test data. The results of experimental tests and mathematical modelling were compared. Findings. Currently in operated passenger cars, control of heating appliances is not constructively provided. Automatic maintenance of the set temperature in a passenger car is limited to switching on and off of high-voltage tubular heating elements. The use of regulating casings on heating pipes allows reducing the effects of heat inertia and maintaining stable thermal conditions in a passenger car, using the heating system as a heat accumulator, and also provides the opportunity to realize an individual control of air temperature in the compartment. Originality. For the first time, the paper studied the alternative ways of regulating the temperature condition in a passenger car. Using of the heating system as a heat accumulator. Practical value. The regulation of the heat transfers of the heating pipes by regulating casings allows reducing the effect of thermal inertia of the heating system on the temperature condition in a passenger car, implementing individual adjustment of air temperature in a compartment within 40% of the power of the heating pipe section, using the heating system as a heat accumulator.
 • Item
  Determination of Up-To-Date Directions of Development of Domestic System of Testing and Certification of Railways Rolling Stock
  ("Ukrmetallurginform" STA", Ltd, Dnipro, 2016) Fomin, Oleksij V.; Murashova, Nataliia H.; Shvets, Angela A.
  EN: In the paper, researches results of development of system of tests devoted to up-to-date directions determination and certification of rolling stock and its components are provided. Necessity of synchronization of diagrams and domestic standards of test and certification activities in the field of rolling stock with European legislation is proved. Results and features of the experience analysis of appropriate types of activity of the European countries advanced enterprises are provided.
 • Item
  Динаміка піввагона під час руху колією з нерівностями з урахуванням випадкового і періодичного процесів
  (Український державний університет залізничного транспорту, Харків, 2016) Барановський, Денис Миколайович; Кебал, Іван Юрійович
  UK: У роботі запропонована модель у вигляді диференціальних рівнянь, що описують коливання піввагона під час руху колією з нерівностями з урахуванням випадкового і періодичного процесів. На основі наведеної моделі в подальшому можна імітувати рух піввагонів різних моделей з урахуванням випадкового і періодичного процесів нерівностей колії, використовуючи існуючі прикладні пакети програмного забезпечення.
 • Item
  Решение проблемы несанкционированного демонтажа элементов тормозной рычажной передачи подвижного состава
  (ООО «Подвижной состав», Харьков, 2016) Фесак, Валерий Юрьевич; Фесак, Юлия Александровна; Романюха, Николай Романович
  RU: Проанализирована характеристика краж на железнодорожном транспорте. В этом контексте проведен общий анализ несанкционированного демонтажа тормозной рычажной передачи, рассмотрена специфика краж, показан основной материальный ущерб совершаемых преступлений, их причины и решение данной проблемы.
 • Item
  Вузькоколійні залізниці-майбутнє туристичного бізнесу
  (ТОВ «Рухомий склад», Харків, 2016) Мямлін, Сергій Сергійович; Кебал, Юрій Вікторович
  UK: Поїздка старовинною вузькоколійною залізницею-це безсумнівна розвага, і не тільки для дітей. Усі, хто любить нестандартне проведення часу, можуть відправитися на прогулянку на дрезині. Вузькоколійні залізниці набули популярності в ХІХ ст. у добувній промисловості, металургії, лісництві. Спочатку вони були виключно кінні, а в середині ХІХ ст. з'явилися паровози, потім електровози, а з середини ХХ ст.- тепловози. Така екскурсія, особливо в поєднанні з пікніком, багаттям і відвідуванням старовинного машинного парку, може стати незабутньою поїздкою.