Шляхи оптимізації часових показників при плануванні перевезення військових частин залізничним транспортом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна
Abstract
UKR: Метою роботи є проведення аналізу організації безперервності військових перевезень в умовах ведення бойових дій Збройними Силами України. Наразі важливим є питання готовності здійснювати переміщення військових частин (підрозділів) в короткі строки, не порушуючи їх цілісності, із забезпеченням можливості раптового переходу до виконання завдань за призначенням, що є невід’ємною складовою військових операцій (бойових дій). Методи. Питання оптимізації часових показників при плануванні перевезення військових частин залізничним транспортом за рахунок уточнення витрат часу на вантажно-розвантажувальні операції. Результати. Успіх виконання військових перевезень залежить в першу чергу від якості їх планування, організації тісної взаємодії між органами військового управління та органами управління на видах транспорту. Взаємодія з органами управління на видах транспорту здійснюється з питань забезпечення та регулювання військових перевезень, узгодження технічних можливостей та здійснення контролю підготовки до виконання перевезень. Управління військових сполучень на залізницях спільно з керівництвом залізниць здійснюють своєчасне забезпечення перевезень рухомим складом, безперервне управління військовими перевезеннями, вживають заходів з прискореного просування ешелонів в зоні відповідальності, контроль економії бюджетних коштів під час виконання військових перевезень. Практична значимість. Сьогодні є актуальним питання створення угруповань військ (сил) Збройних Сил України, швидкого перегрупування військ та нарощування існуючих угруповань, забезпечення високої мобільності, маневреності військ, здійснення військових перевезень у встановленні терміни.
ENG: The purpose of the work is to conduct an analysis of the organization of the continuity of military transportation in the conditions of the conduct of hostilities by the Armed Forces of Ukraine. Currently, the issue of readiness to move military units (units) in a short period of time, without violating their integrity, with the provision of the possibility of a sudden transition to the performance of assigned tasks, which is an integral component of military operations (combat operations), is important. Methods. The issue of optimizing time indicators when planning the transportation of military units by rail transport due to the clarification of time spent on loading and unloading operations. The results. The success of military transportation depends primarily on the quality of their planning, the organization of close cooperation between the military administration bodies and the administration bodies on the types of transport. Interaction with the management bodies on the types of transport is carried out on the issues of ensuring and regulating military transports, coordination of technical capabilities and control of preparations for carrying out transports. The Department of Military Communications on Railways, together with the management of railways, carries out timely provision of rolling stock transportation, continuous management of military transportation, measures are taken to accelerate the advancement of echelons in the area of responsibility, and control the saving of budget funds during the execution of military transportation. Practical significance. Today, the issue of creating groups of troops (forces) of the Armed Forces of Ukraine, rapid regrouping of troops and expansion of existing groups, ensuring high mobility and maneuverability of troops, and carrying out military transports within the established deadlines is an urgent issue.
Description
Є. Максименков: ORCID 0000-0002-9608-7301; В. Гудімов: ORCID 0000-0002-6630-650X; О. Папахов: ORCID 0000-0003-2357-8158; Н. Логвінова: ORCID 0000-0002-9350-881X
Keywords
військовий транспорт, залізничний транспорт, організація, великоваговий вантаж, навантаження, планування, military transportation, railway transport, organization, heavy cargo, loading, planning, КВПС, КУЕР
Citation
Максименков Є. А., Гудимов В. В., Папахов О. Ю., Логвінова Н. О. Шляхи оптимізації часових показників при плануванні перевезення військових частин залізничним транспортом. Транспортні системи та технології перевезень. Дніпро, 2022. Вип. 24. С. 63–68. DOI: 10.15802/tstt2022/272066.