Розробка засобів демонстрації біометричної ідентифікації та аутентифікації за клавіатурним почерком

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Бакалаврська робота виконана на 60 сторінках, містить 24 ілюстрацій, 5 таблиць та 7 використаних джерел. Об'єкт розробки – програмні засоби демонстрації біометричної ідентифікації та аутентифікації за клавіатурним почерком. Мета роботи – розробка програмних засобів демонстрації біометричної ідентифікації та аутентифікації за клавіатурним почерком під час введення текстового фрагменту. Представлено аналіз біометричних методів ідентифікації, алгоритмів розпізнавання за клавіатурним почерком. Обрано метод біометричної ідентифікації та аутентифікації за клавіатурним почерком під час введення текстового фрагменту. Наведені узагальнені алгоритми роботи засобів в різних режимах, розроблено програмне забезпечення засобів та перевірена його працездатність, створено інструкцію з використання. Розроблене програмне забезпечення може використовуватися для демонстрації процесу ідентифікації та аутентифікації за клавіатурним почерком та у навчальному процесі.
ENG: The bachelor's thesis consist of 60 pages, contains 24 illustrations, 5 tables and 7 sources. The bachelor's thesis is made on 60 pages, contains 24 illustrations, 5 tables and 7 sources used. Object of development - software for demonstration of biometric identification and authentication by keyboard handwriting. The purpose of the work is to develop software for demonstration of biometric identification and authentication by keyboard handwriting during text input. The analysis of biometric methods of identification, algorithms of recognition by keyboard handwriting is presented. The method of biometric identification and authentication by keyboard handwriting during text fragment input is chosen. The generalized algorithms of work of means in various modes are resulted, the software of means is developed and its working capacity is checked, the instruction on use is created. The developed software can be used to demonstrate the process of identification and authentication on the keyboard and in the learning process.
Description
Keywords
біометрія, аутентифікація, ідентифікація, клавіатурний почерк, статистичні дані, біометричні характеристики, biometrics, authentication, identification, keyboard handwriting, statistics, biometric characteristics, C ++, КЕОМ
Citation
Ярьоменко Д. О. Розробка засобів демонстрації біометричної ідентифікації та аутентифікації за клавіатурним почерком : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 125 – Кібербезпека / наук. керівник Д. О. Остапець; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 60 с.