Розробка навчального тренажеру з дисципліни «Проектування мікропроцесорних систем». Центральний модуль

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Бакалаврська робота виконана на 52 сторінках, містить 26 ілюстрацій, 6 таблиць та 12 використаних джерел. Об’єкт розробки – навчальний тренажер з дисципліни «Проектування мікропроцесорних систем». Центральний модуль. Мета роботи – розробити алгоритм роботи тренажера, програмно реалізувати центральний модуль навчального тренажера з дисципліни «Проектування мікропроцесорних систем», протестувати на працездатність розроблений тренажер. Методи дослідження – аналіз існуючого подібного програмного забезпечення та його порівняння, тестування програмної реалізації. Одержані результати – було проведено аналіз наявних програмних засобів для моделювання Intel 8255A, розроблено алгоритм центральної частини навчального тренажера та на основі нього реалізовано центральний модуль програмного забезпечення тренажера. Для розробки програмного забезпечення були використані середовище розробки Lazarus та мова програмування Object Pascal.
ENG: The bachelor's thesis consist of 52 pages, contains 26 illustrations, 6tables and 12 sources. The object of development is a training simulator in the discipline of "Design of microprocessor systems". Central module. The purpose of the work is to develop an algorithm for the simulator, to programmatically implement the central module of the training simulator in the discipline "Design of microprocessor systems", to test the performance of the developed simulator. Research methods - analysis of existing similar software and its comparison, testing of software implementation. The obtained results - the analysis of the available software for modeling Intel 8255A was carried out, the algorithm of the central part of the training simulator was developed and on the basis of it the central module of the simulator software was implemented. Lazarus development environment and Object Pascal programming language were used for software development.
Description
Keywords
навчальний тренажер, дистанційне навчання, моделювання, центральний модуль, training simulator, distance learning, simulation, central module, Intel 8255A, КЕОМ
Citation
Компанієць В. В. Розробка навчального тренажеру з дисципліни «Проектування мікропроцесорних систем». Центральний модуль. : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 123 – Комп’ютерна інженерія / наук. керівник В. В. Дзюба ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 52 с.