Дослідження системи технічного обслуговування ділянки Підзамчівської дистанції колії на відповідність нормам безпеки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Дипломна магістерська робота складається з 3 розділів та загальних висновків. Робота включає 16 рисунків та 2 таблиці. Загальний обсяг дипломного проекту становить 60 сторінок. Кількість використаних літературних джерел – 15. Об’єкт розробки – технічне обслуговування залізничної колії. Мета роботи – дослідження системи технічного обслуговування ділянки колії на відповідність нормам безпеки. Метод дослідження – відповідність системи технічного обслуговування нормам безпеки. В магістерській роботі виконано аналіз нормативних документів Європейського Союзу в галузі безпеки з приведенням даних яким має відповідати організація яка займається технічним обслуговуванням залізничної інфраструктури. Приведено вимоги до менеджера інфраструктури та залізничних підприємств щодо побудови система управління безпекою, відповідно до Директиви 798 (про безпеку залізниць), а також заходи та процедури для забезпечення безпечного управління своїми виробничими процесами. Проведено аналіз рівня безпеки ділянки колії за показниками стрічки вагона колієвимірювача. Досліджено, що проведення робіт з усунення відступів після проходу вагона колієвимірювача є ліквідацією наслідків, а не усуненням самої проблеми, яку слід знайти і усунути. Встановлено, що система технічного обслуговування ділянки дистанції колії на відповідність нормам безпеки є задовільною і може бути продемонстрована при заповненні документів на отримання сертифікату безпеки для організації яка відповідальна за технічне обслуговування залізничної інфраструктури.
ENG: The master's thesis consists of 3 sections and general conclusions. The work includes 16 figures and 2 tables. The total volume of the diploma project is 60 pages. The number of used literary sources is 15. The object of development is railway track maintenance. The purpose of the work is to study the maintenance system of the track section for compliance with safety standards. The research method is compliance of the maintenance system with safety standards. In the master's thesis, an analysis of the regulatory documents of the European Union in the field of safety was carried out, with the data to which the organization engaged in the technical maintenance of the railway infrastructure must comply. The requirements for infrastructure managers and railway enterprises to build a safety management system, in accordance with Directive 798 (on railway safety), as well as measures and procedures to ensure safe management of their production processes, are given. An analysis of the safety level of the track section was carried out based on the indicators of the track gauge car tape. It has been investigated that carrying out work on the elimination of indents after the passage of the gauge car is the elimination of the consequences, and not the elimination of the problem itself, which should be found and eliminated. It has been established that the system of maintenance of the section of the track distance for compliance with safety standards is satisfactory and can be demonstrated when filling out the documents for obtaining a safety certificate for the organization responsible for the maintenance of the railway infrastructure.
Description
Keywords
безпека, залізнична колія, транспортна інфраструктура, сумісність, технічне обслуговування, safety, railway, transport infrastructure, compatibility, maintenance, ВКР, КТІ
Citation
Вітенко Ю. П. Дослідження системи технічного обслуговування ділянки Підзамчівської дистанції колії на відповідність нормам безпеки : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного магістра : спец. 273–Залізничний транспорт / наук. керівник І. Б. Кравець ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2024. 60 с.