Вплив технічного обслуговування й ремонту буксових вузлів на ризики їх відмов

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро
Abstract
UKR: Мета. Основною метою нашого дослідження є виявлення взаємозв’язку ризиків відмов буксових вузлів вантажних вагонів та успішності процесу виконання комплексного завдання з технічного обслуговування й ремонту. Для цього необхідно з’ясувати послідовність розрахунку величин успішного виконання комплек-сного завдання з технічного обслуговування й ремонту вантажних вагонів, виконати розрахунки на прикладі вагоноремонтних підприємств регіональної філії «Придніпровська залізниця» і виявити залежності ризиків відмов буксових вузлів вантажних вагонів і процесу успішного виконання поставленого завдання. Методика. У роботі побудовано взаємозалежності ймовірностей виконання та невиконання комплексного за-вдання з технічного обслуговування й ремонту вантажних вагонів. При цьому представлено послідовність розрахунку статичних ймовірнісних оцінок успішного виконання та невиконання поставленого завдання, ста-тичних оцінок середнього часу відхилення та основного часу успішного виконання, а також інтенсивності успішного виконання завдання. Результати. Отримані статистичні дані успішного виконання комплексного завдання з технічного обслуговування й ремонту вантажних вагонів по регіональній філії «Придніпровська залізниця» та результати їх емпіричного розподілу впродовж періоду, що дорівнює 90 діб, показали, що вели-чина вибіркового середнього складає 24,1078 вагонів, вибіркова дисперсія дорівнює 3,28 вагонів, значення середньоквадратичного відхилення складає 1,81 вагонів, а коефіцієнт варіації дорівнює 0,075 вагонів. Також установлено вплив діагностики на ризики відмов буксових вузлів вантажних вагонів під час експлуатації після виконання поставленого завдання з технічного обслуговування й ремонту. Наукова новизна. На основі ста-тистичної обробки експериментальних даних уперше проведено емпіричний розподіл статистичних величин успішного виконання комплексного завдання з технічного обслуговування й ремонту вантажних вагонів, що дозволяє розрахувати показники надійності буксових вузлів. Уперше отримано залежність проведення діаг-ностики буксових вузлів від імовірності виконання поставленого завдання з технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів, що дозволить зменшити величину ризиків відмов в разі успішного виконання завдання. Практична значимість. Застосування діагностики буксових вузлів вантажних вагонів під час технічного обслуговування й ремонту дозволить знизити в 2…4,5 рази величину ризику відмов.
ENG: Purpose. The main purpose of the study is to identify the interconnection between the risks of failure of axle boxes of freight cars and the success of performing a complex task of maintenance and repair. To do this, one should identify the sequence of calculating the values of successful completion of the complex task of maintenance and repair of freight cars, make practical calculations using the example of car repair companies of Prydniprovska Railway re-gional branch and identify the dependencies of failure risks of the freight cars and the process of successful completion of the task. Methodology. The paper constructs the interconnections of the probabilities of performing and not per-forming a complex task of maintenance and repair of freight cars. In addition, the calculation sequence of static prob-ability estimates of successful performing and not performing of the set task, static estimates of the average deviation time and the main time of successful performing, as well as its intensity is presented. Findings. The obtained statistical data of the effective implementation of the complex task of maintenance and repair of freight cars at Prydniprovska Railway regional branch and the results of their empirical distribution throughout a period of 90 days, showed that the sample average is 24.1078 cars, the sample variance is 3.28 cars, the value of the standard deviation is 1.81 cars, and the coefficient of variation is 0.075 cars. The influence of diagnostics on the failure risks of axle boxes of freight cars during operation after fulfilling the task of maintenance and repair is also established. Originality. Based on statistical processing of experimental data, for the first time an empirical distribution of statistical data of successful completion of a complex task of maintenance and repair of freight cars was performed, which allows calculating the reliability indicators of axle boxes after maintenance and repair of freight cars. For the first time, the dependence of axle boxes diagnostics on the risk of failure of performing the task of maintenance and repair of freight cars is received, which will allow reducing the risk of failure if the task is successfully completed. Practical value. The use of diagnostics of axle boxes of freight cars during maintenance and repair can reduce the risk of failure by 2… 4.5 times.
Description
С. Мямлін: ORCID 0000-0002-7383-9304; Л. Мурадян: ORCID 0000-0003-1781-4580; О. Шикунов: ORCID 0000-0002-8256-2634; І. Піценко: ORCID 0000-0002-5674-0337;
Keywords
безпека руху поїздів, діагностика, буксовий вузол, вантажні вагони, залізничний транспорт, ризики, train traffic safety, risks, axle box, diagnostics, freight cars, railway transport, КВВГ
Citation
Мямлін С. В., Мурадян Л. А., Шикунов О. А., Піценко І. В. Вплив технічного обслуговування й ремонту буксових вузлів на ризики їх відмов. Наука та прогрес транспорту. 2022. № 1 (97). С. 59–70. DOI: 10.15802/stp2022/265424.