Підвищення ефективності технічного обслуговування вантажних вагонів власності АТ «Укрзалізниця» за нормами безпеки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська робота складається з вступу, 8-ми розділів основної частини і висновків. Загальний обсяг тексту – 120 сторінок: основний текст – 102 сторінки, бібліографія - 53 найменування, 2 таблиці, 50 рисунків. Метою роботи є пошук шляхів удосконалення системи технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів, що застосовується на українських залізницях на основі детального аналізу досвіду країн Європейського Союзу, США та ін. для підвищення її ефективності та забезпечення безпеки руху при виконанні як внутрішніх, так і міжнародних перевезень. Автором роботи виконано наступне: - проаналізовані основні причини залізнично-транспортних пригод, які ставалися на залізницях України на протязі останніх п’яти років; - досліджено впливу людського фактора у системі «людина-вагон» ; - розглянуті основні види системи технічного обслуговування та ремонту рухомого складу; - проаналізована система технічного обслуговування вантажних вагонів на українських залізницях; - досліджена організація технічного обслуговування і ремонту вагонів за кордоном; - розглянуті сучасні системи моніторингу технічного стану рухомого складу в експлуатації та ремонті; - визначені шляхи удосконалення системи технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів українських залізниць. Також у роботі виконані розрахунки з дослідження випливу помилок оглядача вагона – не виявлення повзуна на колісній парі на можливість настання залізнично-транспортної пригоди.
ENG: The master's thesis consists of an introduction, 8 sections of the main part and a conclusion. The total volume of the text is 102 pages, the bibliography includes 53 items, 2 tables, 50 figures. The purpose of the work is to find ways to improve the system of maintenance and repair of freight wagons which used on Ukrainian railways based on a detailed analysis of the experience of the countries of the European Union, the United States and others to improve its efficiency and ensure traffic safety when performing both domestic and international transportation. The author of the work performed the following: - analyzed the main causes of railway accidents that occurred on the railways of Ukraine over the past five years; - investigated the influence of the human factor in the «man-wagon» system; - considered the main types of the system of maintenance and repair of rolling stock; - analyzed the system of maintenance of freight wagons on the Ukrainian railways; - the organization of maintenance and repair of wagons abroad was investigated; - considered modern systems for monitoring the technical condition of rolling stock in operation and repair; - ways of improving the system of maintenance and repair of freight wagons of Ukrainian railways have been identified. Also in the work, calculations were made to study the emergence of errors of the observer of the wagon – not identifying a slider on a wheelset, the possibility of a railway accident.
Description
Keywords
ремонт, технічне обслуговування, моніторинг, залізнично-транспортна пригода, автоматизована система, repair, maintenance, monitoring, railway accident, automated system, ВКР, КТІ
Citation
Неходінко В. В. Підвищення ефективності технічного обслуговування вантажних вагонів власності АТ «Укрзалізниця» за нормами безпеки : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник А. Р. Мілянич ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2024. 113 с.