Психологічна і психофізична підготовка як складова фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харківський національний педагогічний університету імені Г. С. Сковороди
Abstract
UK: Ціль: провести аналіз феномену психологічної і психофізичної підготовки як складової фізичного виховання студентів. Матеріал: літературні джерела за проблемою дослідження. Результати: приведено і проаналізовано ряд чинників, які визначають необхідність проведення у вищій школі спеціальної психологічної і психофізичної підготовки до професійної праці. Розглянуто питання психологічної і психофізичної підготовки студентів до професійної праці в структурі фізичного виховання. Показано відмінність запропонованого поняття «психологічна і психофізична підготовка» відомим у фізичному вихованні поняттям «професійно-прикладна фізична підготовка» і «психофізична підготовка». Психологічна і психофізична готовність розглядається в роботі як певна підструктура загальної структури особистості. Запропоновано модель психологічної і психофізичної готовності студента. Висновки: психологічна і психофізична підготовка студентів до професійної діяльності може здійснюватись в процесі фізичного виховання. Її доцільно розглядати як частину фізичного виховання студентів спеціалізовану стосовно психологічних і психофізичних особливостей майбутньої професійної діяльності.
RU: Цель: проведение анализа феномена психологической и психофизической подготовки как составной части физического воспитания студентов. Материал: литературные источники по проблеме исследования. Результаты: приведены и проанализированы ряд факторов, которые определяют необходимость проведения в высшей школе специальной психологической и психофизической подготовки к профессиональному труду. Рассмотрен вопрос психологической и психофизической подготовки студентов к профессиональному труду в структуре физического воспитания. Показано отличие предложенного понятия «психологическая и психофизическая подготовка» от известных в сфере физического воспитания понятий «профессионально-прикладная физическая подготовка», «психофизическая подготовка». Психологическая и психофизическая готовность рассматривается в работе как определённая подструктура общей структуры личности. Предложено модель психологической и психофизической готовности студента. Выводы: психологическая и психофизическая подготовка студентов к профессиональной деятельности может проводиться в процессе физического воспитания. Её рационально рассматривать как часть физического воспитания студентов специализированную относительно психологических и психофизических особенностей будущей профессиональной деятельности.
EN: Purpose: to analyze the phenomenon of psychological and psycho-physical training as part of physical education students. Material: literary sources about problem investigation. Results: are given and analyzed a number of factors that determine the need for higher education in the special psychological and psycho-physical preparation for professional work. The question of psychological and psycho-physical preparation of students for professional work in the structure of physical education has considered. The difference in the proposed concept of "psychological and psycho-physical training" known in physical education concept of "professionally applied physical training" and "psycho-physical preparation" has shown. Psychological and psycho-physical readiness is considered in the work as a kind of substructure overall personality structure. A model of psychological and psycho-physical preparedness of the student has proposed in this work. Conclusions: psychological and psycho-physical preparation of students for professional work can be done in physical education. It should be considered as part of physical education students in relation to specialized psychological and psychophysical characteristics of future careers.
Description
Пічурін, В. В. Психологічна і психофізична підготовка як складова фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів: [препринт] / В. В. Пічурін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — 2014. — № 11. — С. 44—48. — doi: 10.15561/18189172.2014.1108.
English version: Pichurin, V. V. Psychological and psycho-physical training as a part of physical education of students in higher educational establishments / V. V. Pichurin // Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports. — 2014. — Vol.11. — Open Access: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2014-11/pdf-en/14pvvhee.pdf
Keywords
фізичне виховання, підготовка, готовність, особистість, студенти, физическое воспитание, подготовка, готовность, личность, студенты, physical education, training, readiness, personality, students
Citation