Intercultural Communication and the Use of Non-Verbal Means in the Learning Foreign

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ANAGRAM, Warsaw; KRPOCH, Kharkiv
Abstract
EN: The article considers the problem of using non-verbal components in the teaching of Russian as a foreign language, analyzes the features of non-verbal means of communication serving to create, transmit, and perceive messages in intercultural communication. The study and teaching of a foreign language should be carried out in close connection with the world of the native speakers, in an inseparable unity with the cultures of peoples who use these languages as a means of communication. In the process of communication, an important role belongs to the culture of communication, to which not only the form of speech relates, but also its non-verbal component (body movements, mimics, gestures, etc.). Non-verbal components are essential components of communication, since they are the most important bearers of message values. An important contribution to the problem of studying non-verbal communication was made by the domestic and foreign scholars A. Piz, M. Kozzolino, T.M. Nikolaev, B.A. Uspensky, V.P Morozov. The importance of teaching methods for RCTs is a problem related to the study of the linguistic and conceptual picture of the world of the Russian person, knowledge through the language of axiology, the emotional and ethical spheres of Russians. All this makes it possible to get closer to the understanding of the Russian people, promote more successful intercultural communication, and form a special attitude towards the culture of the country of the language under study.
UK: У статті досліджується проблема використання невербальних компонентів під час викладання російської мови як іноземної, аналізуються особливості невербальних засобів комунікації, що служать для створення, передачі і сприйняття інформації в процесі міжкультурної комунікації. Вивчення і викладання іноземної мови повинно здійснюватися в тісному зв'язку зі світом носіїв мови, яку вивчають, в нерозривній єдності з культурами народів, що використовують ці мови як засіб спілкування. У процесі спілкування важлива роль належить культурі спілкування, до якої відноситься не тільки форма мови, а і її невербальна складова (рухи тіла, міміка, жести.і т.п.). Невербальні компоненти є значними складовими комунікації, оскільки саме вони виступають найважливішими носіями значень повідомлення. Істотний внесок в проблему вивчення особливостей невербального спілкування внесли вітчизняні та зарубіжні вчені А. Піз, М. Коццоліно, Т.М. Ніколаєва, Б.А. Успенський, В.П. Морозов та інші. Ключовими для методики викладання російської мови як іноземної є проблеми, пов'язані з вивченням мовної та концептуальної картини світу людини, пізнанням через мову аксіології, емоційної і етичної сфер росіян. Все це дозволяє наблизитися до розуміння народу, сприяє більш успішній міжкультурній комунікації, формує особливе ставлення до культури країни мови, що вивчають.
RU: В статье исследуется проблема использования невербальных компонентов во время преподавания русского языка как иностранного, анализируются особенности невербальных средств коммуникации, служащие для создания, передачи и восприятия информации в процессе межкультурной коммуникации. Изучения и преподавания иностранного языка должно осуществляться в тесной связи с миром носителей языка, изучают, в неразрывном единстве с культурами народов, использующих эти языки как средство общения. В процессе общения важная роль принадлежит культуре общения, к которой относится не только форма языка, но и ее невербальная составляющая (телодвижения, мимика, жесты.и т. п.). Невербальные компоненты являются значительными составляющими коммуникации, поскольку именно они выступают важнейшими носителями значений сообщения. Существенный вклад в проблему изучения особенностей невербального общения внесли отечественные и зарубежные ученые А. Пиз, М. Коццолино, Т.М. Николаева, Б.А. Успенский, В. П. Морозов и другие. Ключевыми для методики преподавания русского языка как иностранного есть проблемы, связанные с изучением языковой и концептуальной картины мира человека, познанием через язык аксиологии, эмоциональной и этической сфер россиян. Все это позволяет приблизиться к пониманию народа, способствует более успешной межкультурной коммуникации, формирует особое отношение к культуре страны языка, которые изучают.
PL: W podanym artykule rozpatruje się problem w wykorzystaniu komponentów niewerbalnych w celu wykładania języka rosyjskiego w postaci języka obcego. Oprócz tego zostają, analizowane właściwości niewerbalnych środków komunikacji, służących dla tworzenia, przekazywania oraz odebrania wiadomości w komunikacji międzykulturowej. Nauka i nauczanie języka obcego powinno odbywać się w ścisłym związku ze światem mediów badanego języka, w nierozerwalnej jedności z kulturami narodów, wykorzystujących te języki jako narzędzia komunikacji. W procesie komunikowania się znacząco rola należy do kultury komunikacji, do której odnosi się nie tylko forma wypowiedzi, ale i jej niewerbalne skladniky (gesty, mimika, gesty. itp.). Niewerbalne elementy są najważniejszymi elementami komunikacji, ponieważ to oni są najważniejszymi nośnikami wartości wiadomości. Znaczący wkład do problemu nauki komunikacji niewerbalnej przyczyniły się krajowe i zagraniczne naukowcy A. Pease, M. Koccolino, T., M. Nikołajew, B. A. Uspienski, W. P. Mrozów. Znaczenie dla metodyki nauczania języka rosyjskiego jako obcego stanowią problemy związane z nauką języka i pojęciowy obraz świata rosyjskiego człowieka, poznanie przez język aksjologii emocjonalnej i etycznej sfer rosyjskich. Wszystko to pozwala zbliżyć się do zrozumienia narodu, przyczynia się do bardziej skutecznej komunikacji międzykulturowej, tworzy szczególny stosunek do kultury kraju badanego języka.
Description
Keywords
nonverbal communication, communication culture, language and conceptual picture of the world, the semantics of non-verbal communication, невербальні засоби комунікації, комунікація культур, мовна і концептуальна картина світу, семантика невербальних засобів спілкування, невербальные средства коммуникации, коммуникация культур, языковая и концептуальная картина мира, семантика невербальных средств общения, niewerbalne środki komunikacji, komunikacja kultur, mowny i konceptualny obraz świata, semantyka niewerbalnych środków komunikacji, КІМ
Citation
Zavaruieva, I. Intercultural Communication and the use of Non-Verbal Means in the Learning Foreign // Psychological and Pedagogical Problems of Modern Specialist Formation. – 57–63. – DOI: 10.26697/9789669726094.2017.57.