Організація міжнародного кільцевого туристичного маршруту відповідно до вимог інтероперабельності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Дипломна магістерська робота складається з 3 розділів та загальних висновків. Робота включає 12 рисунків та 12 таблиць. Загальний обсяг дипломного проекту становить 83 сторінки. Кількість використаних літературних джерел – 43. Об'єктом досліджень є організація туристичного маршруту. У роботі здійснено розробку шестиденного кільцевого міжнародного туристичного маршруту із використанням залізничного рухомого складу для доставки туристів між вузловими точками (станціями) маршруту. Для досягнення мети роботи було проаналізовано літературні джерела, розглянуто класифікацію залізничного туризму та принципи взаємодії туристичних операторів із операторами залізничного транспорту. Досліджено принципи обслуговування туристичних груп на вокзалах і залізничних станціях у відповідності до вимог нормативних документів України та країн ЄС та світові приклади реалізації перевезень туристів засобами залізничного транспорту. Розглянуто принципи формування композиції складу та мультимодальні схеми обслуговування туристів. Розроблено туристичний залізничний тур кільцевого типу, який пролягає територією Польщі та України. Підібрано два варіанти композиції туристичного поїзда з різною кількістю вагонів, які відповідають критеріям до формування пасажирських поїздів. Розглянуто ділянки, якими проходитиме маршрут, підібрано рухомий склад, розроблено розклад руху поїзда.
ENG: Degree Master's work consists of four chapters and overall conclusions. The work includes 12 figures. The total amount of the degree project 83 pages. The amount of used literature sources – 43. The object of research is the organization of a tourist route. The work involved the development of a six-day circular international tourist route using railway rolling stock to transport tourists between the nodal points (stations) of the route. To achieve the goal of the work, literary sources were analyzed, the classification of railway tourism and the principles of interaction between tourist operators and railway transport operators were considered. The principles of serving tourist groups at railway stations and railway stations in accordance with the requirements of regulatory documents of Ukraine and EU countries and world examples of the implementation of tourist transportation by means of railway transport were studied. The principles of formation of the composition of the composition and multimodal tourist service schemes are considered. A tourist railway tour of the circular type, which runs through the territory of Poland and Ukraine, has been developed. Two options for the composition of a tourist train with different numbers of cars were selected, which meet the criteria for the formation of passenger trains. The sections through which the route will pass were considered, the rolling stock was selected, and the train schedule was developed.
Description
Keywords
міжнародні перевезення, пасажирські перевезення, мультимодальні перевезення, туристичний тур, туристичний поїзд, композиція поїзда, international transportation, passenger transportation, multimodal transportation, tourist tour, tourist train, train composition, ВКР, КТІ
Citation
Ващак І. І. Організація міжнародного кільцевого туристичного маршруту відповідно до вимог інтероперабельності : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273–Залізничний транспорт / наук. керівник О. М. Возняк ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2023. 83 с.