Дослідження транспортного забезпечення металургійної промисловості залізничними технологічними маршрутами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. В умовах повномасштабної війни забезпечення стабільного функціонування національної економіки є однією із стратегічних задач. Функціонування промислового комплексу, наявність робочих місць та сплата податків до державного бюджету є, в тому числі, часткою забезпечення обороноздатності країни. Однією з основних галузей економіки України є металургійна промисловість, отже вона потребує впровадження заходів із забезпечення надійної та стабільної роботи навіть в умовах військової агресії, постійних ризиків нанесення повітряних ударів та пошкодження інфраструктури. Відповідно до цього, метою дослідження є проведення аналізу та визначення структури вантажопотоків технологічних маршрутів транспортного обслуговування металургійного виробництва (на прикладі ПАО «Запоріжсталь»). Досліджено динаміку обсягів перевезення залізної руди (залізорудного концентрату) та коксівного вугілля (коксу) за видами транспорту. Досліджено нерівномірність та виконати описову статистику добових обсягів перевезення залізної руди (залізорудного концентрату) та коксівного вугілля (коксу) для металургійного виробництва (на прикладі ПАО «Запоріжсталь»). Методи. Проведено аналіз нерівномірності добових обсягів надходження вантажів на потреби металургійного підприємства (на прикладі ПАО «Запоріжсталь») технологічними маршрутами залізничного транспорту. Використано методи математичної статистики, теорії імовірності, теорії транспортних процесів та систем. В результаті проведеного аналізу вантажопотоків, що надходять на підприємство встановлено, що розподіл добового обсягу прибуття залізної руди до станції Запоріжжя Ліве підпорядковано симетричним законам розподілу із відносно низькою варіацією 18,4 %. Розподіл випадкової величини добових обсягів надходження коксу також вказує на певну симетричність з достатньо високою імовірністю (59%), і апроксимується нормальним розподілом. Наукова новизна. В результаті проведених досліджень було встановлено, що апроксимована щільність розподілу обсягів надходження залізної руди (залізорудного концентрату) та коксівного вугілля (коксу) до металургійного виробництва (на прикладі ПАО «Запоріжсталь» за 2022 рік). Практична значимість. Встановлені математичне сподівання та рівень кореляції обсягів надходження залізної руди (залізорудного концентрату) та коксівного вугілля (коксу) до металургійного виробництва (на прикладі ПАО «Запоріжсталь» за 2022 рік). В подальшому одержані результати планується використати в якості вихідних даних до імітаційної моделі функціонування системи транспортного забезпечення промислового підприємства.
ENG: Purpose. In the conditions of a full-scale war, ensuring the stable functioning of the national economy is one of the strategic tasks. The functioning of the industrial complex, the availability of jobs and the payment of taxes to the state budget are, among other things, part of ensuring the country's defense capability. One of the main branches of Ukraine's economy is the metallurgical industry, so it needs the implementation of measures to ensure reliable and stable work even in conditions of military aggression, constant risks of air strikes and infrastructure damage. In accordance with this, the purpose of the study is to analyze and determine the structure of cargo flows of technological routes of transport service of metallurgical production (on the example of PJSC «Zaporizhstal»). The dynamics of iron ore (iron ore concentrate) and coking coal (coke) transportation volumes by means of transport were studied. Irregularity was investigated and descriptive statistics of daily volumes of transportation of iron ore (iron ore concentrate) and coking coal (coke) for metallurgical production were performed (on the example of PJSC «Zaporizhstal»). Methods. An analysis of the unevenness of the daily volume of goods received for the needs of a metallurgical enterprise (on the example of PJSC «Zaporizhstal») by technological routes of railway transport was carried out. Methods of mathematical statistics, probability theory, theory of transport processes and systems were used. As a result of the analysis of cargo flows arriving at the enterprise, it was established that the distribution of the daily volume of iron ore arriving at the Zaporizhzhia Live station is subject to symmetrical distribution laws with a relatively low variation of 18.4%. The distribution of the random value of the daily volume of coke intake also indicates a certain symmetry with a fairly high probability (59%), and is approximated by a normal distribution. Scientific novelty. As a result of the conducted research, it was established that the approximate density of the distribution of volumes of iron ore (saltore concentrate) and coking coal (coke) for metallurgical production (on the example of PJSC «Zaporizhstal» for 2022). Practical significance. The mathematical expectation and the level of correlation of the volumes of iron ore (iron ore concentrate) and coking coal (coke) supply to metallurgical production are established (on the example of PJSC «Zaporizhstal» for 2022). In the future, the obtained results are planned to be used as input data for a simulation model of the functioning of the transport support system of an industrial enterprise.
Description
О. Заруба: ORCID 0009-0004-5129-9660, А. Окороков: ORCID 0000-0002-3111-5519
Keywords
технологічні маршрути, металургійне виробництво, перевезення залізної руди, перевезення вугілля, щільність розподілу імовірності, technological routes, metallurgical production, transportation of iron ore, transportation of coal, density of probability distribution, КТСЛ (ДІІТ)
Citation
Заруба О. В., Окороков А. М. Дослідження транспортного забезпечення металургійної промисловості залізничними технологічними маршрутами. Транспортні системи та технології перевезень. Дніпро, 2023. Вип. 26. С. 30–36. DOI: 10.15802/tstt2023/293343.