Інші праці КФЕБ

Permanent URI for this collection

RU: Другие труды
EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 31
 • Item
  Інформаційно-вимірювальна система стенда випробувань гідравлічних передач тепловозів (патент 123652)
  (ДП «Український інститут промислової власності», Київ, 2018) Клюшник, Ігор Анатолійович; Боднар, Борис Євгенович; Очкасов, Олександр Борисович; Коренюк, Роман Олександрович
  UKR: Інформаційно-вимірювальна система стенда випробувань гідравлічних передач тепловозів містить два безконтактні оптичні фотодатчики вимірювання частоти обертання, два датчики тиску масла, чотири датчики температури масла, два датчики струму, два датчики напруги, два мікроконтролера-перетворювача сигналу, контрольно-вимірювальний комп'ютер. Також містить додатковий безконтактний оптичний фотодатчик вимірювання частоти обертання турбінного вала першого гідротрансформатора, три формувачі, три індикатори, десять перетворювачів-індикаторів, дві схеми узгодження передачі виміряних значень сигналу з комп'ютером.
 • Item
  Удосконалення методів оцінки фінансового стану підприємства в сучасних умовах» ( на прикладі ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Єрмакова, Ольга Михайлівна
  UKR: В работе определено, что одной из важнейших составляющих процесса управления финансово хозяйственной деятельностью предприятия является комплексная оценка финансового состояния. Следует понимать, что это процедура осуществления комплекса мероприятий, которая включает анализ важнейших параметров финансово-хозяйственной деятельности с применением современных методов финансового анализа для обеспечения информационной базы принятия обоснованных управленческих решений, направленных на создание условий для устойчивого развития предприятия. Установлено, что исследование финансового состояния предприятия позволяет определить уровень его конкурентоспособности и место предприятия в экономической среде. На основе анализа процессов управления и основательного финансово-экономического анализа ООО «АВ МЕТАЛЛ ГРУПП» разработан комплекс рекомендаций по совершенствованию управления экономической деятельностью путем эффективного финансового анализа. Дипломная работа состоит из трех глав, иллюстрированная 19 таблицами и 2 рисунками, в процессе написания использовано 69 литературных источников.
 • Item
  Розвиток податкової системи України в контексті євроінтеграції
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Лінінчук, Карина Ігорівна
  UKR: В дисертації визначено, що таке податкова система України її основна характеристика, структура, принципи, функції та економічна суть податків. Розкрито особливості сучасної податкової системи країни та динаміку накопичення податковими надходженнями Державний та Зведений бюджети України. Запропоновано механізми, шляхи та напрямки реформування і удосконалення податкової системи України. Метою дослідження є розробка та обґрунтування теоретико-методичних підходів та практичних рекомендацій щодо розвитку податкової система країни в контексті євроінтеграційних процесів. Методи дослідження, які використовувалися для написання даної дипломної роботи є горизонтальний, вертикальний, порівняльний та графічний аналіз.
 • Item
  Кредитна політика комерційного банку та шляхи її удосконалення (на прикладі АТ КБ «ПРИВАТБАНК»)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Романенко Ганна Вікторівна
  UKR: В дисертації розглянуто актуальні питання розроблення та реалізації кредитної політики комерційних банків. Розкрито теоретичні аспекти суті поняття «кредитна політика». Проаналізовано роль кредитної політики у забезпеченні сталої та прибуткової діяльності банку. Наведено цілі та завдання впровадження кредитної політики та приділено значну увагу розгляду її типів. Проаналізовано основоположні засади управління кредитним портфелем АТ КБ «ПриватБанк» відповідно до «Положення про кредитну політику». У результаті дослідження проведено аналіз основних аналітичних показників управління кредитним портфелем, визначено структуру кредитного портфеля та структуру кредитної якості портфеля банку протягом 2018-2020 рр. Запропоновано основні напрями вдосконалення кредитної політики банків. Розглянуто практичні аспекти управління кредитним ризиком АТ КБ «ПриватБанк», визначено особливості його оцінки та методи мінімізації, обґрунтовано його вплив на ефективність банківської діяльності. У роботі запропоновано економіко-математичну модель оцінки ризику кредитного портфеля банку, що базується на використанні методу коефіцієнтів в процесі аналізу кредитної діяльності та розрахунку інтегрального показника кредитного ризику АТ КБ «ПриватБанк». Сформульовано поняття та проаналізовано структуру організаційно-економічного механізму управління кредитним ризиком банків.
 • Item
  Управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства (на прикладі регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Укрзалізниця»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Генсіровський, Євген Олександрович
  UKR: У дисертації досліджується проблема управління системою економічної безпеки підприємства. Проблема економічної безпеки підприємств, в сучасних економічних умовах, – доволі актуальна, причиною тому є те, що всі існуючі організації, підприємства та компанії функціонують в умовах різних ризиків, як внутрішнього характеру, так і зовнішнього, а існуюче конкурентне економічне середовище приховує численні загрози. Задля унеможливлення цієї обставини, від суб’єктів управління та господарювання підприємством, вимагається створення комплексної системи, яка буде спрямована на покращення рівня економічної безпеки.
 • Item
  Організація захисту комерційної таємниці на підприємстві (на прикладі ТОВ «ПТРЗ»)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Рипюк, Дмитро Павлович
  UKR: В дисертації визначена комерційна таємниця, встановлено перелік інформації, яка відноситься до такої таємниці та алгоритм її визначення. Визначено ступінь відповідальності згідно вимог чинного законодавства, що передбачено у разі розголошення комерційної таємниці. На прикладі ТОВ «ПТРЗ» проаналізовано діючу систему захисту комерційної таємниці, визначено її організаційну структуру. З метою визначення оптимальних заходів спрямованих на збереження інформації виконано аналіз організаційно-економічного становища підприємства. Запропоновано рекомендації щодо впровадження ефективних та дієвих заходів покращення стану захисту комерційної таємниці підприємства.
 • Item
  Оптимізація витрат виробництва з метою управління ними (на прикладі ТОВ «АГРОФІРМА РОСТОК»)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Рева, Марина Вікторівна
  UKR: В дисертації досліджено концептуальні підходи щодо формування ефективної системи управління витратами ТОВ «АГРОФІРМА РОСТОК», інструментів, її мети, складових і прийняття рішень для забезпечення інвестиційної привабливості в умовах сталого розвитку. Розроблено удосконалену модель ефективної системи управління витратами ТОВ «АГРОФІРМА РОСТОК», що дає можливість за рахунок оптимізації рівня витрат, підвищити ефективність господарювання й довести його до рівня, необхідного для досягнення цілей успішного функціонування в довгостроковій перспективі. Підтверджено, що застосування економіко-математичних методів є дуже ефективним при оцінці не тільки ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, а також оптимізації обсягів реалізації продукції. Процес моделювання в діяльності сільськогосподарських підприємств дає можливість приймати управлінські рішення на різних етапах його функціонування та розвитку.
 • Item
  Організація системи безпеки на залізничному транспорті (на прикладі СП «Слов’янська дистанція колії» філії «Донецька залізниця» АТ «Українська залізниця»)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Протиняк, Євген Іванович
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 107 сторінках, містить 14 ілюстрації, 14 таблиць та 61 джерела. У роботі проведено комплексне дослідження організації системи фінансової безпеки на залізничному транспорті та розроблено рекомендації по її вдосконаленню в умовах економічної невизначеності. Детально проаналізовано концептуальні підходи до визначення сутності фінансової безпеки підприємства та системи фінансової безпеки підприємства. Проведено системний аналіз та розраховано прогнозні оцінки розвитку показників організації системи фінансової безпеки в умовах фінансової кризи. Розроблено економетричну модель системи фінансової безпеки.
 • Item
  Комплексна система економічної безпеки підприємств (на прикладі СП «Слов’янська дистанція колії» філії «Донецька залізниця» АТ «Українська залізниця»)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Гак, Дмитро Сергійович
  UKR: Результати авторських досліджень полягають у систематизації підходів до розуміння сутності економічної безпеки підприємств та обґрунтуванні вагомості комплексного забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання, розробленні його структури з адаптацією до специфіки діяльності вітчизняних підприємств залізничного транспорту та з урахуванням впливу дестабілізуючих чинників. Під останніми запропоновано розуміти виклики, ризики, загрози та небезпеки, які виникають у внутрішньому та зовнішньому середовищах. З метою конкретизації рекомендацій щодо здійснення комплексного забезпечення економічної безпеки підприємств розроблено модель оцінювання рівня економічної безпеки і сформовано інтегральний показник, який, ураховуючи безпеку щодо кожного окремого індикатора та функціональної складової, дозволяє визначити тактичну та стратегічну оцінку для розроблення управлінських рішень у процесі комплексного забезпечення економічної безпеки.
 • Item
  Управління ризиками в системі економічної безпеки фінансових установ (на прикладі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Бражник, Андрій Вікторович
  UKR: Магістерську роботу присвячено розробці теоретико-методичних засад, науково-методичних підходів щодо безпекоорієнтованого управління системою економічної безпеки фінансових установ та науково-практичних рекомендацій щодо обґрунтування управлінських рішень з урахуванням результатів оцінювання досягнутого фінансовими установами рівня економічної безпеки. У роботі вдосконалено структуру системи економічної безпеки банківської установи шляхом встановлення місця ризиків у її пріоритетних елементах, таких як об’єкт, суб’єкт і функціональні складові системи, та факторів впливу на них, що дає змогу вчасно реагувати на прояви ризиків на кожному рівні забезпечення системи економічної безпеки. За результатами дослідження розроблено методику оцінювання рівня економічної безпеки банківської установи при використанні в її системі ризик-орієнтованого управління. В магістерській роботі модернізовано процедуру управління системою економічної безпеки ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом інтеграції до неї процесу ризик-орієнтованого управління, у тому числі стратегії, техніки та технології, ресурсів, методології управління, механізму розвитку, а також варіанту організації та реалізації прогресивного управління ризиками для забезпечення економічної безпеки банківської установи.
 • Item
  Розробка технології забезпечення кадрової безпеки персоналу підприємства (на прикладі ТОВ «Новус Україна»)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Денисенко, Діана Олегівна
  UKR: В дисертації розкрито сутність економічної безпеки підприємств з позицій системного підходу, роль та місце кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємств та уточнено поняття «кадрова безпека підприємства». Визначені ризики та загрози кадровій безпеці, проведено їх оцінку та запропоновано комплекс заходів з їх мінімізації. Досліджено організаційні засади механізму забезпечення кадрової безпеки, проведено діагностику та оцінку складових елементів механізму забезпечення кадрової безпеки на основі групи індикаторів. Розглянуто технологію забезпечення кадрової безпеки торговельних підприємств. Обґрунтовано, що забезпечення кадрової безпеки не може здійснюватися без врахування тактики й стратегії гарантування економічної безпеки загалом та реалізації захисних заходів стосовно інших функціональних складових.
 • Item
  Збалансований розвиток потенціалу туристичної галузі України: теорія, методологія, практика (дисертація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Юхновська, Юлія Олександрівна
  UKR: У дослідженні розглянуто сутність економічної категорії «туризм» та сформульовано авторське його визначення. Розкрито сутність поняття «потенціал туристичної галузі». Узагальнюючи світовий досвід і український досвід створення кластерних об’єднань у виробничій та невиробничій сферах, сформовано визначення поняття «туристичного кластера». Запропоновано науково-методичний підхід до комплексного оцінювання збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі на різних рівнях його реалізації. Теоретично обґрунтована цілісна концепція збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі. Удосконалено поняття «збалансований розвиток потенціалу туристичної галузі». Запропоновано та обґрунтовано методологічні положення щодо збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі. Проаналізовано сучасний стан використання ресурсного потенціалу туристичної галузі України, Дніпропетровської та Запорізької областей. Запропоновано концептуальний підхід до формування стратегії збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі України. Удосконалено методичний інструментарій проведення стратегічного та конкурентного аналізу збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі Запорізької області за рахунок використання PEST-аналізу, SWOT-аналізу, матриці BCG. Проведено комплексний аналіз та удосконалено підхід до оцінювання впливу чинників на збалансований розвиток потенціалу туристичної галузі України за допомогою кореляційно-регресійного методу. Удосконалено граничну модель факторів впливу на збалансований розвиток потенціалу туристичної галузі в Україні. Набув подальшого розвитку запропонований науково-методичний підхід щодо оцінки формування туристичного кластера Запорізької області. Запропоновано науковий підхід до збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі Запорізької області (за результатами когнітивного моделювання). У дисертаційному дослідженні розроблено та обґрунтовано раціоналістичну модель формування туристичного кластера в Запорізькій області. Набула подальшого розвитку теоретична оптимізаційна модель формування стратегії розвитку туристичного кластера Запорізької області з інтегрованим організаційно-економічним механізмом її реалізації.
 • Item
  Методологічні засади розвитку системи економічної безпеки підприємств залізничного транспорту (дисертація)
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016) Рекун, Іван Іванович
  UKR: Дисертація присвячена дослідженню та узагальненню методологічних засад розвитку економічної безпеки підприємств залізничного транспорту в умовах реформування. Досліджено методологічний дискурс перетворень в економіці, їх вплив на підвищення рівня економічної безпеки підприємств залізничного транспорту. З позицій інституціональної економіки сформульовано парадигму економічної безпеки як дослідницької програми, оболонкою якої є базові інститути економічної влади та господарської діяльності підприємств. Досліджені теоретичні засади економічної безпеки підприємств, що дали змогу обґрунтувати нові підходи до поняття «економічна безпека», його тлумачення як явища та процесу, місця в сучасній економічній науці, що породжене сучасним станом і характером ризиків в економічній життєдіяльності підприємств. Розкрито нові підходи до методології та визначення основних напрямів оцінювання економічного стану підприємств залізничного транспорту, для якого характерні погіршення матеріально-технічної бази, різке збільшення витрат на енергоресурси в собівартості транспортної продукції, погіршення фінансових показників діяльності. Обґрунтовано авторську концепцію стратегічного управління системою економічної безпеки залізничного підприємства з урахуванням існуючих і потенційних загроз та ризиків, визначенням оперативних і майбутніх цілей діяльності системи економічної безпеки, формуванням стратегії та гнучкості планів відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. Показано, що в результаті реформування залізничної сфери України може змінитися конфігурація всередині регіональних зв’язків і, як наслідок, підвищитися політичний, економічний та культурний потенціал цілого ряду регіонів, таким чином, зміцнитися економічна стабільність і національна безпека України.
 • Item
  Підвищення ефективності роботи транспортно-складської системи виробничого рівня металургійного підприємства на основі логістичних принципів (дисертація)
  (Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, 2019) Острогляд, Олена Олександрівна
  UKR: Дисертація присвячена вирішенню наукового завдання підвищення ефективності роботи транспортно-складської системи виробничого рівня металургійних підприємств шляхом удосконалення логістичного управління процесом виконання вантажних операцій з урахуванням впливу зовнішніх факторів. Розглянуто транспортно-складську логістичну систему виробничого рівня з позицій системного аналізу, виділені основні її підсистеми – ТСЛС вивантаження та ТСЛС відвантаження, що тісно пов’язані між собою. Розроблено метод оперативного коригування плану розподілу вантажів, що надходять на металургійне підприємство, який дозволяє більш ефективно організувати роботу вантажних фронтів промислового підприємства в холодний період року. Запропоновано підхід до формалізації постановки динамічної транспортної задачі в умовах розподілу вагонів на фронти вантаження, який передбачає розв’язок транспортної задачі блоками для кожного пакету подач та враховує можливості вантажних фронтів на момент надходження кожної подачі. Розроблено імітаційну модель ТСЛС МП вивантаження сировини в умовах зміни температурних режимів. Запропонована модель дозволяє вдосконалити управління транспортно-складськими процесами МП шляхом визначення раціональної кількості ресурсів. На основі проведених експериментів обрано найбільш економічний режим роботи ТСЛС вивантаження. Розроблено імітаційну модель ТСЛС навантаження, що дозволяє встановити раціональний розподіл автотранспорту між найбільш інтенсивними фронтами відвантаження ГП з урахуванням роботи залізничного транспорту. Результати виконаних досліджень дозволили підвищити ефективність роботи транспортно-складської логістичної системи металургійних підприємств за рахунок зниження витрат на її функціонування шляхом скорочення тривалості простою транспортних засобів в умовах різкої зміни температури повітря та визначення раціональної кількості використовуваних транспортних та допоміжних ресурсів.
 • Item
  Інституціональна система розвитку людського капіталу національної економіки (дисертація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2019) Коломієць, Вікторія Миколаївна
  UKR: У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано та запропоновано нове вирішення науково-прикладної проблеми щодо теоретико-методологічних і практичних аспектів формування інституціональної системи розвитку людського капіталу національної економіки. Розкрито ґенезу теорій розвитку людського капіталу, що стало основою для обґрунтування методології й визначення нових підходів до інституціональної системи розвитку людського капіталу національної економіки. Підкреслено, що слабкий розвиток людського капіталу є головною причиною відсутності системних інституціональних перетворень і низької ефективності реформування та розвитку національної економіки. Людський капітал визначено як нематеріальний актив, що є сукупністю вроджених і набутих якісних та кількісних властивостей людини, яка генерує, підтримує, забезпечує зростання доходу, стає рушійною силою розвитку економічного агента й ініціативно впливає на всі процеси в суспільстві. Людський капітал розкрито як такий, що приносить не тільки економічний доход, а й моральне задоволення, духовний комфорт, фізичне здоров’я. Введено нову категорію – «інтелектуальний принтер 5D», під якою розуміється інституціонально-інформаційна система формальної, неформальної та інформальної освіти, що створює синергетичний ефект від такої діяльності людини й друкує сучасний людський капітал, здатний опрацьовувати отриману інформацію та самостійно генерувати на її основі нові ідеї й рішення. Набула подальшого розвитку систематизація компонентів людського капіталу, зокрема інституціональних. Виокремлено інституціональні компоненти людського капіталу національної економіки. Запропоновано їх склад. Запропоновано класифікувати людський капітал за низкою критеріїв. Розкрито інституціональний зміст людського капіталу в рамках нової інституціональної парадигми. Удосконалено методичний підхід до побудови інституціональної структури людського капіталу національної економіки. Розроблено та теоретично обґрунтовано модель інституціоналізацїї розвитку якісних і недохідних компонент людського капіталу на основі розширення та публічної формалізації неформальних інститутів інклюзії людського розвитку. Сформульовано та обґрунтовано поняття «інституціональна система розвитку людського капіталу». Проведено системний аналіз розвитку людського капіталу й інституціонального середовища на міжнародному рівні, в Україні. Подано концепцію інституціонального розвитку людського капіталу національної економіки, яку сформовано на основі нової інституціональної парадигми економічного розвитку, що являє собою взаємопов’язану сукупність теоретичного та науково-практичного концептів. Розроблено модель інституціональних змін розвитку людського капіталу. Доведено наявність зв’язку між рівнем розвитку людського капіталу країни та інституціональною системою країни на основі розробленої економіко-математичної моделі. Для дослідження якісної та кількісної оцінки взаємозв’язків між рівнем розвитку людського капіталу країни та інституціональними чинниками застосовано багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз. Удосконалено науково-методичний підхід до формування механізму управління інституціональною системою розвитку людського капіталу національної економіки. Удосконалено механізми інституціональної системи розвитку людського капіталу національної економіки.
 • Item
  Гроші і кредит : навчальний посібник
  (Дніпровський державний технічний університет, м. Кам‘янське, 2019) Коренюк, Петро Іванович; Коренюк, Людмила Володимирівна; Левандівський, Омелян Тарасович
  UK: Навчальний посібник складено за новітньою програмою “Гроші і кредит”, що відповідає вимогам державного стандарту освіти стосовно обов’язкових навчальних дисциплін. Особливу увагу приділено визначенню сутності грошей, сучасній грошовій системі, впливу інфляції на вартість грошей; суті валютних відносин, особливості їх організації в сучасних умовах. Розкриваються основні форми кредиту, його місце і роль у забезпеченні економічного зростання. Висвітлюється діяльність НБУ, банків другого рівня та небанківських фінансово-кредитних інституцій, а також історії становлення і розвитку сучасних міжнародних валютних систем, основним напрямам, особливостям та перспективам співробітництва нашої держави з міжнародними валютно-кредитними інституціями.
 • Item
  Реформы системы образования и последствия от них
  (Wydawnictwo IVM, Poznań, 2020) Аксенов, Иван Михайлович
  EN: The monograph contains the results of research on the problems of university education of Ukraine in the transformational conditions of the economy: the system of formation of a high-class professional in economics at the university, the introduction of a system of monitoring the quality of education, the study of creative pedagogical technologies in the era of innovative economics, methodological and methodological modernization and improvement of educational programs, educational trends and prospects for the development of teaching methods. Collective monograph is published in author's edition. The editorial board is not responsible for the authenticity of the statistical and other information provided in the manuscripts, the correctness of the citation of the material, and reserves the right not to distribute the views of some authors on certain issues that are considered in the parts. Collective monograph is intended for scientists, lecturers, postgraduate students, students of higher educational institutions, business and public organizations. Collective monograph is published as part of crosscutting theme of the research “Problematic issues of Ukrainian university education in transformational conditions of economy”.
 • Item
  Theoretical Platform of the Socio-Economic Potential of the Region
  (State University of Jan Kochanowski, Department of Entrepreneurship and Innovation, Kielce, Poland, 2019) Dobryk, Liliia O.
  EN: The research is devoted to the relevant issues of the analysis of the theoretical foundations for the formation and development of the socio-economic potential of the region. On the basis of the comparative analysis conducted and based on an interdisciplinary approach to existing scientific directions, the structuring of socio-economic potential was made and an own view of the concept of «potential» was given. The content characteristics of the concepts «state» and «region» are investigated and their features are analysed taking into account the scientific and theoretical basis. The role of the state and regions in the national economy in terms of scientific approaches is revealed. The necessity of researching the imperatives of regional development in the process of formation of the potential of the state and its regions in the institutional system of the national economy is substantiated. The imperatives of regional development of the potential of the state are offered, their connection with each other is revealed, and the dominance of the economic imperative with respect to others is established. The nuclear-spherical model of the nature of the relations of the imperatives of regional development in the formation of the state’s potential is presented. The basic hypothesis and the main (guiding) idea of the concept, which link the institutional, economic, and social subsystems of the potential, are determined. The concept of forming the potential of the state and its regions, taking into account the factors influencing this process, has been developed. The paradigm of development of the socio-economic potential of regions, as a separate subsystem of the state in the institutional system of the national economy, is presented in the form of a model. The structure of the socio-economic potential of a separate region of the state in the institutional system of the national economy is proposed.
 • Item
  Інституціональна система розвитку людського капіталу національної економіки
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2019) Коломієць, Вікторія Миколаївна
  UK: У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано та запропоновано нове вирішення науково-прикладної проблеми щодо теоретико-методологічних і практичних аспектів формування інституціональної системи розвитку людського капіталу національної економіки. Розкрито ґенезу теорій розвитку людського капіталу, що стало основою для обґрунтування методології й визначення нових підходів до інституціональної системи розвитку людського капіталу національної економіки. Підкреслено, що слабкий розвиток людського капіталу є головною причиною відсутності системних інституціональних перетворень і низької ефективності реформування та розвитку національної економіки. Людський капітал визначено як нематеріальний актив, що є сукупністю вроджених і набутих якісних та кількісних властивостей людини, яка генерує, підтримує, забезпечує зростання доходу, стає рушійною силою розвитку економічного агента й ініціативно впливає на всі процеси в суспільстві. Людський капітал розкрито як такий, що приносить не тільки економічний доход, а й моральне задоволення, духовний комфорт, фізичне здоров’я. Введено нову категорію – «інтелектуальний принтер 5D», під якою розуміється інституціонально-інформаційна система формальної, неформальної та інформальної освіти, що створює синергетичний ефект від такої діяльності людини й друкує сучасний людський капітал, здатний опрацьовувати отриману інформацію та самостійно генерувати на її основі нові ідеї й рішення. Набула подальшого розвитку систематизація компонентів людського капіталу, зокрема інституціональних. Виокремлено інституціональні компоненти людського капіталу національної економіки. Запропоновано їх склад. Запропоновано класифікувати людський капітал за низкою критеріїв. Розкрито інституціональний зміст людського капіталу в рамках нової інституціональної парадигми. Удосконалено методичний підхід до побудови інституціональної структури людського капіталу національної економіки. Розроблено та теоретично обґрунтовано модель інституціоналізацїї розвитку якісних і недохідних компонент людського капіталу на основі розширення та публічної формалізації неформальних інститутів інклюзії людського розвитку. Сформульовано та обґрунтовано поняття «інституціональна система розвитку людського капіталу». Проведено системний аналіз розвитку людського капіталу й інституціонального середовища на міжнародному рівні, в Україні. Подано концепцію інституціонального розвитку людського капіталу національної економіки, яку сформовано на основі нової інституціональної парадигми економічного розвитку, що являє собою взаємопов’язану сукупність теоретичного та науково-практичного концептів. Розроблено модель інституціональних змін розвитку людського капіталу. Доведено наявність зв’язку між рівнем розвитку людського капіталу країни та інституціональною системою країни на основі розробленої економіко-математичної моделі. Для дослідження якісної та кількісної оцінки взаємозв’язків між рівнем розвитку людського капіталу країни та інституціональними чинниками застосовано багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз. Удосконалено науково-методичний підхід до формування механізму управління інституціональною системою розвитку людського капіталу національної економіки. Удосконалено механізми інституціональної системи розвитку людського капіталу національної економіки.
 • Item
  Підвищення ефективності роботи транспортно-складської системи виробничого рівня металургійного підприємства на основі логістичних принципів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, 2019) Острогляд, Олена Олександрівна
  UK: Дисертація присвячена вирішенню наукового завдання підвищення ефективності роботи транспортно-складської системи виробничого рівня металургійних підприємств шляхом удосконалення логістичного управління процесом виконання вантажних операцій з урахуванням впливу зовнішніх факторів. Розглянуто транспортно-складську логістичну систему виробничого рівня з позицій системного аналізу, виділені основні її підсистеми – ТСЛС вивантаження та ТСЛС відвантаження, що тісно пов’язані між собою. Розроблено метод оперативного коригування плану розподілу вантажів, що надходять на металургійне підприємство, який дозволяє більш ефективно організувати роботу вантажних фронтів промислового підприємства в холодний період року. Запропоновано підхід до формалізації постановки динамічної транспортної задачі в умовах розподілу вагонів на фронти вантаження, який передбачає розв’язок транспортної задачі блоками для кожного пакету подач та враховує можливості вантажних фронтів на момент надходження кожної подачі. Розроблено імітаційну модель ТСЛС МП вивантаження сировини в умовах зміни температурних режимів. Запропонована модель дозволяє вдосконалити управління транспортно-складськими процесами МП шляхом визначення раціональної кількості ресурсів. На основі проведених експериментів обрано найбільш економічний режим роботи ТСЛС вивантаження. Розроблено імітаційну модель ТСЛС навантаження, що дозволяє встановити раціональний розподіл автотранспорту між найбільш інтенсивними фронтами відвантаження ГП з урахуванням роботи залізничного транспорту. Результати виконаних досліджень дозволили підвищити ефективність роботи транспортно-складської логістичної системи металургійних підприємств за рахунок зниження витрат на її функціонування шляхом скорочення тривалості простою транспортних засобів в умовах різкої зміни температури повітря та визначення раціональної кількості використовуваних транспортних та допоміжних ресурсів.