XVІ Міжнародна конференція «Стратегія якості в промисловості і освіті»

Permanent URI for this collection

UK: XVІ Міжнародна конференція «Стратегія якості в промисловості і освіті», 02–05 червня 2021 р.
EN: XVІ International Conference «Strategy of Quality in Industry and Education», June 2 - June 5, 2021.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Матеріали XVІ Міжнародної конференції «Стратегія якості в промисловості і освіті»
  (Національна металургійна академія України, Дніпро; Технічний університет м. Варна, Болгарія, 2021)
  UKR: До збірника матеріалів XVІ Міжнародної конференції «Стратегія якості в промисловості і освіті» (2–5 червня 2021 р., Варна, Болгарія) увійшла 71 публікація (статті, тези), що надійшли до оргкомітету і були прийняті до опублікування.
 • Item
  Аналіз та дослідження точності та якості холоднодеформованих нержавіючих та титанових труб
  (Національна металургійна академія України, Дніпро; Технічний університет м. Варна, Болгарія, 2021) Соловйова, Інна Анатоліївна; Николаєнко, Юлія Миколаївна
  UKR: Мета. Автори ставлять за мету дослідження впливу технологічних параметрів прокатки труб з титану та сплавів на точність та якість, отримання статистичних рівнянь впливу параметрів на різностінність та овальність труб. Методика. Детальний опис технологічних чинників, що впливають на точність труб зазначеного сортаменту дав змогу побудувати регресійні моделі, які сприяють прогнозуванню точності та визначенню оптимальних параметрів процесу прокатки для отримання прогнозованої точності. Результати. Отримані залежності параметрів точності від параметрів технологічного процесу використані при розрахунках маршрутів виробництва нержавіючих та титанових труб холодною прокаткою, при проектуванні ділянок та міні-заводів по виробництву нержавіючих та титанових труб холодною прокаткою. Наукова новизна. Авторами проаналізовано вплив подачі, витяжки та відносної різностінності заготовки на різностінність готової труби та розроблені регресійні моделі, які сприяють прогнозуванню точності та визначенню оптимальних параметрів процесу прокатки. Практична значимість. Отримані рівняння нададуть допомогу в прогнозуванні овальністі труб по вхідним даним розмірів труби та параметрам процесу прокатки.
 • Item
  Технологические особенности производства ферросиликохрома
  (Національна металургійна академія України, Дніпро; Технічний університет м. Варна, Болгарія, 2021) Водин, Игорь Иосифович; Данилюк, А. С.; Лихачев, Е. С.; Малыш, В. В.; Здорик, О. В.
  RUS: Цель. Авторы ставят целью обосновать технологические особенности производства ферросиликохрома и преимущества двухстадийного способа перед одностадийным способом производства. Методика. Применён расширенный анализ процесса выплавки силикохрома одностадийным (шлаковым) способом в котором совместно восстанавливаются железо и хром из оксидов в составе хромитовой руды и кремний из кварцита углеродистым восстановителем. Особенностью процесса является необходимость протекания реакции восстановления кремния из SiO2 в составе кварцита углеродом коксика. Механизм восстановления кремния углеродом достаточно сложен и связан с образованием CO, SiO и тугоплавкого карбида кремния SiC. Таким образом, в зоне высоких температур, в результате взаимодействия жидкого SiO2 с жидким кремнием, в присутствии твердого углерода образуется газообразный монооксид кремния, который затем взаимодействует с карбидом кремния. В верхних слоях печи непрореагировавший SiO взаимодействует с углеродом коксика с образованием SiC. На равновесие данных реакций влияет присутствие передельного феррохрома в составе шихты. По мере опускания шихты вниз происходит обезуглероживание феррохрома. Результаты. Технологической особенностью производства силикохрома одностадийным способом является необходимость значительного перегрева нижних горизонтов печи для понижения содержания хрома в конечном шлаке с целью понижения его вязкости и обеспечения нормального выпуска расплава. Перегрев может приводить как к повышенному расходу углеродистого восстановителя, так и к увеличению улета восстановленного кремния, и как следствие, к понижению извлечения хрома и ухудшению стойкости футеровки печи из-за роста содержания хрома в шлаке, что повышает его температуру плавления и вязкость. Научная новизна.В результате сравнительного анализа был сделан вывод.что для успешной организации технологии одностадийного силикохрома необходимо поддержание оптимального соотношения оксидов алюминия и магния в шлаке, а также достаточный его нагрев, что связано с электрическими и геометрическими параметрами печи, т. е. удельной мощностью. Протекание процесса целесообразно организовать таким образом, чтобы температура плавления шлака была выше температуры начала восстановления кремния из SiO2, а также чтобы как можно более полное восстановление хрома из оксида проходило до достижения им высокотемпературных зон печи, иначе реакция Cr2O3 с восстановленным кремнием или его монооксидом будет приводить к образованию SiO2, а следовательно, к формированию более вязкого и кислого шлака. Практическая значимость. Существуют два способа получения ферросиликохрома: одно- (шлаковый) и двухстадийный (бесшлаковый). В основном применяют двухстадийный способ, который основан на восстановлении кремния из кремнезема (кварцита) углеродом в присуствии передельного углеродистого феррохрома, получаемого на первой стадии. При одностадийном (шлаковом) способе в шихту используют хромитовую руду, кварцит и коксик. Одностадийный (шлаковый) способ выплавки ферросиликохрома на ферросплавных заводах не применяется.
 • Item
  Щодо проблеми підготовки кваліфікованих майстрів та інших менеджерів сучасного виробництва
  (Національна металургійна академія України, Дніпро; Технічний університет м. Варна, Болгарія, 2021) Хохлова, Тетяна Станіславівна; Ступак, Юрій Олександрович; Зінченко, Світлана Михайлівна
  UKR: Мета. Створення інноваційної методології розробки програм підвищення майстерності та ефективності управлінського персоналу середньої ланки (майстри, бригадири, начальники дільниць тощо). Методика. Опитування цільових груп (HR та кадрові служби підприємств) щодо рівня сформованості ключових компетентностей у випускників вищого навчального закладу, які працевлаштовуються на підприємствах після закінчення навчання та зіставлення результатів опитування з пріоритетами роботодавців. Результати. Виявлено низку важливих з точки зору роботодавців компетенцій, які у випускників вишу сформовані недостатньо та закономірний їхній зв'язок з набором вимог до керівників виробництва низової ланки. Розроблено методологію створення ефективних програм підвищення кваліфікації, орієнтованих на майстрів виробництва, що значною мірою враховує виявлені закономірності. Наукова новизна. Розроблено інноваційну методологію створення програм підвищення кваліфікації, орієнтованих на майстрів виробництва та інших керівників низової ланки, що дозволяє сформувати оптимальну за обсягами програму навчання, з максимально ефективним урахуванням пріоритетів замовників. Практична значимість. Розроблена методологія дозволяє у відносно стислі терміни з’ясувати основні пріоритети керівництва (власників) підприємства щодо адміністративно-ділових якостей та кваліфікації майстрів виробництва та інших керівників низової ланки. З урахуванням пріоритетів та деяких інших параметрів розробляється ефективна програма підвищення кваліфікації, оптимальна за обсягами та вартістю, що може бути запропонована підприємству.
 • Item
  Щодо науково-педагогічного стажування викладачів вищих навчальних закладів в сучасних умовах (на прикладі стажування на базі Технічного університету м. Варна)
  (Національна металургійна академія України, Дніпро; Технічний університет м. Варна, Болгарія, 2021) Хохлова, Тетяна Станіславівна; Іванов, І. В.; Ступак, Юрій Олександрович
  UKR: Мета. Обгрунтувати переваги класичної форми організації науково-педагогічного стажування викладачів вищих навчальних закладів у порівнянні зі стажуванням в режимі «он-лайн». Методика. Узагальнення власного багаторічного досвіду організації стажування викладачів вищих навчальних закладів на базі Технічного університету м. Варна та виділення переваг, в тому числі – не очевидних. Результати. Зроблений висновок про беззаперечну перевагу традиційної (очної) форми стажування та її більшу ефективність у порівнянні зі стажуванням «он-лайн», як можливою тимчасовою формою під час карантинних обмежень тощо. Наукова новизна. Розроблено інноваційну модель і програму науково-педагогічного стажування викладачів вищих навчальних закладів, підкріплену багаторічним практичним досвідом. Практична значимість. Показано переваги очної форми проведення науково-педагогічного стажування викладачів вищих навчальних закладів, продемонстровано конкретні приклади та засоби реалізації.
 • Item
  The Use of X-Ray Research Methods to Clarify the Degree of Pulverized Coal Particles Thermal Destruction during Combustion under Conditions of It Injection into a Blast Furnace
  (National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipro; Technical University of Varna, Bulgaria, 2021) Stupak, Yurii O.
  ENG: Purpose. To show one of the ways of using X-ray research methods to find out the degree of thermal destruction of pulverized coal particles during combustion under the conditions of blowing them into a blast furnace, as well as the effectiveness and informativeness of the proposed method. Methodology. A common method of X-ray structural analysis or X-ray diffraction (XRD) is applied, which allows to calculate structural parameters (interplanar distance and size of crystallites) of carbon materials directly from their diffraction patterns, which determine their structure. The diffractogram for pure graphite is used as a reference for comparison, comparing the reflections for the principal planes (hkl) - 002, 100, 101 and 004. Findings. A qualitative comparison of the obtained X-ray diffractograms showed that the addition of gaseous coal and peat to pulverized coal dust from lean coal affects the process of its combustion, but the nature of the action of these additives is different. For the burned lean coal and the burned mixture of lean coal with gas coal, the shape (width at half maximum) and the location of the characteristic maxima on the radiograph practically coincide. For the sample burned with the addition of peat, the half-width of the main maximum and the intensity of the maxima in the region of far corners differ from those for coal burned with and without the addition of gas coal. Originality. It consists in combining the laboratory method of modeling the combustion of pulverized coal particles in a blast furnace based on the laboratory "drop furnace" (drop furnace) with the proposed method. Practical value. It is shown the possibility of using the X-ray diffraction method in combination with other research methods in the evaluation (selection) of pulverized coal fuel and its additives for blowing into a blast furnace in order to achieve the best results in terms of the degree of combustion. and equivalent replacement of coke.
© НМетАУ, 2021 © ІнІФН, 2021 © ТУ-Варна, 2021