Щодо проблеми підготовки кваліфікованих майстрів та інших менеджерів сучасного виробництва

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національна металургійна академія України, Дніпро; Технічний університет м. Варна, Болгарія
Abstract
UKR: Мета. Створення інноваційної методології розробки програм підвищення майстерності та ефективності управлінського персоналу середньої ланки (майстри, бригадири, начальники дільниць тощо). Методика. Опитування цільових груп (HR та кадрові служби підприємств) щодо рівня сформованості ключових компетентностей у випускників вищого навчального закладу, які працевлаштовуються на підприємствах після закінчення навчання та зіставлення результатів опитування з пріоритетами роботодавців. Результати. Виявлено низку важливих з точки зору роботодавців компетенцій, які у випускників вишу сформовані недостатньо та закономірний їхній зв'язок з набором вимог до керівників виробництва низової ланки. Розроблено методологію створення ефективних програм підвищення кваліфікації, орієнтованих на майстрів виробництва, що значною мірою враховує виявлені закономірності. Наукова новизна. Розроблено інноваційну методологію створення програм підвищення кваліфікації, орієнтованих на майстрів виробництва та інших керівників низової ланки, що дозволяє сформувати оптимальну за обсягами програму навчання, з максимально ефективним урахуванням пріоритетів замовників. Практична значимість. Розроблена методологія дозволяє у відносно стислі терміни з’ясувати основні пріоритети керівництва (власників) підприємства щодо адміністративно-ділових якостей та кваліфікації майстрів виробництва та інших керівників низової ланки. З урахуванням пріоритетів та деяких інших параметрів розробляється ефективна програма підвищення кваліфікації, оптимальна за обсягами та вартістю, що може бути запропонована підприємству.
ENG: Purpose. Creation of an innovative methodology for the development of programs to improve the skills and efficiency of middle-level management personnel (foremen, foremen, department heads, etc.). Methodology. Survey of target groups (HR and personnel services of enterprises) regarding the level of formation of key competencies among graduates of a higher educational institution who are employed at enterprises after graduation and comparison of survey results with employers' priorities. Findings. A number of competencies important from the point of view of employers, which are insufficiently formed in higher education graduates, and their natural connection with a set of requirements for the managers of lower-level production have been identified. A methodology for creating effective training programs aimed at production masters has been developed, which largely takes into account the identified patterns. Originality. An innovative methodology for creating training programs aimed at production masters and other lower-level managers has been developed, which allows for the formation of a training program that is optimal in terms of volume, taking into account the priorities of customers as effectively as possible. Practical value. The developed methodology makes it possible to find out in a relatively short time the main priorities of the management (owners) of the enterprise regarding the administrative and business qualities and qualifications of production masters and other lower level managers. Taking into account the priorities and some other parameters, an effective training program is developed, optimal in terms of volume and cost, which can be offered to the enterprise.
Description
Т. Хохлова: ORCID 0000-0002-1711-0404; Ю. Ступак: ORCID 0000-0002-7199-057X; С. Зінченко: ORCID 0000-0003-1242-2414
Keywords
майстри виробництва, програма підвищення кваліфікації, менеджмент низової ланки, компетенції випускників, production masters, advanced training program, grassroots management, graduate competencies, КТТАМП, КАУП
Citation
Хохлова Т. С., Ступак Ю. О., Зінченко С. М. Щодо проблеми підготовки кваліфікованих майстрів та інших менеджерів сучасного виробництва. Стратегія якості в промисловості і освіті : матеріали XVІ міжнар. конф. (Варна, 2–5 червня, 2021 р.). Дніпро-Варна, 2021. С. 224–226.