Статті СПКТБ ЗТ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Застосування програмного комплексу APM WinMachine при проектуванні та розрахунках у машинобудуванні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Недужа, Лариса Олександрівна; Швець, Анжела Олександрівна
  UK: Мета. Для проведення досліджень на всіх етапах проектування, розробки, експлуатації, визначення остаточного ресурсу (а саме: попереднього дослідження, вибору принципів дії, розробок ескізного та технічного проектів, їх оптимізації, підготовки конструкторської документації та керуючої інформації для автоматизованих виробництв, всебічного інженерного аналізу) необхідно використовувати найсучасніші комп’ютерні технології. Їх використання дозволяє не лише відтворювати дані й відомості тим чи іншим способом, а також надає можливість ефективно та безпосередньо взаємодіяти з інформаційним об’єктом, що створюється або демонструється. Метою дослідження є аналіз теоретичних підходів та механізмів здійснення практичних розрахунків у галузях промисловості для вирішення сучасних задач за допомогою програмних комплексів. Методика. При виконанні інженерних розрахунків, пов’язаних із аналізом міцності машин, механізмів, конструкцій на практиці використовують як аналітичні, так і чисельні методи. Найбільшого поширення при аналізі напружено-деформованого стану моделей об’єктів, отримання їх динамічних характеристик і характеристик стійкості при постійних та змінних режимах зовнішнього навантаження отримав метод кінцевих елементів, який реалізовано в багатьох відомих й широко розповсюджених програмних продуктах, що забезпечують міцнісний розрахунок моделей машин, механізмів, конструкцій. Результати. Обґрунтовано використання розглянутого сучасного програмного комплексу для проектування деталей машин й різноманітних видів їх з’єднань та міцнісного аналізу конструкцій. Кольорові карти розподілу напружень, переміщень, внутрішніх зусиль, коефіцієнтів запасу міцності та ін. дозволяють дуже точно і швидко визначати найбільш небезпечні місця в конструкції. Програма забезпечує можливість «заглянути» всередину елементів та побачити розподіл виникаючих внутрішніх силових чинників. Наукова новизна. Розглянуто недосліджені на даний період аспекти, що пов’язані з сучасним станом та перспективами розвитку промислового виробництва, використання програмного комплексу при проектуванні та розрахунках у машинобудівній галузі. Розроблено обґрунтування застосування програмного комплексу для розв’язання задач, які спрямовані на використання результатів досліджень для різних практичних завдань у конкретних галузях машинобудування. Практична значимість. У порівнянні з іншими програмними комплексами популярність даного полягає у легкому засвоєнні системи, швидкому впровадженні як у навчальний, так і у виробничий процес. Організаційна структура й «дружній» графічний інтерфейс, доступність мови роблять вивчення та застосування програми дуже зручним. Ці та інші чинники реально скорочують час на реалізацію проектів, підкреслюють актуальність та практичне значення програмного комплексу, що повинно бути гідно оцінено його користувачами при проведенні подальших досліджень.
 • Item
  Application of APM WinMachine Software for Design and Calculations in Mechanical Engineering
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Neduzha, Larysa O.; Shvets, Anzhela O.
  EN: Purpose. To conduct the research at all stages of design, development, operation, residual operation life determination, namely, preliminary study, action principle choice, design of draft and technical projects, their optimization, preparation of design documentation and control information for automated production, comprehensive engineering analysis, it is required to use the latest computer technologies. Their use can not only present data and information in some way, but also gives the opportunity to effectively and directly interact with the information object that is created or demonstrated. Methodology. To perform engineering calculations associated with the analysis of the strength of machines, mechanisms, constructions one uses both analytical and numerical methods in practice. The most common method for analysing the stress-strain state of object models, obtaining their dynamic and stability characteristics at constant and variable modes of external load is the finite element method, which is implemented in many famous and widespread software products, providing strength calculation of models of machines, mechanisms and structures. Findings. The use of modern software for designing machine parts and various types of their joints and for strength analysis of structures is justified. Colour charts for distribution of stresses, displacement, internal efforts, safety factor and others allow accurate and quick identification of the most dangerous places in the structure. The program also provides an opportunity to «look» inside the elements and see the resulting distribution of internal force factors. Originality. The paper considered the aspects, which are unexplored at present, associated with the current state and prospects of development of industrial production, the use of software package for design and calculations in the mechanical industry. The result of the work is the justification of software application for solving problems that are aimed at using research findings for various practical tasks in specific fields of mechanical engineering. Practical value. Compared with other software systems, popularity of the considered one is explained by easy mastering of the system, quick implementation both in training and in production process The organizational structure, «friendly» graphical interface and accessible language make learning and use of the program very convenient. These and other factors actually reduce the time for project implementation, emphasize the relevance and the practical importance of the software system, which is appreciated by its users.
 • Item
  Методи оцінки технічного стану штучних споруд на вузькоколійних залізницях
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Марочка, Віталій Владиславович; Марочка, Олена Василівна; Журбенко, Вадим Сергійович; Лихенко, Тетяна Олександрівна; Позняков, А. В.
  UK: Мета. Аналіз стану існуючих штучних споруд на вузькоколійних залізницях, дослідження досвіду експлуатації цих споруд на вузькоколійних залізницях та розробка методики оцінки технічного стану об’єктів інфраструктури вузькоколійних залізниць у відповідності до чинних нормативних документів. Методика. Виконання експертною групою виїзних оглядів та натурних досліджень об'єктів колійного господарства та пасажирської інфраструктури, рухомого складу і допоміжних виробництв, що задіяні у функціонуванні вузькоколійної залізниці, та оцінка загального технічного стану залізничної колії та штучних споруд ділянки вузькоколійної залізниці в Карпатському регіоні. Результати. Авторами даного дослідження було розроблено методику оцінки технічного стану об’єктів інфраструктури вузькоколійних залізниць, що дає змогу вирішити більшість питань системи експлуатації штучних споруд вузькоколійних залізниць. Наукова новизна. Проведений глибокий аналіз існуючих нормативних документів щодо вузькоколійних залізниць та виконані дослідження технічного стану об’єктів інфраструктури цих залізниць. Завдяки цьому стало можливим зібрати в рамках одного нормативного документу практично всі основні вимоги до штучних споруд та колії на вузькоколійних залізницях, що необхідно не лише під час обстеження та оцінки технічного стану, а також при проектуванні, будівництві та експлуатації цих елементів інфраструктури. Практична значимість. Розроблена «Методика оцінки технічного стану об’єктів інфраструктури вузькоколійних залізниць» є основою налагодження сучасної системи експлуатації штучних споруд та колії на вузькоколійних залізницях.
 • Item
  Перспективи розвитку залізничного туризму України на вузькоколійних лініях Закарпаття
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Кузнецов, Валерій Геннадійович; Пшінько, Павло Олександрович; Клименко, Ігор Володимирович; Гуменюк, Анастасія Володимирівна; Загорулько, Сергій Михайлович
  UK: Мета. Наукова робота має за мету:1) визначення перспектив розвитку залізничного туризму України на вузькоколійних лініях Закарпаття; 2) аналіз технічного стану Боржавської вузькоколійної залізниці для реалізації проекту відновлення ефективного функціонування гірських залізниць шириною колії 750 мм в Карпатському регіоні з подальшою можливістю їх приєднання до розгалуженої міжнародної туристичної мережі; 3) дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку туристичної галузі України та пасажирського господарства вітчизняних залізниць; 4) висвітлення ролі та місця залізничного туризму в системі перевезень. Методика. Експертною групою виконувались виїзні огляди та натурні дослідження об'єктів колійного господарства та пасажирської інфраструктури, рухомого складу й допоміжних виробництв, що задіяні у функціонуванні вузькоколійної залізниці. Було оцінено загальний технічний стан залізничної колії та штучних споруд ділянки вузькоколійної залізниці в Карпатському регіоні. Результати. У рамках виїзних оглядів експертною групою встановлено, що об'єкти колійного господарства, пасажирської інфраструктури, рухомого складу та допоміжних виробництв, задіяних у функціонуванні вузькоколійної залізниці, знаходяться в занедбаному стані та потребують значних оновлень і капітального ремонту. Але маршрути проходження пасажирських поїздів залишаються придатними для участі в проекті розвитку залізничного туризму України. Наукова новизна. Вперше зроблено аналіз стану вузькоколійної залізниці для подальшої реалізації проекту з розвитку залізничного туризму в Україні. Виконано аналіз зарубіжного досвіду організації залізничного туризму. Досліджено сучасний стан і тенденції розвитку туристичної галузі України, визначено та систематизовано фактори конкурентоспроможності залізничного транспорту для забезпечення туристичних перевезень в Україні. Практична значимість. Відновлення та ефективне функціонування гірських залізниць шириною 750 мм у Карпатському регіоні дасть поштовх розвитку туризму, машинобудуванню, будівництву та енергетики. В той же час дані дії дозволять нарешті здійснити науково обґрунтовані ефективні протипаводкові заходи, які захистять населення від стихійних екологічних лих.
 • Item
  Лідер інфраструктурних проектів
  (Центр інформації транспорту України, ТОВ "Цифрова типографія",Харків, 2014) Мямлін, Сергій Віталійович; Пшінько, Павло Олександрович; Краснюк, Андрій Віталійович; Клименко, І.
  UK: Розвиток залізничної галузі неможливий без вирішення основних завдань з удосконалення інфраструктури та застосування сучасних технічних та технологічних новацій. А це й будівництво нових об’єктів інфраструктури, і якісне поліпшення характеристик існуючих. Безумовно, інфраструктурні проекти потребують відповідного науково- технологічного супроводження на всіх етапах їх реалізації. Й академічна наука, як завжди, не стоїть осторонь.
 • Item
  Аналіз сучасного порядку розробки, узгодження проектної документації, отримання дозволу на будівельні роботи та здачі в експлуатацію лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури залізничного транспорту України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Пшінько, Павло Олександрович; Марочка, Віталій Владиславович; Ковальчук, Василь Володимирович; Калашников, Іван Володимирович; Гуменюк, Анастасія Володимирівна
  UK: Мета. Дослідження стану питання розробки, узгодження проектної документації, отримання дозволу на будівельні роботи та здачі в експлуатацію об’єктів будівництва при реконструкції, модернізації та капітальному ремонті лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що експлуатуються на залізницях України та визначення проблемних питань для наукових і проектних установ в даній галузі господарської діяльності. Методика. Проведення аналізу нормативної документації та законодавства України щодо питань порядку оформлення, узгодження проектної документації, отримання дозволу на будівельні роботи та здачі в експлуатацію лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури залізничного транспорту України, в процесі розробки робочого проекту на капітальний ремонт залізничного шляхопроводу, що експлуатується на під’їзній залізничній колії промислового підприємства в Дніпропетровській області. Результати. В результаті аналізу нормативної документації, законодавства України та досвіду розробки і узгодження реального проекту на капітальний ремонт залізничного шляхопроводу, що експлуатується на під’їзній залізничній колії промислового підприємства в Дніпропетровській області, встановлені недоліки законодавства України, що унеможливлюють виконання робіт з капітального ремонту лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури залізничного транспорту в стислі терміни і можуть призводити як до значних економічних збитків, так і безпосередньо впливати на безпеку руху залізничного транспорту. Наукова новизна. Встановлені перспективні напрямки науково-практичних досліджень, проведення яких дозволить удосконалити нормативну документацію та законодавство України, що регламентують порядок оформлення, складу, узгодження проектної документації на капітальний ремонт, отримання дозволів на виконання будівельних робіт та здачі в експлуатацію лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури залізничного транспорту. Практична значимість. Результати досліджень можуть бути застосовані в наукових та проектних установах України під час розробки та корегування нормативної документації, що регламентує порядок розробки, узгодження проектів будівництва, отримання дозволу на будівельні роботи та здачі в експлуатацію лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури залізничного транспорту.
 • Item
  Хімічна та морфологічна оцінка якості цементу для виробництва залізобетонних шпал та хімічне дослідження води для бетонів і розчинів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного траснпорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Коваленко, Алла Олексіївна; Заяць, Юрій Львович; Пшінько, Павло Олександрович; Коваленко, Сергій Володимирович; Яришкіна, Лариса Олександрівна; Васильєва, С. В.
  UK: В роботі проведено хімічний та морфологічний аналіз українських цементів для виробництва залізобетонних шпал та хімічне дослідження води для бетонів і розчинів.
 • Item
  Исследование напряженного состояния пролётного строения с предварительно напряженного железобетона
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2012) Попович, Николай Михайлович; Клименко, Игорь Владимирович
  RUS: В статье рассматривается напряженное состояние предварительно напряженной железобетонной балки типового пролетного строения эксплуатируемого на железной дороге, описаны результаты исследования напряженного состояния железобетонной балки с применением смешанного армирования и с изменением формы поперечного сечения.
 • Item
  Исследование динамической работы автодорожного металлического неразрезного моста под временной нагрузкой
  (Дніпропетровський національний університет залічного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Марочка, Виталий Владиславович; Пшинько, Павел Александрович; Клименко, Игорь Владимирович; Загорулько, Сергей Михайлович
  RU: Цель. Исследование действительной динамической работы металлического автодорожного неразрезного пролетного строения под современной временной нагрузкой, влияния дефектов и конструктивных особенностей моста на возникновения дополнительных динамических воздействий, а также исследование характера изменения динамических параметров после длительного срока эксплуатации моста. Методика. Проведение динамических испытаний моста с применением современной тензометрической измерительной аппаратуры, расчет конструкций в соответствии с действующими нормами, моделирование работы пролётного строения с помощью современного программного комплекса, а также обработка и сравнение экспериментальных результатов с расчетными. Результаты. На основании проведения комплекса научно-технических работ по испытанию металлического неразрезного пролетного строения моста удалось определить динамические факторы, вызванные рядом, появившихся со временем эксплуатации, дефектов, а также особенностей конструкции моста, которые неблагоприятно влияют на динамическую работу пролётного строения, из-за чего повышается износ металлических элементов его конструкции. Научная новизна. На основании анализа особенностей динамической работы автодорожных металлических мостов после длительного срока их эксплуатации, удалось изучить ряд факторов влияния, которые позволяют более точно учитывать особенности динамической работы подобных мостов при проектировании, по сравнению с классической инженерной методикой применения динамического коэффициента, который регламентируется действующей нормативной документацией Украины. Практическая значимость. Проведение подобных исследований позволяет улучшить и расширить возможности использования действующих строительных норм, а именно, динамических расчетов автодорожных металлических мостов под современные временные нагрузки, а также - учитывать ряд особенностей, влияющих на возникновения дополнительных динамических воздействий, приводящих к повышению интенсивности износа их конструкций.
 • Item
  Определение собственных колебаний автодорожной неразрезной криволинейной в плане эстакады
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Загорулько, Сергей Михайлович; Журбенко, Михаил Кузьмич; Мирошник, Виталий Анатольевич
  RUS: Цель. Исследование динамического поведения, определение форм и частот собственных колебаний мостовых конструкций, которые были запроектированы и построены в период, когда динамический расчёт сложных сооружений выполнялся путём упрощения расчётных схем. Методика. Для получения точных динамических характеристик конструкции при действии колёсных транспортных средств на мостовой переход, было принято решение использовать в расчёте метод математического моделирования конструкции, а именно метод конечных элементов. Моделирование и расчёт данного сооружения проводился в среде программного комплекса «Лира». Составленная модель полностью отвечает всем геометрическим и линейным характеристикам реального сооружения, что подтверждается полученными результатами и значениями, полученными в ходе испытаний, которые проводились ОНИЛ динамики мостов. Результаты. На основании выполненных расчётов следует: что все формы свободных колебаний эстакады являются взаимно-связными между собой и таким образом, разделить собственные формы колебаний сооружения на вертикальные, горизонтальные и крутильные можно лишь условно. Принятая схема конечно-элементной модели эстакады позволяет решить задачи, связанные не только с динамическими характеристиками, но и позволяет определить фактические значения внутренних сил (нормальных, поперечных, моментов) в любом заданном элементе конструкции при воздействии на него одиночной фиксированной силы или группы сил. Научная новизна. Как известно, современные тенденции отечественного и зарубежного мостостроения связаны с широким внедрением новых высокопрочных материалов, совершенствованием конструктивных и технологических форм, а также методов расчета. Вызванные этими факторами изменения в конструкциях, привели к уменьшению жесткости, повышению чувствительности их к динамическим воздействиям. В связи с этим (а также с ростом интенсивности и величины нагрузок) возросла роль динамических расчетов, исследований динамического поведения мостовых конструкций. Практическая значимость. Основываясь на полученных результатах математического моделирования нетиповой конструкции пролётного строения моста, можно утверждать, что использование МКЭ является эффективным способом определения динамических характеристик. Также положительным отличием рассмотренного метода от других, является возможность визуализации полученных результатов, что позволяет определить характерные особенности в работе сооружения.
 • Item
  Логістичні методи управління ресурсами при ремонтах рухомого складу на промислових підприємствах
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Капіца, Михайло Іванович; Гненний, Микола Васильович; Пінчук, Олена Петрівна; Привалова, Любов Василівна
  UKR: У статті розглянуто методичні підходи щодо логістичних методів управління ресурсами промислових підприємств при виконанні ремонтів рухомого складу. Запропоновано загальний алгоритм підвищення працездатності системи ремонту на основі вибору раціональної послідовності реалізації методів управління її ресурсами.
 • Item
  Дослідження фізико-хімічних характеристик крупних заповнювачів бетону для виробництва залізобетонних шпал
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Рибкін, Віктор Васильович; Коваленко, Валентина Володимирівна; Заяць, Юрій Львович; Пшінько, Павло Олександрович; Лисняк, Володимир Петрович; Яришкіна, Лариса Олександрівна; Васильєва, С. В.; Коваленко, Сергій Володимирович
  UK: В роботі проведено аналіз реакційної здатності та фракційного складу крупних заповнювачів для виробництва залізобетонних шпал.
 • Item
  Імовірнісний розрахунок залізничних залізобетонних шпал
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Савицький, Микола Васильович; Пшінько, Павло Олександрович; Зінкевич, Андрій Миколайович
  UK: В статті представлено результати імовірнісного розрахунку залізничних залізобетонних шпал типу СБ3-0 та СБ3-1 та характеристики їх надійності.
 • Item
  Послідовність вирішення проблеми підвищення ефективності приміських пасажирських перевезень
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Пінчук, Олена Петрівна
  UK: В даній роботі подано послідовність вирішення проблеми підвищення ефективності приміських пасажирських перевезень в умовах реформування залізничної галузі.
 • Item
  Дослідження фізико-хімічних властивостей дрібних заповнювачів для виробництва залізобетонних шпал
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Рибкін, Віктор Васильович; Заяць, Юрій Львович; Пшінько, Павло Олександрович; Лисняк, Володимир Петрович; Яришкіна, Лариса Олександрівна; Васильєва, С. В.; Коваленко, Валентина Володимирівна
  UK: В роботі проведено аналіз реакційної здатності та зернового складу дрібних заповнювачів для виробництва залізобетонних шпал.
 • Item
  Дослідження експлуатаційного ресурсу попередньонапружених залізобетонних шпал українського виробництва
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Рибкін, Віктор Васильович; Заяць, Юрій Львович; Пшінько, Павло Олександрович; Коваленко, Валентина Володимирівна
  UK: Проведено аналіз експлуатаційних дефектів залізобетонних шпал та причин їх виникнення.
 • Item
  Принципи побудови тарифів на перевезення пасажирів у приміському та регіональному сполученні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Пінчук, Олена Петрівна; Пинчук, Елена Петровна; Pinchuck, Olena P.
  UK: В роботі запропоновано принципи побудови тарифів на перевезення пасажирів у приміському та регіональному сполученнях з урахуванням можливості визначення рентабельності окремого поїзда.
 • Item
  Використання лазерно-інтерференційних методів для аналізу напружено-деформованого стану залізобетонних шпал
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Кесарійський, О. Г.; Заяць, Юрій Львович; Пшінько, Павло Олександрович
  UK: В статті наведено результати дослідження залізобетонного елементу за допомогою методу лазерної інтерферометрії.
 • Item
  Дослідження експлуатаційної стійкості залізобетонних шпал українського виробництва та розроблення основних технологічних прийомів її покращення
  (Будівництво України, 2011) Рибкін, Віктор Васильович; Коваленко, Валентина Володимирівна; Заяць, Юрій Львович; Пшінько, Павло Олександрович; Коваленко, Сергій Володимирович; Яковлєв, В. О.
  UK: В роботі виявлено причини зниження довговічності залізобетонних шпал, запропоновані шляхи підвищення їх якості.