№ 13 (ЕТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Control System Fidelity of Electric Energy
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Chichil, A. A.; Fedorenko, A. A.; Skrypnyk, A. A.; Drubetskaya, Tanya
  EN: It is difficult to install consumers with faulty accounting systems, to discover areas of distribution networks with increased technological losses, and the place of theft of electric energy. To develop a methodology that allows, with existing accounting systems, to increase the informativeness of the component of the difference of distributed and consumed energy with virtually no additional expenses and, in the presence of an automated accounting system, to refuse periodic verification of the measured measuring devices and current and voltage transformers. The system for monitoring the reliability of electrical energy accounting at transformer substations has been further developed, which breaks the task at a level and solves them in stages. The developed system allows abandoning the periodic calibration of measured accounting devices and current and voltage transformers.
 • Item
  Совершенствование системы организации вагонопотоков за счет использования теории множеств
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Папахов, Александр Юрьевич; Логвинова, Наталья Александровна; Матвиенко, Кристина Васильевна
  RUS: Целью данной работы является обоснование и разработка нового теоретического подхода к решению задачи выбора рациональной организации вагонопотоков и разработка алгоритма ее решения в современных условиях функционирования транспорта информационных систем с учетом развития информатизации отрасли. Основной задачей исследования есть организация вагонопотоков в сквозные поезда на технических станциях с минимальными затратами времени на их накопление. Объектом исследования выступает сеть железнодорожных технических станций расчетного полигона. Предметом исследования есть организация вагонопотоков в сквозные поезда. Методом исследования является теория функций множества. Научная новизна заключается в решении задачи линейного программирования в булевых переменных с помощью функций множества приводя к поиску множества минимизирующего функцию цели при некоторых ограничениях на элементы данного множества. Получены необходимые условия решения задачи векторной оптимизации при организации вагонопотоков на полигоне выделенных станций сети.
 • Item
  Енергозберігаючі рішення при проектуванні залізниць
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імен академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Курган, Микола Борисович; Байдак, Сергій Юрійович; Хмелевська, Неля Петрівна; Хмелевська, Яна Сергіївна
  UK: В статті надано пропозиції щодо прокладання траси на ділянках затяжних підйомів і спусків з метою скорочення витрат електроенергії на тягу поїздів. Для досягнення мети визначено основні тягово- енергетичні показники для різних варіантів поздовжнього профілю. За результатами розрахунків встановлено умови, за яких досягається мінімум енергетичних й експлуатаційних витрат. Отримані дані можуть служити орієнтиром для обґрунтування величини керівного ухилу залізниці, що проектується.
 • Item
  Перспективи використання фотоелектричної станції в університеті
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Кузнецов, Валерій Геннадійович; Анікєєв, І. Л.
  UK: Мета. У роботі аналізується перспектива впровадження фотоелектричної станції в університеті для часткового покриття витрат на паливно-енергетичні ресурси в характерних кліматичних умовах м. Дніпро. Головною метою роботи є вибір основних компонентів фотоелектричної станції – фотоелектричних модулей, інвертора, акумуляторної батареї. Розглянуто варіант розташування фотоелектричної станції на даху старого навчального корпусу. Методика. Прогнозування очікуваної генерації сонечної енергії здійснено на основі діючої карти сонячної активності. Витрати на елекроенергію в навчальному корпусі визначались на основі проведеного енергетичного аудиту. В розрахунок прийнято усереднене значення добової сумарної потужності споживачів електроенергії навчального корпусу. Результати. Радикально зменшити витрати на паливно-енергетичні ресурси в університеті можливо за рахунок впровадження фотоелектричної системи. Можливий варіант розміщення фотоелектричної системи на даху старого корпусу. Обрано та розраховано основні електричні характеристики мережевої сонячної фотоелектричної станції для дотаткового забезпечення електроенергією університету. Запропоновано основні силові елементи фотоелектричної станції – фотоелектричні модулі, інвертори, акумулятори. Наукова новизна. Для зменшення витрат на паливно – енергетичні ресурси в університеті запропоновано використовувати мережеву фотоелектричну станцію. Такий підхід дозволяє поєднувати електропостачання від централізованого джерела та альтернативного. Розташування фотоелектричної станції на даху старого навчального корпусу не потребує виділення додаткової території, зменшується затемнення фотоелектричних модулей. Практична значимість. Витрати на паливно-енергетичні ресурси займають значну частину витрат в загальному бюджеті університету. В сучасних умовах університету повинні знаходити альтернативні шляхи економії коштів. Розрахунками встановлено, що сонячна фотоелектрична станція зможе покрити 50- 80% витрат на електроенергію старого навчального корпусу.
 • Item
  Якість електричної енергії на шинах 10 кв при паралельній роботі тягової підстанції з сонячною електростанцією
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Сиченко, Віктор Григорович; Косарєв, Євген Миколайович; Пулін, Микола Миколайович
  UK: У даній роботі проведено аналіз показників якості електричної енергії на шинах 10 кВ тягової підстанції при паралельній роботі з сонячною електростанцією. На основі дослідження літературних джерел та власного досвіду наведені переваги та недоліки роботи сонячної електростанції на енергосистему від якої отримує живлення тягова підстанція. Наведена схема проведення експерименту та представлені отримані результати. Виконаний статистичний та спектральний аналіз.
 • Item
  Моделирование распределения обратного тягового тока в рельсовой линии
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. акад. В. Лазаряна, Днепр, 2017) Гаврилюк, Владимир Ильич
  RU: Проблема обеспечения электромагнитной совместимости тягового электроснабжения с линиями железнодорожной автоматики является актуальной, и одной из причин этого является введенные в эксплуатацию в последнее время новые типы подвижного состава с асинхронным тяговым приводом и импульсным регулированием. Целью настоящей работы является разработка математической модели и проведение моделирования распределения гармоник тягового тока в рельсовых линиях, генерируемых электроподвижным составом для двухпутного участка железной дороги. Математическая модель разработана на основе представления тяговой сети в виде последовательно соединенных многополюсников, соответствующих продольно однородным участкам тяговой сети и двухполюсников, соответствующих локальным неоднородностям тяговой сети. Уравнения для токов и напряжений в однородных по длине участках тяговой сети представлены в виде системы уравнений для многопроводных линий в матричном виде. В результате моделирования получено, что ток гармонической помехи частотой 25 Гц в обратной тяговой сети увеличивался при уменьшении сопротивления земли до 10-3 См/км, а также при увеличении количества локомотивов в фидерной зоне. При сочетании неблагоприятных условий ток от трех и более локомотивов в фидерной зоне превышал предельное значение тока помех частотой 25 Гц в рельсовой линии.
 • Item
  Передумови проведення експериментальних досліджень по визначенню існуючого стану використання та обліку рекуперативної енергії електрорухомого складу на ділянках Придніпровської залізниці
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Муха, Андрій Миколайович; Костін, Микола Олександрович; Бондар, Олег Ігорович; Нікітенко, Анатолій Володимирович; Куриленко, Олена Яківна
  UKR: В роботі проведено аналіз даних щодо виконаної роботи локомотивами на ділянках Придніпровської залізниці. На цій основі обґрунтовано результати вибору ділянок для дослідних поїздок з метою реєстрації часових залежностей електричних величин в основних режимах роботи системи тягового електропостачання. Також виконано аналіз особливостей роботи схем системи енергопостачання на дослідній ділянці.
 • Item
  К определению эквивалентного уклона железнодорожных путей карьеров
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. акад. В.Лазаряна, Днепр, 2017) Гетьман, Геннадий Кузьмич; Васильев, Вячеслав Евгеньевич
  RU: При решении ряда задач, связанных с транспортированием горной массы на предприятиях по открытой добыче полезных ископаемых, применяют тяговые расчеты. Выполнение тяговых расчетов требует затрат времени и выполнения значительного объема вычислений. Прежде всего это связано с большим количеством маршрутов, количество которых в развитом карьере может достигать нескольких десятков и значительным количеством кривых, в том числе малого радиуса. Кроме того, специфика работы железорудного карьера предполагает достаточно частые изменения плана и профиля трасс маршрутов, в связи с чем возникает необходимость регулярной корректировки тяговых расчетов для конкретных маршрутов. Для ускорения выполнения тяговых расчетов часто используют понятие эквивалентного по механической работе уклона. Трудоемкость определения эквивалентного уклона для конкретного маршрута обусловлена необходимостью выполнения вычислений, требующих предварительного анализа продольного профиля пути. В статье предложена упрощенная процедура определения эквивалентного уклона, для чего проанализирована зависимость этой величины от перепада высот начального и конечного пункта маршрутов, протяженности последнего и влияния сопротивления движению от кривых.
 • Item
  Синтез систем взаимного нагружения тяговых двигателей постоянного и пульсирующего тока
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. акад. В. Лазаряна, Днепр, 2017) Афанасов, Андрей Михайлович; Арпуль, Сергей Викторович; Друбецкий, Антон Ефимович
  RU: В работе представлен принцип синтеза схем взаимной нагрузки, оптимальных с точки зрения минимума расхода электроэнергии на покрытие потерь в испытуемых машинах. Условием обеспечения взаимного нагружения является протекание тока по обмоткам испытуемых машин и вращение их роторов. Для теоретического обоснования обеспечения этих условий были составлены универсальные схемы преобразования электрической и механической мощности. На базе этих схем были выведены аналитические зависимости условий протекания токов и баланса моментов в системе взаимного нагружения. По полученным выражением сформулирован принцип синтеза схем взаимного нагружения и составлено множество возможных схем.
 • Item
  Визначення ефективності модульної тяги
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Арпуль, Сергій Вікторович; Гетьман, Геннадій Кузьмич
  UK: Так як маса составів на практиці не відповідає повному використанню потужності тягового засобу, то це приводить до появи надлишку тягової потужності. Надлишкова потужність не може бути використана на підвищення швидкості, оскільки в графіку руху, незалежно від маси, всі поїзда прокладаються з однаковою розрахунковою ходовою швидкістю. Наявність надлишкової потужності негативно впливає на економічні показники перевізного процесу, тому що приводить до росту витрат на відновлення (поповнення) і утримання парку тягових засобів, а також до збільшення витрати електроенергії на тягу поїздів. Зменшити надлишкову потужність тягових засобів, а значить і сумарну потужність парку тягових засобів, можна за рахунок використання модульної тяги, тобто за рахунок водіння поїздів тяговими зчепами, сформованими з окремих тягових модулів з розрахунку, щоб їх потужність була достатньою для водіння конкретного поїзда. Наведені в роботі залежності дозволяють отримати оцінку енергетичної ефективності модульної тяги для залізниць України. Використання модульної тяги, в порівнянні з використанням в експлуатації тільки тягових засобів одного типу, забезпечує можливість знизити до 8% обсяги закупівлі тягових засобів для укомплектування парку. В такій же пропорції знизяться витрати на утримання тягових засобів. Застосування в експлуатації тягових засобів, які формуються з тягових модулів, забезпечує, як встановлено за розробленою в роботі методикою, можливість зменшення до 3% витрат електроенергії на тягу поїздів.
 • Item
  Результати замірів зносу контактного проводу на експериментальних ділянках змінного струму Львівської залізниці
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Муха, Андрій Миколайович; Устименко, Дмитро Володимирович; Балійчук, Олексій Юрійович; Куриленко, Олена Яківна
  UKR: В статті викладені результати роботи по оцінці зносу контактного проводу на ділянках змінного струму при експлуатації електрорухомого складу обладнаного різними типами контактних накладок пантографа. Авторами встановлено, що до початку експерименту мало місце перевищення нормативу по зносу контактного проводу у 1,37 рази. За час проведення робіт в обігу на експериментальній ділянці знаходилось близько 30% електрорухомого складу обладнаного накладками полозів пантографів з матеріалу «Романіт- УВЛШ». Це дозволило створити захисну струмопровідну плівку і як наслідок суттєво знизити знос контактного проводу.