ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності»

Permanent URI for this collection

ENG: IV International Scientific and Practical Internet Conference «Project Management, Prospects for the Development of Project and Neuromanagement, Information Management Technologies, Technologies for the Creation and use of Intellectual Property Rights» (24-25 March,2022)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Актуальні питання щодо ефективності експертизи порушених прав інтелектуальної власності
  (ТОВ «Юридична компанія «Юрсервіс», Дніпро, 2022) Петренко, Віталій Олександрович; Дорожко, Григорій Костянтинович; Горська, Катерина Олександрівна
  UKR: У статті розглянуті питання ефективності експертизи порушених прав інтелектуальної власності. На сьогодні настала нагальна необхідність здійснення комплексного аналізу актуальних проблем, які виникають при проведенні експертизи у вирішенні спорів , що пов’язані із захистом прав інтелектуальної власності, погодження спільних напрямків щодо їх вирішення та напрацювання єдиної судової практики у даній сфері. При призначенні судової експертизи у цивільних справах про порушення прав інтелектуальної власності виникає ряд проблем, пов’язаних саме зі специфікою сфери творчої діяльності. Зокрема, це стосується ініціативи у призначенні експертизи та реалізації принципу змагальності. У даному контексті вибір судового експерта виступає як одна з умов отримання об’єктивного, достовірного і повного висновку. В якості удосконалення системи експертизи порушених прав інтелектуальної власності необхідно створити державний орган управління організацією і проведенням експертиз в Україні, який повинен здійснювати організаційно-правове, науково-методичне та інші необхідні форми забезпечення діяльності експертних організацій і окремих експертів. Актуальність підвищення ефективності судової експертизи знаходиться у взаємодії з такими завданнями у сфері інтелектуальної власності: визнання нашої країни повноправним учасником міжнародного ринку інтелектуальної власності; підвищення інвестиційного іміджу держави, запровадження сприятливого інноваційного клімату; побудова національного науково-технологічного комплексу; розвиток творчого інтелектуального потенціалу громадян; забезпечення раціональної і ефективної організації судових експертиз; забезпечення повноти і об’єктивності наданого експертного висновку; вдосконалення законодавчої бази у сфері інтелектуальної власності; організація базового навчання фахівців у сфері судової експертизи інтелектуальної власності; перепідготовка кадрів; стандартизація методик складання висновку експертного дослідження.
 • Item
  Інноваційні медичні технології в рамках сучасної парадигми управління
  (ТОВ «Юридична компанія «Юрсервіс», Дніпро, 2022) Кіжаєв, Сергій Олексійович; Петренко, Віталій Олександрович; Мазур, Анатолій Васильович; Мазур, Наталія Вікторівна
  UKR: У статті розглянуті питання інноваційних медичних технологій в рамках сучасної парадигми управління. Нова парадигма суспільного розвитку включає в себе функції з акцентом на нематеріальні здобутки (інтелект, інформація, знання), соціальні та екологічні цінності на основі використання сучасних технологій. Парадигма управління є змінною системою і перебуває в постійному розвитку. Суть парадигми охорони здоров'я полягає у сукупності прийнятих суспільством і професійним медичним співтовариством знань та методологічних підходів до вирішення проблем здоров'я. Концепція побудови нової національної системи охорони здоров'я України передбачає 7 основних напрямів розвитку системи охорони здоров’я: лідерство, управління, фінансування, кадрове забезпечення, медичне обслуговування, громадське здоров’я, доступ до лікарських засобів. Нова парадигма, сенс якої полягає в тому, щоб не допустити розвитку хвороби, періодично вимірюючи рівень здоров'я, зараз обговорюється в усьому світі. Це дає можливість контролювати та запобігати розвитку хвороби і, що особливо важливо, керувати індивідуальним здоров'ям індивіда. Інтенсивне впровадження сучасних енерго-інформаційних технологій в медицину і охорону здоров’я є вкрай актуальним, тому що різко підвищує кваліфікаційний рівень медичного персоналу, забезпечує надання високоякісних послуг пацієнтам та підвищує ефективність роботи медичних закладів.
 • Item
  Ціноутворення в закладах гостинності в умовах інформатизації
  (ТОВ «Юридична компанія «Юрсервіс», Дніпро, 2022) Лисенко, Д. В.; Фонарьова, Тетяна Анатоліївна; Бушуєв, Кирило Максимович
  ENG: The article states that the formation of the cost of accommodation in hotel rooms determines how efficiently the enterprise functions in the market of hospitality services. The study of the pricing of hospitality establishments was conducted in three directions: as a powerful marketing tool for creating a competitive advantage based on customer satisfaction and ensuring the quality of service at an appropriate price, as a direction of hotel management, which includes the formation of a pricing policy and the development and implementation of a pricing strategy, as the economic component of income formation, taking into account costs and cost, as a direction of application and implementation of IT technologies in the pricing process, which will make it possible to take into account a large number of factors of both the internal and external environment and to carry out constant monitoring. It is this comprehensive approach that is able to ensure success in conditions of instability of the market environment and to take into account a certain range of factors in the operation of hotels.
 • Item
  Репутаційний комплаєнс як інструмент збільшення гудвілу підприємства
  (ТОВ «Юридична компанія «Юрсервіс», Дніпро, 2022) Фонарьова, Тетяна Анатоліївна; Петренко, Віталій Олександрович; Бушуєв, Кирило Максимович
  UKR: Метою дослідження є визначення ролі репутаційного комплаєнсу у формуванні та збільшенні вартості гудвілу підприємства, для досягнення мети, вирішуються наступні завдання: досліджено фактори які формують гудвіл підприємства та здатні його збільшувати; проаналізовані схожі та відмінні риси гудвілу й ділової репутації; розглянуто сутність й поняття репутаційного комплаєнсу; досліджено репутаційні ризики та шляхи їх мінімізації, як чинника впливу на гудвіл підприємства, й тенденції до збільшення його вартості; визначено напрямки подальших досліджень.
 • Item
  До питання управління ризиками у проєктах розвитку металургійного виробництва
  (ТОВ «Юридична компанія «Юрсервіс», Дніпро, 2022) Фонарьова, Тетяна Анатоліївна; Петренко, Віталій Олександрович; Корхіна, Інна Арнольдівна
  UKR: Досліджуються питання стану металургійної галузі, основні проблеми з якими стикаються металургійні підприємства та напрямки управління ризиками пов’язаними з ресурсо- і енергоємності, скорочення викидів шкідливих речовин, покращення умов праці. Пропонується проектне управління для мінімізації ризиків запровадження технологій, які б дозволяли економити ресурси та забезпечували захист довкілля. Окрім того, наголос робиться на збільшення частки виробництва технологічно закінченої продукції та продукції із високою доданою вартістю.
 • Item
  Особливості управління інтелектуальною власністю в умовах видавництва
  (ТОВ «Юридична компанія «Юрсервіс», Дніпро, 2022) Корогод, Наталія Петрівна; Мироненко, Ірина Євгеніївна; Доброгорський, Олексій Володимирович
  UKR: Необхідність прийняття ефективних управлінських рішень щодо правової охорони, розпорядження правами та інших аспектів сфери інтелектуальної власності обумовлюється тим, що саме вона є джерелом додаткового прибутку та важливим чинником підвищення конкурентоздатності підприємства будь-якої галузі. Діяльність видавництв, яка полягає у підготовці та випуску в світ видавничої продукції, також стикається з необхідністю управління інтелектуальною власністю, оскільки пов’язана з використанням об’єктів авторського права та інших об’єктів права інтелектуальної власності. Для підприємства видавничої сфери діяльності найтиповішими об’єктами права інтелектуальної власності є об’єкти авторського права (твори науки, літератури, мистецтва) і торговельна марка (позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб). Важливою при цьому є стратегія ліцензування, тобто укладання авторських договорів, передача авторських прав на результати творчої діяльності. Виплата винагороди може здійснюватися як у формі паушального платежу, так і у формі роялті. Найбільш розповсюдженим видом авторського договору, який застосовується в умовах видавничої діяльності, є видавничий. Відповідно до нього видавництво отримує майнові авторські права на літературний твір та зобов’язується його видати певним тиражем. Автор отримує грошову винагороду, розмір якої визначається договором. Основні заходи та управлінські рішення, які приймаються на даному етапі, полягають у відстежуванні порушених прав інтелектуальної власності, недопущенні плагіату як з боку сторонніх організацій, так і працівниками компанії, виборі форми захисту прав інтелектуальної власності (неюрисдикційна або юрисдикційна). Для такої категорії підприємств рекомендовано обрати стратегію ліцензування (укладання авторських договорів) та внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу.
 • Item
  Використання нейро-нечітких технологій в оцінці ризиків інвестиційних проектів в умовах невизначеності
  (ТОВ «Юридична компанія «Юрсервіс», Дніпро, 2022) Бушуєв, Кирило Максимович; Петренко, Віталій Олександрович; Савчук, Лариса Миколаївна; Фонарьова, Тетяна Анатоліївна
  UKR: Мета. Вирішення завдання оцінки альтернатив інвестування, їх селекція та добір найбільш ефективних. Для цього необхідно здійснити проектно-інвестиційний аналіз, у якому об’єктом аналізу виступає як сам проект, так й пов'язані з ним грошові потоки, ризики та фактори зовнішнього середовища, які утворюють умови невизначеності. Методика. Умови невизначеності аналізуються та прогнозуються за допомогою поєднання інтерактивних методів, таких як, експертні методи та методи на основі штучного інтелекту, а саме, нейронних мереж. Можливість широко використовувати експертні знання дає нечітка логіка, що дозволяє забезпечити формалізацію якісних, розмитих в смисловому плані, понять та зав’язків. Результати. Авторами розроблена схема етапів процесу оцінки й обґрунтування добору інвестиційного проекту. Для вирішення задачі оцінки привабливості та ризиків фінансування (впровадження) інвестиційних проектів автори пропонують модель оцінки й селекції̈ добору інвестиційних рішень. Ця модель використовує класичні методи оцінювання. А задля вирішення завдання синтезу об'єктів, що погано формалізуються використовує нейронну мережу. Підкреслено значення побудови функції належності, як основної в нечіткій логіці. Проаналізовано прямі та непрямі експертні методи побудови функції належності. Наукова новизна. В моделі, що пропонується авторами, навчання нейронної мережі буде як з вчителем, тобто на основі історичних даних та певного обсягу навчальної вибірки, так й без вчителя, тобто на основі обробки інформації завдяки кластеризації. Таким чином вдасться уникнути суттєвого недоліку нейронної мережі  необхідності мати великий обсяг експериментальних даних для навчання. Практична значимість. Удосконалення нейронної мережі, з можливістю навчання без вчителя на основі нечіткої кластерізації; побудова системи підтримки прийняття рішень для інтерпретації результатів; апробація розробленої моделі для різних інвестиційних проектів, що підвищить ефективність прийняття інвестиційних рішень.
 • Item
  Інтелектуальна власність в інноваційних проєктах: актуальність та особливості використання
  (ТОВ «Юридична компанія «Юрсервіс», Дніпро, 2022) Корогод, Наталія Петрівна; Новородовська, Тетяна Сергіївна
  UKR: В умовах формування у провідних країнах світу нової економіки, що базується на новітніх досягненнях науки і технологіях, головним джерелом економічного зростання стають не так природні і матеріальні ресурси, як ідеї та інновації. Здатність генерувати і впроваджувати досягнення науково-технічного прогресу стає одним із найголовніших факторів забезпечення конкурентоспроможності сучасних організацій і підприємств. Наука перетворилася на специфічну сферу товарного виробництва, що виробляє специфічний і дуже дорогий товар — інноваційний проєкт, що містить об’єкти права інтелектуальної власності. З цього приводу слід зауважити, що інтелектуальну власність доцільно розглядати також з позиції проєктного підходу, що дасть можливість проєктним менеджерам зрозуміти важливість цього поняття та необхідність управляти процесами створення й використання продуктів інтелектуальної діяльності в проєктах. Саме такі проєкти часто називають інноваційними проєктами і проблема управління ними залишається малодослідженою.
 • Item
  Збірник наукових праць ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС, 2022)
  UKR: У збірнику наукових праць наведені матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності». Збірник наукових праць становить інтерес для наукових працівників, викладачів, фахівців з інтелектуальної власності та управління проєктами, а також студентів.
© Український державний університет науки і технологій, 2022 © Українська асоціація управління проєктами, 2022 © Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, 2022 © Колектив авторів збірника, 2022