Репутаційний комплаєнс як інструмент збільшення гудвілу підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ТОВ «Юридична компанія «Юрсервіс», Дніпро
Abstract
UKR: Метою дослідження є визначення ролі репутаційного комплаєнсу у формуванні та збільшенні вартості гудвілу підприємства, для досягнення мети, вирішуються наступні завдання: досліджено фактори які формують гудвіл підприємства та здатні його збільшувати; проаналізовані схожі та відмінні риси гудвілу й ділової репутації; розглянуто сутність й поняття репутаційного комплаєнсу; досліджено репутаційні ризики та шляхи їх мінімізації, як чинника впливу на гудвіл підприємства, й тенденції до збільшення його вартості; визначено напрямки подальших досліджень.
ENG: The purpose of the study is to determine the role of reputational compliance in the formation and increase of the value of the company's goodwill, to achieve the goal, the following tasks are solved: the factors that form the company's goodwill and are able to increase it are investigated; analyzed similar and distinctive features of goodwill and business reputation; the essence and concept of reputational compliance are considered; reputational risks and ways of their minimization as a factor influencing the company's goodwill and tendencies to increase its value were investigated; directions for further research are determined.
Description
Т. Фонарьова: ORCID 0000-0001-7726-6999; В. Петренко: ORCID 0000-0001-5017-1674
Keywords
нематеріальні активи, гудвіл, репутаційний комплаєнс, ризики, вартість, ефективність, intangible assets, goodwill, reputational compliance, risks, cost, efficiency, КІВтаУП
Citation
Фонарьова Т. А., Петренко В. О., Бушуєв К. М. Репутаційний комплаєнс як інструмент збільшення гудвілу підприємства. Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності : зб. наук. праць за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Дніпро-Київ, 24–25 березня 2022 р. Дніпро, 2022. С. 158–163.