Обґрунтування альтернативної лінії Дніпровського метрополітену з проектом будівництва підводної частини. Перегінні тунелі підводної частини

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: В магістерській роботі проведено аналіз особливостей будівництва підводних тунелів. Розроблені варіанти оправи та проведено їх техніко-економічне порівняння. Виконаний аналітичний розрахунок оправи перегінного тунелю підводної частини та її чисельний аналіз. Проведене обґрунтування щитової проходки перегінного тунелю підводної частини із аналізом технологічних процесів. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях при перегінних тунелів підводної частини. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні спорудження перегінних тунелів підводної частини альтернативної лінії Дніпровського метрополітену та у визначенні закономірностей напружено-деформованого стану їх оправи під час дії гідростатичного тиску. Об’єкт дослідження – перегінні тунелі підводної частини альтернативної лінії Дніпровського метрополітену. Предмет дослідження – напружено-деформований стан перегінних тунелів підводної частини. Метод дослідження – метод скінченних елементів.
EN: In the master's thesis the analysis of features of construction of underwater tunnels is carried out. Support variants are developed and their technical and economic comparison is carried out. Analytical calculation of the support of the running tunnel of the underwater part and its numerical analysis are performed. The substantiation of the panel penetration of the running tunnel of the underwater part with the analysis of technological processes is carried out. The bases of labor protection and safety in emergency situations at running tunnels of the underwater part are developed. The purpose of the study is to substantiate the construction of running tunnels of the underwater part of the alternative line of the Dnieper metro and to determine the patterns of stress-strain state of their frame during the action of hydrostatic pressure. The object of research is the running tunnels of the underwater part of the alternative line of the Dnieper metro. The subject of research is the stress-strain state of the running tunnels of the underwater part. The research method is the finite element method.
Description
Keywords
метрополітен, перегінний тунель, підводна частина, щитова проходка, тунелепрохідницький комплекс, метод скінченних елементів, охорона праці, metro, running tunnel, underwater part, panel tunneling, tunneling complex, finite element method, labor protection, ВКР
Citation
Самборська Я. Б. Обґрунтування альтернативної лінії Дніпровського метрополітену з проектом будівництва підводної частини. Перегінні тунелі підводної частини : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 192 – будівництво та цивільна інженерія / наук. керівник О. Л. Тютькін ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 99 с.