Управління конкурентоспроможністю залізничних пасажирських перевезень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UKR: Монографія присвячена розв’язанню наукової проблеми підвищення конкурентоспроможності залізничних пасажирських перевезень на ринку транспортних послуг за рахунок впровадження системи нових економічних принципів, що дозволять підвищити ефективність функціонування пасажирського та приміського господарств Укрзалізниці. Розроблено узагальнюючий показник оцінки конкуренції пасажирських перевезень на ринку транспортних послуг, який ґрунтується на поєднанні коефіцієнтів, що характеризують: шкоду, яку даний вид транспорту завдає довкіллю та суспільству; обсяг інвестицій в утримання та розвиток транспортної інфраструктури; рівень соціальної спрямованості перевезень; частку ринку, яку займає кожний вид транспорту. Запропонований показник дозволяє об’єктивно порівняти конкурентоспроможність пасажирських перевезень різних видів транспорту. Для наукових працівників, економістів, спеціалістів Укрзалізниці, викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів транспортної галузі.
RUS: Монография посвящена решению научной проблемы повышения конкурентоспособности железнодорожных пассажирских перевозок на рынке транспортных услуг за счет внедрения системы новых экономических принципов, которые позволят повысить эффективность функционирования пассажирского и пригородного хозяйства Укрзализныци. Разработан обобщающий показатель оценки конкуренции пассажирских перевозок на рынке транспортных услуг, основанный на сочетании коэффициентов, характеризующих: ущерб, данный вид транспорта наносит окружающей среде и обществу; объем инвестиций в содержание и развитие транспортной инфраструктуры; уровень социальной направленности перевозок; долю рынка, которую занимает каждый вид транспорта. Предложенный показатель позволяет объективно сравнить конкурентоспособность пассажирских перевозок различных видов транспорта. Для научных работников, экономистов, специалистов Укрзализныци, преподавателей, аспирантов, магистров и студентов высших учебных заведений транспортной отрасли.
Description
Ю. Бараш: ORCID 0000-0001-5911-9805; Т. Чаркіна: ORCID 0000-0001-6202-0910
Keywords
підвищення конкурентоспроможності, пасажирські перевезення, транспортні послуги, економічні принципи, обсяг інвестицій, ринок, різні види транспорту, повышение конкурентоспособности, пассажирские перевозки, транспортные услуги, экономические принципы, объем инвестиций, рынок, improve competitiveness, passenger transportation, transport services, economic principles, Investment, market, монографія, КЕМ, КОiO
Citation
Бараш, Ю. С. Управління конкурентоспроможністю залізничних пасажирських перевехень : монографія / Ю. С. Бараш, Т. Ю. Чаркіна. – Д. : Дніпропетр. нац. ун-т заліз. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. – 184 с. – Наводиться фрагмент тексту.