Відмови й несправності вантажних транспортних засобів Scania та Man, оцінка та аналіз

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська кваліфікаційна робота виконана на 133 сторінках, містить 102 ілюстрації, 2 таблиці та 77 використаних джерел. Актуальність роботи полягає у тому, що аналіз несправностей та відмов вантажних транспортних засобів дозволить акцентувати увагу на конструктивному та технологічному поліпшенні проблемних вузлів та деталей автомобілів. У кваліфікаційній роботі наведені технічні рекомендації щодо доцільності конструктивного і технічного аналізу причин появи несправностей та відмов вантажних автомобілів на основі даних діючого підприємства «Дніпро-Скан-Сервіс» з оцінки технічного стану автомобілів, розглянуті питання технології усунення несправностей у вигляді класичних та новітніх технологічних процесів, надані авторські пропозиції з поліпшення проблемних вузлів вантажівок Scania та Man, що включають нові технічні рішення вузлів, застосування при конструюванні т а виробництві сучасних матеріалів і технологій, кібернетичного оновлення деталей та складальних одиниць автомобіля. В подальшому доцільно виконати поглиблений аналіз несправностей та відмов вантажних транспортних засобів. Мета роботи – встановлення причинно-наслідкового зв’язку між несправностями та відмовами елементів автомобільних транспортних засобів типу Scania і Man та причинами їх появи, а також дослідження конструктивних частин вантажівок і виявлення найбільш раціональних напрямків оптимізації майбутніх конструктивних рішень з цього напрямку.
ENG: The master's qualification work is completed on 133 pages, contains 102 illustrations, 2 tables and 77 used sources. The relevance of the work lies in the fact that the analysis of malfunctions and failures of cargo vehicles will allow focusing attention on the constructive and technological improvement of problem units and parts of cars. The qualification paper contains technical recommendations on the feasibility of a constructive and technical analysis of the causes of malfunctions and failures of trucks based on the data of the current enterprise "Dnipro-Scan-Service" for assessing the technical condition of vehicles, issues of troubleshooting technology in the form of classic and modern technological processes are considered, the author's proposals for improving the problem nodes of Scania and Man trucks are provided, including new technical solutions for nodes, the use of modern materials and technologies in the design and production, cybernetic updating of parts and assembly units of the car. In the future, it is advisable to perform an in-depth analysis of malfunctions and failures of cargo vehicles. The purpose of the work is to establish a cause-and-effect relationship between malfunctions and failures of elements of Scania and Man automobile vehicles and the reasons for their appearance, as well as to study the structural parts of trucks and identify the most rational directions for optimizing future design solutions in this direction.
Description
Keywords
автомобіль, вантажівка, несправність, відмова, рух, динаміка, схема, навантаження, сила, параметри, режим, розрахунок, потужність, швидкість, car, truck, malfunction, failure, movement, dynamics, scheme, load, force, parameters, mode, calculation, power, speed, ВКР, КПММ
Citation
Іващенко А. Ю. Відмови й несправності вантажних транспортних засобів Scania та Man, оцінка та аналіз : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 274 – автомобільний транспорт / наук. керівник К. Ц. Главацький ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 133 с.