Обґрунтування параметрів реконструкції автодорожнього залізобетонного мосту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Бакалаврська робота представлена на 65 сторінках та містить 36 рисунків, 6 таблиць, 15 літературних джерел, 1 додаток В бакалаврській роботі виконано проект реконструкції автодорожнього мосту. В рамках роботи було пророблено три варіанти ремонту мосту також, виконано техніко-економічне порівняння варіантів ремонту мосту. Далі був обраний на основі техніко-економічного порівняння один варіант мосту та прораховано його несучу здатність. За аналітичним розрахунком при заданих навантаженнях кількість напружуваних канатів періодичного профілю Вр-ІІ із проволоками діаметром 7 мм у нижньому поясі становить 8 штук по 5 дротів в кожному. За виконаними перевірками на міцність за загинальним моментом та поперечної сили, а також витривалістю, запроектований переріз задовольняє умови міцності без змін в типових опалубних розмірах плити. Також для обраного варіанту ескізно виконано проект організації будівництва мосту. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета роботи – визначення оптимальної схеми реконструкції аварійного мосту.
ENG: The bachelor thesis is presented on 65 pages and contains 36 figures, 6 tables, 15 literary sources, 1 appendix In the bachelor's thesis, the project of the reconstruction of a road bridge was completed. As part of the work, three bridge repair options were worked out, as well as a technical and economic comparison of bridge repair options. Next, one option of the bridge was selected on the basis of technical and economic comparison and its bearing capacity was calculated. According to the analytical calculation, at the specified loads, the number of tension ropes of periodic profile Вр-II with wires with a diameter of 7 mm in the lower belt is 8 pieces of 5 wires each. According to the performed tests for strength in terms of bending moment and transverse force, as well as endurance, the designed cross-section satisfies the strength conditions without changes in the typical formwork dimensions of the slab. Also, for the selected option, a draft of the bridge construction organization project was completed. Basics of labor protection and safety in emergency situations have been developed. The purpose of the work is to determine the optimal scheme for the reconstruction of the emergency bridge.
Description
Keywords
мости, залізобетонні мости, реконструкція, напружувана арматура, охорона праці, bridges, reinforced concrete bridges, reconstruction, tension reinforcement, labor protection, ВКР, КТІ
Citation
Безручко А. М. Обґрунтування параметрів реконструкції автодорожнього залізобетонного мосту : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 192 – будівництво та цивільна інженерія / наук. керівник П. А. Овчинников ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2023. 65 с.