Інноваційний розвиток пасажирських компаній за рахунок обслуговування туристичних перевезень

Abstract
UKR: Автори статті поставили собі за мету створити методику інноваційного розвитку пасажирських компаній за рахунок переоснащення надлишкового пасажирського рухомого складу для його продажу туристичним компаніям і агентам та виконання додаткових послуг щодо до їх екіпірування, технічного обслуговування, поточних та капітальних ремонтів під час подальшої експлуатації. Запропоновано методичний підхід інноваційного розвитку пасажирських компаній, який базується на використані методик визначення економічної ефективності туристичних перевезень по вузьких коліях та визначення витрат на виконання капітально-відновлювального ремонту пасажирських вагонів. В роботі проаналізовано попит на туристичні перевезеннями залізничним транспортом, визначено джерело фінансування розвитку залізничного туризму, запропоновано економічні розрахунки щодо інноваційного розвитку пасажирських компаній після впровадження залізничного туризму. Запропоновано нове термінологічне визначення поняття пасажирська залізнична компанія та науковий підхід, щодо інноваційного розвитку пасажирських компаній від впровадження туристичних перевезень по широким коліям України з урахуванням послуг, що надаються туристичним компаніям і операторам від капітально-відновлювального ремонту пасажирських вагонів для їх подальшого використання у залізничному туризмі та екіпірування, технічного обслуговування, поточних, капітальних ремонтів рухомого складу в період його подальшої експлуатації. Реалізація даного методичного підходу дозволить керівництву ПАТ «Українська залізниця» продавати надлишковий рухомий склад після його капітально-відновлювального ремонту туристичним компаніям та агентам для організації залізничного туризму та отримання додаткового прибутку за рахунок надання комплексу послуг при експлуатації туристичних поїздів.
ENG: The purpose of the article is the creation of a methodology for the innovative development of passenger companies through the re-equipment of surplus passenger rolling stock for sale to tourist companies and agents, as well as the implementation of additional services on equipment and maintenance of wagons, current and major repairs. The authors proposed a methodical approach to the innovative development of passenger companies, based on the methods used to determine the economic efficiency of tourist transportation on narrow roads and to determine the cost of capital repair and repair of passenger cars. The paper analyzes the demand for travel by rail, identifies the source of funding for the development of rail tourism, proposes economic calculations for the innovative development of passenger companies after the introduction of rail tourism. A new terminological definition of the concept of a passenger railway company, as well as a scientific approach to the innovative development of passenger companies from the introduction of tourist transportation across the wide ranges of Ukraine taking into account the services is offered. The implementation of this methodical approach will allow the management of PJSC "Ukrainian Railways" to sell surplus rolling stock to tourist companies and agents for the organization of rail tourism. As a result, it is possible to generate additional income by providing a range of services for the operation of tourist trains.
RUS: Авторы статьи поставили себе цель создать методику инновационного развития пассажирских компаний за счет переоснащения избыточного пассажирского подвижного состава для его продажи туристическим компаниям и агентам и выполнения дополнительных услуг по отношению к их экипировки, технического обслуживания, текущих и капитальных ремонтов при дальнейшей эксплуатации. Предложен методический подход инновационного развития пассажирских компаний, основанный на использование методик определения экономической эффективности туристических перевозок по узким путям и определения затрат на выполнение капитально-восстановительного ремонта пассажирских вагонов. В работе проанализирован спрос на туристические перевозки железнодорожным транспортом, определены источники финансирования развития железнодорожного туризма, предложены экономические расчеты по инновационному развитию пассажирских компаний после внедрения железнодорожного туризма. Предложено новое терминологическое определение понятия пассажирская железнодорожная компания и научный подход, по инновационному развитию пассажирских компаний от внедрения туристических перевозок по широким путям Украины с учетом услуг туристических компаниях и операторам от капитально-восстановительного ремонта пассажирских вагонов для их дальнейшего использования в железнодорожном туризме и экипировки, технического обслуживания, текущих, капитальных ремонтов подвижного состава в период его дальнейшей эксплуатации. Реализация данного методического подхода позволит руководству ПАО «Украинская железная дорога» продавать избыточный подвижной состав после его капитально-восстановительного ремонта туристическим компаниям и агентам для организации железнодорожного туризма и получения дополнительной прибыли за счет предоставления комплекса услуг при эксплуатации туристических поездов.
Description
Ю. Бараш: ORCID 0000-0001-5911-9805; Л. Марценюк: ORCID 0000-0003-4121-8826; Т. Чаркіна: ORCID 0000-0001-6202-0910
Keywords
пасажирські перевезення, інноваційний розвиток, парк вагонів, рухомий склад, залізничний туризм, економічна ефективність, вагони локомотивної тяги, рухомий склад, вагонні депо, поточні і капітальні ремонти, passenger transportation, innovative development, car fleet, rolling stock, railway tourism, economic efficiency, locomotive traction cars, rolling stock, car depot, current and capital repairs, пассажирские перевозки, инновационное развитие, парк вагонов, подвижной состав, железнодорожный туризм, экономическая эффективность, вагоны локомотивной тяги, подвижной состав, вагонные депо, текущие и капитальные ремонты, КОІO, КЕМ
Citation
Бараш, Ю. С., Марценюк Л. В., Чаркіна Т. Ю. Інноваційний розвиток пасажирських компаній за рахунок обслуговування туристичних перевезень. Ефективна економіка. 2017. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5928.