Аналіз роботи швидкісного руху в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ
Abstract
UKR: Проаналізувати роботу швидкісного руху в Україні на основі звітних даних Укрзалізниці з метою підвищення його ефективності. У статті використовується існуюча методика аналізу діяльності пасажирських перевезень та форма 10-зал. з коригуванням витрат на утримання інфраструктури і визначенням частки, яку слід відносити на швидкісний рух. У роботі проаналізована залежність вартості поїздки від різних факторів та запропоновані заходи щодо підвищення ефективності курсування швидкісних поїздів. Запропоновано методичний підхід щодо визначення частки витрат, які слід відносити на утримання інфраструктури швидкісного руху. Врахування реальних витрат на утримання інфраструктури, що відноситься на діяльність УЗШК, та впровадження поїздів вітчизняного виробництва підвищує обґрунтованість управлінських рішень щодо забезпечення ефективності функціонування швидкісних перевезень.
RUS: Проанализировать скоростные перевозки в Украине на основе отчетных данных Укрзализныцы с целью повышения их эффективности. В статье используется существующая методика анализа деятельности пассажирских перевозок, формы 10 зал. с корректированием затрат на содержание инфраструктуры и определением доли, которая должна быть отнесена на скоростные перевозки. В работе проанализирована зависимость стоимости поездки от разных факторов и предложены мероприятия для повышения эффективности эксплуатации скоростных поездов. Предложен методический подход, касающийся определения доли затрат, которые необходимо относить на содержание инфраструктуры скоростного движения. Учет реальных затрат на содержание части инфраструктуры, которая относится на деятельность Украинской железнодорожной скоростной компании, и использование подвижного состава отечественного производства повышает обоснование управленческих решений, касающихся повышения эффективности скоростных перевозок.
ENG: Analyze the performance of high-speed train in Ukraine on the basis of accounting data Ukrzaliznytsi to improve its efficiency. The article uses the existing method of analysis passenger transport activity and form 10 zal with the adjustment costs on infrastructure with the definition of the share, which should be attributed to the high-speed movement. In this article we analyzed the dependence of the cost of travel on various factors and propose measures to improve the efficiency of plying high-speed trains. The methodical approach to the determination of the proportion of costs that should be allocated for the maintenance of high-speed infrastructure. Accounting for real spending on infrastructure, which includes the activities UZSHK, trains and introduction of domestic production, increases the validity of administrative decisions to ensure the effective functioning of high-speed traffic.
Description
Ю. Бараш: ORCID 0000-0001-5911-9805, М. Гненний: ORCID 0000-0003-2457-8651
Keywords
швидкісний рух, залізнична інфраструктура, населеність рухомого складу, швидкість і термін руху поїздів, доходи, витрати і прибуток від перевезень, скоростное движение, железнодорожная инфраструктура, населенность подвижного состава и время движения поездов, доходы, затраты и прибыль от перевозок, high-speed trains, the railway infrastructure, the population of the rolling stock, the speed and range of movement of trains, revenues from transport costs, profit, КОАІВ, КЕМ
Citation
Бараш Ю. С. Аналіз роботи швидкісного руху в Україні / Ю. С. Бараш, М. В. Гненний, А. В. Момот // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія : Економіка і управління. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 53–62.