Оцінка негативного впливу металургійного заводу на довкілля

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Бакалаврська робота виконана на 40 сторінках, містить 2 формули, 23 ілюстрації, 6 таблиць та 17 джерел. Об’єктом дослідження є діяльність металургійного заводу з точки зору його впливу на навколишнє природне середовище. Метою даної роботи є надання характеристики роботи металургійного підприємства з точки зору впливу на довкілля. Методи дослідження - бібліографічний метод, для побудови графіків і діаграм використовували стандартний програмний пакет MS Office Excel. Одержані результати - отримана всебічна екологічна характеристика металургійного заводу.
ENG: The bachelor's thesis is performed on 40 pages, contains 2 formulas, 23 illustrations, 6 tables and 17 sources. The object of research is the activity of a metallurgical plant in terms of its impact on the environment. The purpose of this work is to provide a description of the metallurgical enterprise in terms of environmental impact. Research methods: bibliographic method, to build graphs and charts used a standard software package MS Office Excel. The results obtained: a comprehensive environmental characteristics of the metallurgical plant.
Description
Keywords
металургійне підприємство, атмосферне повітря, водні об’єкти, відходи, викиди, скиди, metallurgical enterprise, atmospheric air, water bodies, waste, emissions, discharges, ВКР, КХІЕ
Citation
Кравченко В. О. Оцінка негативного впливу металургійного заводу на довкілля : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавр : спец. 101 – екологія / наук. керівник М. С. Безовська ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 40 с.