Результати експериментальних досліджень процесу зміни технічного стану вантажних вагонів в експлуатації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: У роботі представлені результати експериментальних досліджень при переході до системи технічного обслуговування і ремонту за технічним станом із застосуванням візуально-оптичного контролю граничних станів вузлів вантажних вагонів.Експлуатаційні дослідження за діючою системою технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів підтвердили вплив людського фактора під час виконання технічного обслуговування піввагонів. Показано, що обсяг проведеного технічного обслуговування впливає на подальшу експлуатацію піввагонів (пробіг без відмов). У залежності від впливу людського фактора, кількість відмов та імовірність безвідмовної роботи при відновленні працездатного стану вантажних вагонів різниться в межах 0…38,6 %.При застосуванні візуально-оптичного контролю граничних станів вузлів піввагонів відбувається зниження впливу людського фактора на технічний стан при проведенні технічного обслуговування та ремонту. Крім того, знижується трудомісткість робіт при проведенні такого обслуговування піввагонів. Під час проведення технічного обслуговування оглядачем чи слюсарем по ремонту вантажних вагонів при застосуванні візуально-оптичного контролю граничних станів вузлів знижується вплив людського фактора, навіть, за песимістичним прогнозом.Наведені залежності імовірності відмов піввагонів від пробігу для системи технічного обслуговування і ремонту за технічним станом із застосуванням візуально-оптичного контролю граничних станів вузлів показали, що ця імовірність знижується до 35 % за песимістичним прогнозом, та до 49 % за середньозваженим прогнозом у порівнянні з імовірністю відмов піввагонів для діючої системи технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів.
RU: В работе представлены результаты экспериментальных исследований при переходе к системе технического обслуживания и ремонта по техническому состоянию с применением визуально-оптического контроля предельных состояний узлов грузовых вагонов.Эксплуатационные исследования по действующей системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов подтвердили влияние человеческого фактора при выполнении технического обслуживания полувагонов. Показано, что объем проведенного технического обслуживания влияет на дальнейшую эксплуатацию полувагонов (пробег без отказов). В зависимости от влияния человеческого фактора, количество отказов и вероятность безотказной работы при восстановлении работоспособного состояния грузовых вагонов отличается в пределах 0…38,6 %.При применении визуально-оптического контроля предельных состояний узлов полувагонов происходит снижение влияния человеческого фактора на техническое состояние при проведении технического обслуживания и ремонта. Кроме того, снижается трудоемкость работ при проведении такого обслуживания полувагонов. Во время проведения технического обслуживания осмотрщиком или слесарем по ремонту грузовых вагонов при применении визуально-оптического контроля предельных состояний узлов снижается влияние человеческого фактора даже по пессимистическому прогнозу.Приведенные зависимости вероятности отказов полувагонов от пробега для системы технического обслуживания и ремонта по техническому состоянию с применением визуально-оптического контроля предельных состояний узлов показали, что эта вероятность снижается до 35 % по пессимистическому прогнозу, и до 49 % по средневзвешенному прогнозу по сравнению с вероятностью отказов полувагонов для действующей системы технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов.
EN: The paper presents the results of experimental studies in the transition to a system of mainte-nance and repair on a technical condition with the use of visual-optical control of the boundary states of the units of freight wagons. Operational research on the existing system of maintenance and repair of freight wagons proved the influence of the human factor in the performance of maintenance of the low-sided cars. It is shown that the amount of maintenance carried out affects further operation of the low-sided cars (mileage without failures). Depending on the influence of the human factor, the number of failures and the probability of failure-free operation in the re-covery of the able-bodied condition of freight cars varies within 0 ... 38,6%. When applying vis-ual-optical control of the boundary states of the units of the low-sided cars there is a reduction of the influence of the human factor on the technical condition during maintenance and repair. In addition, the complexity of work during such maintenance of low-sided cars is reduced when using visual-optical control of the boundary states of railway junction. During maintenance service by the observer or locksmith for the repair of freight wagons, the use of visual-optical control of the boundary states of railway junction reduces the ingestion of the human factor.The indicated dependence of the probability of failure of the low-sided cars to run for a system of maintenance and repair on a technical condition with the use of visual-optical control of the boundary states of railway junction showed that this probability is reduced to 35% under a pessimistic forecast, and up to 49% on the weighted average forecast compared with the proba-bility of failure for the existing system of maintenance and repair of freight cars.
Description
В. Шапошник: ORCID 0000-0003-4701-6491
Keywords
вантажний вагон, надійність, відмова, людський фактор, грузовой вагон, надежность, отказ, человеческий фактор, freight car, reliability, refusal, human factor, КВВГ
Citation
Шапошник, В. Ю. Результати експериментальних досліджень процесу зміни технічного стану вантажних вагонів в експлуатації // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2018. – № 15. – С. 105–109. – DOI: 10.15802/ecsrt2018/172013.