Дослідження напрямків та способів модернізації пасажирського депо по ст. Чернівці з урахуванням вимог інтероперабельності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Дипломна магістерська робота складається з 4 розділів та загальних висновків. Робота включає 20 рисунків та 1 таблицю. Загальний обсяг дипломного проекту становить 78 сторінок. Кількість використаних літературних джерел – 23. Об'єктом дослідження у цій роботі виступають процеси та фактичні роботи , які виконуються при експлуатації пасажирських вагонів в депо Чернівці та його підрозділі по ст. Івано- Франківськ під час здійснення пасажирських перевезень у внутрішньому та міжнародному сполученні. Область застосування – пасажирські залізничні перевезення у внутрішньому та міжнародному сполученні. При проведенні досліджень було узгодження та уніфікація технічних рішень у галузі технічного обслуговування пасажирських вагонів по пасажирському депо Чернівці та дільниці по станції Івано-Франківськ. В результаті виконання даної магістерської роботи буде запропоновано напрями та способи, які необхідно виконати під час проведення модернізації пасажирського депо Чернівці та його підрозділу по ст. Івано-Франківськ з урахуванням сучасних вимог та вимог інтероперабельності.
ENG: The master's thesis consists of 4 chapters and general conclusions. The work includes 20 figures and 1 table. The total volume of the diploma project is 78 pages. The number of used literary sources is 23. The object of research in this paper is the processes and actual work performed during the operation of passenger cars in the Chernivtsi depot and its subdivision according to Art. Ivano-Frankivsk during domestic and international passenger transportation. The field of application is passenger rail transportation in domestic and international traffic. During the research, there was coordination and unification of technical solutions in the field of maintenance of passenger cars at the passenger depot in Chernivtsi and the section at Ivano-Frankivsk station. As a result of the completion of this master's thesis, the directions and methods that must be implemented during the modernization of the Chernivtsi passenger depot and its subdivision according to Art. Ivano-Frankivsk, taking into account modern requirements and interoperability requirements.
Description
Keywords
пасажирський вагон, дільниця, транспортний засіб, унімог, станція, passenger wagon, intersection, vehicle, unimog, station, ВКР, КТІ
Citation
Одеський В. К. Дослідження напрямків та способів модернізації пасажирського депо по ст. Чернівці з урахуванням вимог інтероперабельності : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник А. Л. Пуларія ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2024. 78 с.