Науково-технічне забезпечення залізничного сполучення Україна – Євросоюз

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
Abstract
UKR: Монографія присвячена розробці науково-методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо забезпечення сталого розвитку залізничних перевезень у міжнародному сполученні Україна – Євросоюз. У зв’язку з інтенсивним розвитком процесів інтеграції залізничного транспорту України у європейську транспортну систему великого значення набувають такі питання, як функціонування міжнародних транспортних коридорів (МТК), уведення в оборот спеціалізованого рухомого складу, застосування європейських технологій роботи прикордонних станцій. Ґрунтуючись на результатах вітчизняних і зарубіжних наукових розробок, намічено шляхи вирішення проблеми при застосуванні комплексного підходу до модернізації транспортних коридорів у межах України з метою підвищення швидкості руху поїздів і скорочення терміну обороту рухомого складу, застосування європейських ASCS-технологій для безперевалочного транспортування вантажів залізницями різних стандартів. Розвинуто теорію вибору й оцінки варіантів транспортування вантажів залізницями різних стандартів, що враховує обсяги й темп зростання перевезень, етапи й розмір інвестування проектів, отримання доходів.
RUS: Монография посвящена разработке научно-методологических подходов и практических рекомендаций по обеспечению устойчивого развития железнодорожных перевозок в международном сообщении Украина - Евросоюз. В связи с интенсивным развитием процессов интеграции железнодорожного транспорта Украины в европейскую транспортную систему большое значение приобретают такие вопросы, как функционирование международных транспортных коридоров (МТК), введение в оборот специализированного подвижного состава, применение европейских технологий работы пограничных станций. Основываясь на результатах отечественных и зарубежных научных разработок, намечены пути решения проблемы при применении комплексного подхода к модернизации транспортных коридоров в пределах Украины с целью повышения скорости движения поездов и сокращения срока оборота подвижного состава, применение европейских ASCS-технологий для бесперевалочные транспортировки грузов железными дорогами различных стандартов. Развита теория выбора и оценки вариантов транспортировки грузов железными дорогами различных стандартов, учитывающий объемы и темп роста перевозок, этапы и размер инвестирования проектов, получения доходов.
Description
М. Курган: ORCID 0000-0002-8182-7709, Д. Курган: ORCID 0000-0002-9448-5269
Keywords
розвиток залізничних перевезень, Україна-Євросоюз, процеси інтеграції, міжнародний транспортний коридор, развитие железнодорожных перевозок, Украина-Евросоюз, процессы интеграции, международный транспортный коридор, development of rail transportation, Ukraine-EU, integration processes, international transport corridor, монографія, КПБД, КККГ
Citation
Курган, М. Б. Науково-технічне забезпечення залізничного сполучення Україна–Євросоюз : монографія / М. Б. Курган, Д. М. Курган ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро : [ДНУЗТ], 2018. – 268 с. – ISBN 978-617-7382-13-2. – Наведено фрагмент тексту.