Розробка комп’ютерного маніпулятору

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Бакалаврська робота виконана на 40 сторінках, містить 17 ілюстрацій, 3 таблиць, 1 додаток та 9 використаних джерел. Об’єкт розробки – принципова схема комп’ютерного маніпулятору Мета роботи – розглянути технології, що використовуються в комп’ютерних маніпуляторах, обрати компоненти для комп’ютерного маніпулятору типу “миша”, розробити структурну та принципову схему маніпулятора. Методи дослідження – аналіз існуючих комп’ютерних маніпуляторів та їх порівняння, синтез структурних та принципових схем. Одержані результати – обрані компоненти комп’ютерного маніпулятору, розглянуто методики, процес та ПЗ для розробки корпусу комп’ютерної миші в САПР Tinkercad, розроблено структурну схему в середовищі Visio Studio та розроблено принципову схему в середовищі DipTrace.
ENG: Bachelor's work is done on 40 pages, contains 17 illustrations, 3 tables, 1 appendix and 9 sources used. Object of development - a schematic scheme of a computer manipulator The aim - to consider the technologies used in computer manipulators, to select components for computer manipulator type "mouse," to develop a structural and fundamental scheme of the manipulator. Methods of research - analysis of existing computer manipulators and their comparison, synthesis of structural and principled schemes. The results are selected components of the computer manipulator, methods, process and software for the development of the computer mouse housing in the Tinkercad CAD were considered, a structural scheme in the Visio Studio environment was developed and a principled scheme was developed in the DipTrace environment.
Description
Keywords
мікроконтролер, датчик, інтерфейс, елементи управління, мишка, microcontroller, sensor, interface, controls, mouse, КЕОМ
Citation
Музиченко А. О. Розробка комп’ютерного маніпулятору : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 123 – Комп’ютерна інженерія / наук. керівник В. В. Дзюба ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 40 с.