Методика визначення зусилля ступінчатого розширювання техно- логічних порожнин у rрунті для лінійно протяжних об'єктів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UK: Магістерська робота виконана на 80 сторшках, містить 25 рисунюв, 7 таблиць та 56 використані джерела. В роботі проведено огляд варіантів отримання технолопчних порожнин у rрунті ТПГ для прокладання лінійно протяжних об' єктів ЛПО, проведено патентний огляд варіантів проколювання отворів та їх розширення, приведена теорія визначення опору переміщення конусно- циліндричного робочого органу в залежності від характеристик rрунту, знайдена залежність впливу розміру накінечника від діаметра та кількості футлярів, що прокладаються одночасно. Наведено теорію визначення сили проколу при поступовому розширенні ТПГ .РО,конусно-циліндричної форми. Проведено експериментальне дослідження на лабораторній установці кафедри прикладної механіки та матеріалознавства по підтвердженню теорії. Проведено аналіз небезпечних і шкідливих факторів при роботі проколюючої та лабораторних установок, розроблені рекомендації по заходах протипожежної безпеки яка може трапитись на місці виконання робіт.
EN: The master's thesis is made on 80 pages, contains 25 drawings, 7 tables and 5 б sources used. The paper reviews the options for obtaining technological cavities in the soil of TPG for laying linearly long LPO objects, the patent review of options for punching holes and their expansion, the theory of determining the resistance of the conical-cylindrical working body depending on soil characteristics, found the dependence of the impact tip from the diameter and number of cases that are laid at the same time. The theory of determination of puncture force at gradual expansion of TPG RO of conical-cylindrical form is resulted. Experimental research was conducted at the laboratory of the Department of Applied Mechanics and Materials Science to confirm the theory. The analysis of dangerous and harmful factors at work of piercing and laboratory installations is carried out, recommendations on fire safety measures which can happen .on а place of performance of works are developed.
Description
Keywords
rрунт, прокол rрунту, технологічна порожнина у rрунті ТПГ, робочий орган РО, накінечник, конічно-циліндричний робочий орган, тиск rрунту, розширення ТПГ, soil, soil puncture, technological cavity in TPG soil, working body of RO, tip, conical-cylindrical working body, soil pressure, TPG expansion, ВКР, КПММ
Citation
Голиборода Д. В. Методика визначення зусилля ступінчатого розширювання технологічних порожнин у ґрунті для лінійно протяжних об`єктів : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 133 – Галузеве машинобудування / наук. керівник О. П. Посмітюха ; Укр. держ. ун-т науки і техногогій. Дніпро, 2021. 80 с.