Мережеві інформаційні технології як засіб інноваційних змін в академічних бібліотеках (презентація)

No Thumbnail Available
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Розглянуто сучасні світові тенденції у освітній та бібліотечній системі, пов’язані з розвитком дистанційної форми навчання. Виявлено чинники, які спонукають інноваційний розвиток академічних закладів завдяки упровадженню у діяльність мережевих інформаційних технологій. Висвітлено позитивні зміни у практичній діяльності НТБ ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна після опанування фахівцями бібліотеки навичками роботи з новітніми мультимедійними технологіями.
EN: The modern world trends in the educational and library system related to the development of distance learning are considered. The factors that stimulate the innovative development of academic institutions due to the introduction of network information technologies have been identified. Positive changes in the practical activities of STL DNURT named after academician V. Lazaryan are highlighted. This became possible as library specialists gained skills in working with these modern multimedia technologies.
RU: Рассмотрены современные мировые тенденции в образовательной и библиотечной системе, связанные с развитием дистанционной формы обучения. Выявлены факторы, которые способствуют инновационному развитию академических заведений благодаря внедрению в деятельность сетевых информационных технологий. Освещены позитивные изменения в практической деятельности НТБ ДНУЖТ имени академика В. Лазаряна после освоения специалистами библиотеки навыков работы с новейшими мультимедийными технологиями.
Description
В. Говоруха: ORCID 0000-0002-0936-9272, Л. Семенова: ORCID 0000-0002-8912-1276, Л. Семенова: ORCID 0000-0003-0590-9953.
Keywords
академічні бібліотеки, мережеві інформаційні технології, інноваційний розвиток, цифрові носії інформації, віддалені користувачі, academic libraries, networking technologies, innovative development, digital storage media, remote users, академические библиотеки, сетевые информационные технологии, инновационное развитие, цифровые носители информации, удаленные пользователи
Citation
Говоруха, В. Б. Мережеві інформаційні технології як засіб інноваційних змін в академічних бібліотеках : [презентація] / В. Б. Говоруха, Лариса А. Семенова, Людмила А. Семенова // University Library at a New Stage of Social Communications Development : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 3–4 жовтня 2019 р. / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна [та ін.]. – Дніпро, 2019.