Підвищення ефективності міжнародних зернових перевезень зернових вантажів в сучасних умовах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Дипломна магістерська робота складається з 5 розділів та загальних висновків. Робота включає 37 рисунків та 3 таблиць. Загальний обсяг дипломного проекту становить 109 сторінок. Кількість використаних літературних джерел – 47. Об'єктом дослідження виступають процеси експлуатації парку вагонів- зерновозів та відповідних інших технічних засобів (зерно- контейнери) під час перевезення зерна в міжнародних залізничних перевезеннях. Метою даної роботи є підвищення ефективності міжнародних залізничних перевезень зернових вантажів залізничним транспортом виходячи з сучасних умов за рахунок оновлення рухомого складу приватними інвесторами та удосконалення технології організації перевезень зерна. Предметом дослідження є взаємозв'язки між умовами експлуатації парку власних вагонів-зерновозів та показниками економічної ефективності інвестиційного проекту з врахуванням можливих ризиків. Область застосування – залізничні перевезення зернових вантажів на експорт до морських портів України, Польщі, Румунії та великих транспортно- логістичних хабів країн ЄС. Автором роботи виконано та проведений аналіз сучасного стану транспортних коридорів, їх зміну внаслідок війни в Україні, парк вантажних вагонів та технічних засобів для здійснення та забезпечення технології перевізного процесу, а також технології перенавантаження зернових культур до порту та на експорт. зернових культур при здійснення перевізного процесу на АТ «Укрзалізниця» та іншими видами транспорту. Підсумовуючи свою роботу автор зробив висновок, що для організації руху поїздів для перевезення зернових вантажів в міжнародному сполученні потрібно підходити комплексно і враховувати багато факторів, які були досліджені в даній роботі.
ENG: The master's thesis consists of 5 chapters and general conclusions. The work includes 37 figures and 3 tables. The total volume of the diploma project is 109 pages. The number of used literary sources is 47. The object of the research is the operation of a fleet of grain wagons and other relevant technical means (grain containers) during grain transportation in international rail transport. The purpose of this work is to increase the efficiency of international railway transportation of grain cargoes by rail based on modern conditions due to the renewal of rolling stock by private investors and improvement of the technology of organization of grain transportation. The subject of the research is the interrelationships between the operating conditions of the fleet of own grain wagons and indicators of the economic efficiency of the investment project, taking into account possible risks. The field of application is railway transportation of grain cargoes for export to the seaports of Ukraine, Poland, Romania and large transport and logistics hubs of the EU countries. The author of the work performed and carried out an analysis of the current state of transport corridors, their changes due to the war in Ukraine, a fleet of freight cars and technical means for implementing and ensuring the technology of the transportation process, as well as the technology of transshipment of grain crops to the port and for export. grain crops during the transportation process at JSC "Ukrzaliznytsia" and other types of transport. Summarizing his work, the author concluded that in order to organize the movement of trains for the transportation of grain cargoes in international traffic, it is necessary to take a comprehensive approach and take into account many factors that were investigated in this work.
Description
Keywords
вантажний вагон, маршрут, транспортний коридор, елеватор, обіг вагона, freight wagon, route, transport corridor, elevator, wagon circulation, ВКР, КТІ
Citation
Оленко Р. В. Підвищення ефективності міжнародних зернових перевезень зернових вантажів в сучасних умовах : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник Р. В. Вернигора ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2024. 109 с.