Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство. Організація ремонтного та екіпірувального господарства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: У підручнику розглянуто: агрегатний, крупноагрегатний та потокові методи ремонту; організація роботи дільниць, цехів та відділень; процес екіпірування локомотивів; розглянуті типи деповських будівель та принципи раціонального розташування ремонтних дільниць; компоновку тягової території депо; викладено методи розрахунку: штату робітників та інженерно-технічних працівників; необхідної кількості обладнання; необхідної кількості екіпірувальних позицій та запасів матеріалів; площі цехів та депо в цілому. Також запропоновані теоретичні основи визначення впливу системи ремонту та діагностування на надійність тягового рухомого складу. Підручник відповідає структурі та змісту робочої навчальної програми з дисципліни «Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство» та призначений для закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців для залізничного транспорту. Ліцензовано за ліцензією Creative Commons Attribution (CC BY-NC-SA 4.0).
ENG: The textbook examines unit repair, large scale unit repair and flow repair methods; organization of the work of sections, workshops, and departments; the process of equipping locomotives. The types of depot buildings and principles of rational location of repair stations; layout of the traction territory of the depot were considered. The book outlines the methods of calculating the number of workers as well as engineers and technicians; the number of equipment and servicing positions and also material stock required; the area of workshops and depots in general. The theoretical foundations for determining the influence of the repair and diagnostic system on the reliability of traction rolling stock are also proposed. The textbook corresponds to the structure and content of the work curriculum in the discipline “Operation of Locomotives and Locomotive Economy” and is intended for higher educational institutions training specialists for railway transport. Licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY-NC-SA 4.0).
Description
Б. Боднар: ORCID 0000-0002-3591-4772; M. Капіца: ORCID 0000-0002-3800-2920; Є. Боднар: ORCID 0000-0001-6040-913X; О. Очкасов: ORCID 0000-0002-7719-7214
Ліцензія Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» («Із Зазначенням Авторства – Некомерційна – Поширення На Тих Самих Умовах») 4.0 Міжнародна
Keywords
підручник, відкритий підручник, відкриті освітні ресурси, ліцензія CC BY-NC-SA 4.0, локомотиви, експлуатація, ремонт, екіпіровка, інфраструктура, open textbook, open educational resources, license CC BY-NC-SA 4.0, locomotives, operation, repair, equipment, infrastructure, OER, КЛ
Citation
Боднар Б. Є., Капіца М. І., Боднар Є. Б., Очкасов О. Б. Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство. Організація ремонтного та екіпірувального господарства : підручник. Дніпро : Укр. держ. ун-т науки і технологій, 2022. 220 с. ISBN 978-966-2596-24-3.
Bodnar, B. Ye., Kapitsa, M. I., Bodnar, Ye. B., & Ochkasov, O. B. (2022). Ekspluatatsiia lokomotyviv ta lokomotyvne hospodarstvo. Orhanizatsiia remontnoho ta ekipiruvalnoho hospodarstva [Operation of locomotives and locomotive economy. Organization of repair and servicing economy]. Dnipro, Ukraine: Ukrainskyi derzhavnyi universytet nauky i tekhnolohii. [In Ukrainian].