Теоретичні основи впровадження високошвидкісного руху поїздів в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UKR: Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо визначення технічних можливостей створення високошвидкісних магістралей (ВШМ) в Україні. Для вирішення цього завдання застосовано системний підхід, який включає аналіз світового досвіду, дослідження передумов до організації високошвидкісного руху поїздів в Україні, способи стикування вітчизняної мережі залізниць з європейської, проектування траси ВШМ, що передбачає розробку вимог і нормативів з проектування плану та поздовжнього профілю, обґрунтування конструкції залізничної колії, умов взаємодії колії з рухомим складом тощо. Ґрунтуючись на результатах наукових розробок (вітчизняних і зарубіжних), намічені шляхи вирішення проблеми, що стосуються проектування траси ВШМ і створення високошвидкісної мережі в Україні з урахуванням геополітичних, топографічних і ін. умов. Розвинуто теорію розрахунків динамічної взаємодії рейкової колії з рухомим складом, запропоновано сучасні підходи оцінки надійності роботи залізничної колії в умовах високошвидкісного руху поїздів. Для наукових працівників, аспірантів та магістрів, які займаються проблемами проектуванням високошвидкісних магістралей.
RUS: Монография посвящена разработке теоретико-методологических подходов и практических рекомендаций по определению технических возможностей создания высокоскоростных магистралей (ВCМ) в Украине. Для решения этой задачи применен системный подход, включающий анализ мирового опыта, исследования предпосылок к организации высокоскоростного движения поездов в Украине, способы стыковки отечественной сети железных дорог с европейской, проектирование трассы ВCМ, предусматривающий разработку требований и нормативов по проектированию плана и продольного профиля, обоснование конструкции железнодорожного пути, условий взаимодействия пути с подвижным составом и тому подобное. Основываясь на результатах научных разработок (отечественных и зарубежных), намечены пути решения проблемы, касающиеся проектирования трассы ВCМ и создание высокоскоростной сети в Украине с учетом геополитических, топографических и др. условий. Развита теория расчетов динамического взаимодействия рельсового пути с подвижным составом, предложены современные подходы оценки надежности работы железнодорожного пути в условиях высокоскоростного движения поездов. Для научных работников, аспирантов и магистров, занимающихся проблемами проектированием высокоскоростных магистралей.
Description
М. Курган: ORCID 0000-0002-8182-7709; Д. Курган: ORCID 0000-0002-9448-5269
Keywords
монографія, високошвидкісні магістралі, системний підхід, рух поїздів, залізнична колія, монография, высокоскоростные магистрали, системный подход, движение поездов, monograph, high-speed network, systems approach, movement of trains, КПБД, КККГ
Citation
Курган, М. Б. Теоретичні основи впровадження високошвидкісного руху поїздів в Україні : монографія / М. Б. Курган, Д. М. Курган ; МОН України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2016. – 284 с. – ISBN 978-966-8471-78-0. Наводиться фрагмент тексту.