Дослідження параметрів безпеки при експлуатації спецавтотранспорту для перевезення небезпечних наливних вантажів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UK: Магістерська робота виконана на 78 сторінках, містить 14 рисунків, 2 таблиці, 10 схем, 3 фотографії та 17 використаних джерел. В роботі досліджуються питання пов'язані з безпечною експлуатацією автоцистерн для перевезення небезпечних наливних вантажів. Особливу увагу приділено аналізу аварійності за останні роки та дослідження несправностей автоцистерн, що сприяють кількісним втратам нафтопродуктів. Використовуючи теоретичне осмислення наукових праць та аналіз критеріїв безпеки при експлуатації автомобільних цистерн встановлено, що основні причини небезпечних ситуацій пов' язані з дефектами і втомними явищами в металах та зварних елементах цистерн. Сформульовані основні висновки, в яких наголошено, що особливу увагу необхідно приділяти контролю якості зварних з'єднань та своєчасному діагностуванню можливих руйнувань. Враховуючи, щ о автоцистерна перевозить вантаж, який діє на оболонку резервуара та зварювальні шви агресивно, при розрахунку необхідно приймати підвищеню коефіцієнту запасу міцності. Або враховувати додаткові антикорозійні матеріали які будуть захищати цистерну від дії агресивного середовища.
EN: The master's thesis is performed on 78 pages, contains 14 drawings, 2 tables, 10 diagrams, 3 photos and 17 sources used. The master's thesis examines issues related to the safe operation of tankers for the transpoгt of dangerous goods. The master's thesis exaшines issues гelated to the safe operation of tankers tог the tгanspoгt of dange1·ous goods. Particulaг attention is paid to the analysis of accidents in recent years and the study oftank tailuгes that contгibute to the loss of petroleum products. Using the analysis of scientific works and the analysis of safety criteria in the ope1·ation of automobile tanks, it was found that the main causes of dangerous situations are related to defects and fatigue in metals and welded elements of tanks. The main conclusions are formulated, in which it is emphasized that special attention should bе paid to quality control of welded joints and timely diagnosis of possible damage. Given that the tankeг саnіеs cargo that acts оn the tank shell and welds aggressively, the calculation must take into account the incгease in safety factors. Or consider additional anti-conosion materials that will protect the tank from aggressive environments.
Description
Keywords
автомобільна цистерна, небезпечний наливний вантаж, нафтопродукти, зливна арматура, діагностика, аварійна ситуація, технологія виготовлення, automobile tanker, dangerous bulk cargo, oil products, drain fittings, diagnostics, emergency situation, manufacturing technology, ВКР, КПММ
Citation
Черкудінов В. Е. Дослідження параметрів безпеки при експлуатації спецавтотранспорту для перевезення небезпечних наливних вантажів : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 274 – Автомобільний транспорт / наук. керівник С. В. Ракша ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2021. 78 с.